Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Aplikovaná blízka fotogrametria (I-ABF)
Predmet je zameraný na netopografické aplikácie fotogrametrie. Študent získa vedomosti o moderných fotogrametrických metódach na tvorbu priestorových modelov rôznorodých objektov a o možnostiach využitia týchto metód v aplikáciách inžinierskej geodézie, stavebníctva, geotechniky, archeológie, pamiatkovej ochrany, architektúre, priemysle, GIS, medicíny a ďalších.

Diaľkový prieskum Zeme (I-DPZ)
Absolvent predmetu získa praktické skúsenosti s technológiami diaľkového prieskumu Zeme: družicové obrazové záznamy, letecké laserové skenovanie, radarové metódy.

Diplomová práca (I-DP_GA)
Absolvent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Je schopný pri riešení aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch.

Diplomový seminár (I-DS_GA)
Vytvorenie a absolvovanie modelu činností, s ktorými sa študent stretne pri vypracovaní diplomovej práce. Vytvorenie, resp. upevnenie návykov u študenta nevyhnutných na úspešné zvládnutie individuálneho štúdia vybraného problému. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí spôsob individuálnej práce s literatúrou, vyhľadávania nových informácií ich kategorizácie, analýzy a interpretácie. Pracuje pod osobným dohľadom a vedením konzultanta. Vypracuje samostatnú seminárnu prácu, ktorú obhajuje pred komisiou zloženou z konzultantov na príslušnej katedre, resp. oddelení.

Environmentálne modelovanie a hodnotenie krajiny (I-EMHK)
Základy náuky o bonitácii poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Bonitačný informačný systém a sústava bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Určovanie hodnoty pozemkov v projekte pozemkových úprav. Základy modelovania krajiny a krajinného prostredia. Environmentálne požiadavky na krajinu a tvorba ekologických opatrení v projekte pozemkových úprav.

Fotogrametria 2 (I-FTG2)
Rozšírené vedomosti študenta o nové poznatky digitálnej fotogrametrie nad rámec predmetu Fotogrametria 1. Študent získa vedomosti o moderných prístrojoch a procesoch leteckého snímkovania, tvorby ortofoto produktov, aerotriangulácie, zberu priestorových údajov a tvorby digitálnych výškových modelov fotogrametrickými metódami. Absolvent predmetu získa praktické skúsenosti z oblasti fotogrametrického mapovania na digitálnej pracovnej stanici.

Geodézia v podzemných priestoroch (I-GEPP)
Študent získa znalosti z oblasti merania podzemných priestorov vytvorených banskou činnosťou (hlbinné bane), činnosťou vykonávanou banským spôsobom (povrchové bane, tunely a objekty špeciálneho určenia), jaskýň a činností spojených s geologickým a hydrologickým prieskumom. Pochopí princípy budovania bodových polí v podzemí, ozrejmí si technológiu pripojovacích a usmerňovacích meraní. Osvojí si metodiku, spôsob tvorby a archivácie meračskej dokumentácie. Oboznámi sa s právnymi a technickými predpismi, ktoré usmerňujú činnosť banského merača a geodeta v predmetnej oblasti.

Geodézia v priemysle (I-GP)
Získanie základných vedomostí o priemyselnom prostredí, jeho vplyve na výsledky geodetických meraní ako aj o metrologických charakteristikách geodetických meraní v priemysle. Získanie teoretických a praktických vedomostí a skúseností z meraní geometrických parametrov a z merania pretvorení priemyselných objektov a technologických zariadení: žeriavové dráhy, rotačné pece, objekty a zariadenia jadrových elektrárne a iné.

Inžinierska geodézia 2 (I-IG2)
Legislatívne a technické predpisy a dokumenty súvisiace s výkonom geodetických činností v oblasti prípravy, realizácie a prevádzky stavieb. Študent sa oboznámi s problematikou merania posunov a pretvorení stavebných objektov, špeciálnych geodetických činností z oblastí pozemného staviteľstva, dopravných a vodohospodárskych stavieb, rozvodov energií a lanových dráh, optimalizácie geodetických sietí a vybraných úloh geodézie v priemysle.

