Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Fotogrametria (D-FOTOG)
Rozšíriť vedomosti študenta o nové poznatky modernej fotogrametrie nad rámec prednášok z predmetu Fotogrametria I a Fotogrametria II. Študent si predmetom rozšíri vedomosti o moderných metódach tvorby ortofoto produktov, priestorových snímkových triangulácií, zberu priestorových údajov pre tvorbu GIS-ov, ako aj o metódy diaľkového prieskumu leteckého a družicového. Získa praktické skúsenosti v oblasti mapovania a snímkových triangulácií metódami analytickej a digitálnej automatickej aerotriangulácie.

Inžinierska geodézia (D-INGE)
Prehĺbiť vedomosti študenta v oblasti projektovania inžiniersko-geodetických činností, optimálneho plánovania experimentu, navrhovania a realizácie miestnych bodových polí, realizácie merania posunov a pretvorení stavebných objektov a objektov špeciálneho určenia. Širšie sa oboznámiť s postupmi plánovania, realizácie špeciálnych geodetických prác, ako aj analýzou a interpretáciou ich výsledkov.

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy (D-KNPU)
Študent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v katastri nehnuteľností. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého formulovania problémov a návrhu ich vlastného riešenia, bude rozumieť a aktívne sa podieľať na väzbách výskum – vývoj – prevádzka v oblasti katastra nehnuteľností a pozemkových úprav a bude pripravený rozvíjať študijný odbor GaK.