Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Bakalárska práca (B-BP_GAK)
Absolvent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Je schopný pri riešení aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.

Dejny zememeračstva (B-DZE)
Cieľom predmetu ”Dejiny zememeračstva” je objasniť vývoj zememeračských aktivít a prostriedkov od ich vzniku až po súčasnosť vo svete i na území Slovenska v nadväznosti na vývoj ostatných vedných odborov a spoločnosti tak, aby študenti pochopili ich zmysel a význam pre profesionálnu činnosť i pre poznanie ľudských dejín, civilizácie a kultúry.

Fotogrametria 1 (B-F1)
Študent sa oboznámi so základmi fotogrametrie. Pochopí princípy transformácie centrálnej projekcie (snímka) do ortogonálnej projekcie (mapa) s použitím matematických vzťahov vektorovej algebry (základy analytickej fotogramet-rie). Oboznámi sa s metódami fotogrametrie, jej nástrojmi, výstupmi a aplikáciami. Získa praktické skúsenosti v oblasti snímkových orientácií na digitálnych pracovných staniciach za účelom vytvorenia stereoskopického modelu.

Geodézia (B-G)
Študent získa prehľad o teoretických základoch geodetických prác pre oblasť stavebníctva. Zoznámi sa so základnými technologickými, meracími, výpočtovými a zobrazovacími postupmi, ktoré nachádzajú uplatnenie pri projektovaní, výstavbe, prevádzke, údržbe a rekonštrukcii stavebných objektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent zvládne základné meracie, výpočtové a vytyčovacie práce v rovinnej geodézii a bude schopný v jednotlivých fázach výstavby spolupracovať s autorizovaným geodetom a kartografom v zmysle platných technických a legislatívnych predpisov.

Geodézia 1 (B-G1)
Študent získa základné poznatky z funkčných princípov geodetických prístrojov a robotizovaných meracích systémov. Zvýšená pozornosť je venovaná stabilite geodetických prístrojov a eliminácii prístrojových chýb. Vedieťmpopísať po-stupy a praktické osvojenie metód merania vodorovných smerov a výškových uhlov.

Geodézia 2 (B-G2)
Cieľom predmetu ” Geodézia 2” je získať základné poznatky z funkčných princípov diaľkomerných prístrojov a prístro-jov používaných na meranie prevýšenia. Zvýšená pozornosť je venovaná stabilite parametrov nivelačných prístrojov a eliminácii prístrojových chýb a vplyvu vertikálnej refrakcii. Ďalej sa študent oboznámi s metódami budovania pod-robných geodetických bodov a metódami zberu a spracovania priestorových informácií.

Geodézia 3 (B-G3)
Študent získa základné poznatky z funkčných princípov univerzálnych meračských staníc používaných na meranie dĺžok, priestorových súradníc bodov a geodetických úloh. Zvýšená pozornosť je venovaná budovaniu podrobných geodetických bodov, metódam zberu a spracovania priestorových informácií pre určenie plošného obsahu a objemu zemných prác.

Inžinierska geodézia 1 (B-IG1)
Študent získa znalosti z oblasti vytyčovacích prác, plánovania presnosti vytyčovacích prác, vytyčovacích sietí, vyty-čovania základných prvkov, tvorby vytyčovacích výkresov, nadväznosti vytyčovacích prác na STN, resp. ISO normy, vytyčovanie kružnicových oblúkov a výškových oblúkov. V ďalšej časti získa základné poznatky z problematiky me-rania posunov a pretvorení stavebných objektov, merania žeriavových dráh a vyhotovovania vybraných technických účelových máp.

Kataster nehnuteľností 1 (B-KNE)
Predmet obsahuje vybrané základné poznatky z katastra nehnuteľností (KN) – formy a spôsoby evidovania nehnu-teľností. Študent získa prehľad o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam a o ich zápise do KN ako aj prehľad o kata-strálnom konaní. Osvojí si zásady budovania informačného systému KN, postupy aktualizácie súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií a činnosti pri vyhotovovaní geometrických plánov.

Katastrálne mapovanie 1 (B-KM)
Predmet obsahuje vybrané poznatky o tvorbe a aktualizácii máp veľkých mierok. Prehlbuje základné systematické poznatky súvisiace s princípmi tvorby základných máp veľkých mierok, najmä tvorby máp pre aplikácie katastra, ako aj základné princípy tvorby účelových máp veľkých mierok. Vybrané časti sa vzťahujú k problematike hodnotenia kvalitatívnych parametrov máp veľkých mierok a tiež k problematike využívania máp veľkých mierok a osobitne máp v katastrálnych aplikáciách.

Mapový fond a kataster nehnuteľností (B-MFKN)
Základy náuky o mapách veľkých a stredných mierok, metódy tvorby, využívania a ich publikovania. Mapový fond a digitálne produkty rezortu geodézia a kartografia, dostupnosť máp a ich publikovanie. Informácie o katastri nehnuteľností a jeho funkciách pre spoločnosť. Údaje katastra nehnuteľností, list vlastníctva. Mapy katastra – obraz priebehu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Pozemkové úpravy - nástroj na usporiadanie pozemkového vlastníctva a novú organizáciu územia.

Odborná prax (B-OPX_G)
Absolvovanie radu činností, s ktorými sa študent stretne pri svojom každodennom pôsobení v praxi. Vytvorenie, resp. upevnenie návykov u študenta nevyhnutných na úspešné zvládnutie individuálnej aj tímovej práce. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí praktické riešenie čiastkových problémov a úloh. Pracuje pod osobným dohľadom a vedením zamestnávateľa. Zúčastňuje sa na riadení a organizácii práce vo firme, asistuje pri príprave väčších projektov.

Pozemkové úpravy 1 (B-PU1)
Základné znalosti o pozemkových úpravách. Spôsoby projektovania pozemkových úprav a vyhotovovania jednotli-vých častí projektu pozemkových úprav v zmysle metodiky tvorby pozemkových úprav. Základné znalosti o projekto-vaní verejných a spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav.

Surveying in Civil Engineering (B-SCE_C) - pre CE
Študent získa znalosti z oblasti rovinnej geodézie, technológie merania a základnej metodológie zberu a spracovania geodetických údajov. Pochopí princípy budovania bodových polí, ozrejmí si technológiu merania uhlov, dĺžok a prevýšení. Osvojí si metodiku, spôsob tvorby máp. Oboznámi sa s činnosťou merača, geodeta na stavbách.

Vytyčovanie a monitorovanie stavebných objektov (B-VMSO)
Študent získa znalosti z oblasti základných právnych a technických predpisov pre oblasť vytyčovacia a merania posunov a pretvorení stavebných konštrukcií a objektov, z oblasti spolupráce projektantov a statikov s geodetmi pri plánovaní presnosti a realizácii vytyčovacích prác i pri meraní posunov a pretvorení stavebných objektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa prehľad o moderných technológiách merania, výpočtov a spracovania, ktoré nachádzajú uplatnenie pri vytyčovaní a monitorovaní stavebných objektov.

Výučba v teréne z geodézie (B-VT_G)
Prehĺbenie a doplnenie praktických skúseností a postupov pri budovaní a určovaní geodetických bodov (polohového a výškového bodového poľa). Zber údajov v teréne geodetickými metódami a tvorba polohopisno – výškopisnej mapy záujmového územia v mierke 1 : 500. Polohopisný plán zastavanej rekreačnej oblasti.

Výučba v teréne z mapovania, katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie (B-VT_MAP)
Predmet je zameraný na praktické cvičenie v teréne s cieľom tvorby Základnej mapy SR veľkej mierky (ZMVM) pri ob-nove katastrálneho operátu novým mapovaním. Obsah predmetu je zostavený tak, aby poskytol komplexné poznatky od projektu tvorby ZMVM, cez budovanie bodového poľa, miestne prešetrovanie, podrobné meranie a zobrazenie mapy vo vektorovej forme. Prehlbuje základné poznatky z katastra nehnuteľností. Súčasťou je aj praktické cvičenie z oblasti vytyčovania a kontrolného meranie stavebných objektov.