Kartometria a analýza údajov KN (I-KANUKN)
Predmet poskytuje prehľad poznatkov o analógových a digitálnych mapách veľkých a stredných mierok. Okrem čítania obsahu mapy študent získa praktické znalosti o numerických transformáciách máp, ich digitalizácii a vektorizácii. Poznaním obsahu, kvality a charakteristík máp katastra nehnuteľností a postupmi ich aktualizácie si osvojí postupy komplexnej digitalizácie máp KN. Študent sa naučí podrobnejšie vnímať pozemok cez parcelu ako predmet občianskoprávnych vzťahov aj prostredníctvom znaleckej činnosti v oblasti KN.

Kataster nehnuteľností 2 (I-KN2)
Predmet obsahuje nadstavbové poznatky z katastra nehnuteľností (KN) - špecifiká katastrálneho konania, režimy vlastníckeho práva, rozdrobenosť pozemkového vlastníctva. Študent si osvojí zásady postupov pri vyhotovení geometrických plánov a vytyčovaní hraníc pozemkov v závislosti od kvality katastrálneho operátu. Podrobne sa oboznámi s geodetickými činnosťami, ktorých výsledky sa preberajú do dokumentácie katastra a získa komplexné vedomosti o rozsahu ich autorizačného a úradného overenia.

Legislatíva geodetických činností (I-LGC)
Získanie základných vedomostí z oblasti právnych a technických predpisov v odbore geodézia a kartografia s akcentom na nosné zákony rezortu geodézie a kartografie, stavebný zákon a technické predpisy: ISO, EN, STN, smernice, inštrukcie, metodické návody a technologické postupy v odbore geodézia a kartografia.

Meracie systémy v inžinierskej geodézii (I-MSIG)
Študent získa znalosti z oblasti navrhovania, budovania a prevádzky meracích systémov. Pochopí princípy transformácie fyzikálnych veličín na veličiny elektrické. Získa prehľad o klasifikácii snímačov o ich charakteristikách a kalibrácii. V druhej časti predmetu získa poznatky z oblasti 3D meracích systémov využívaných v geodézii, v stavebníctve a v priemysle.

Odborná prax (I-OP_GA)
Odborná prax je zameraná na praktické odborné činnosti a výkony, s ktorými sa absolvent stretne po ukončení štúdia a nástupe do praxe. Je orientovaná na pracoviská rezortu geodézie, kartografie a katastra, prípadne na pracoviská geodetických firiem. Študent sa oboznámi s výkonmi z oblasti geodézie a inžinierskej geodézie, katastra nehnuteľností, pozemkových úprav a geografických informačných systémov, prípadne územne orientovaných informačných systémov. Ďalej sa oboznámi s problematikou organizácie prác a riadením kvality prác.

Pozemkové úpravy (I-PU) - pre KKP
Základné znalosti o pozemkových úpravách. Spôsoby projektovania pozemkových úprav a vyhotovovania jednotlivých častí projektu pozemkových úprav v zmysle metodiky tvorby pozemkových úprav. Základné znalosti o projektovaní verejných a spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy 2 (I-PU2)
Vyhotovenie následnej projektovej dokumentácie verejných a spoločných zariadení a opatrení. Vykonanie pozemkových úprav a vytyčovanie hraníc navrhnutých nových pozemkov. Organizácia výstavby technických a ekologických opatrení, vytyčovanie poľnohospodárskych stavebných objektov. Realizácia a údržba spoločných a verejných zaradení a opatrení.

Surveying Methods for Structure Monitoring (I-SMSM_C) - for CE
Students will obtain knowledge in engineering surveying, measurement technology and base of data acquisition methodology, data processing in engineering surveying and civil engineering. The student understands basic principles of reference network building, deformation measurement and monitoring of structures. Will be able apply methodology of data processing and interpretation. They will get acquainted with surveyor’s position and activities at construction sites.

Výučba v teréne (I-VYTE_GA)
Vytvorenie a absolvovanie modelu činností, s ktorými sa študent stretne v praxi. Preukázanie schopností študenta zvládnuť individuálne, resp. tímové riešenie vybraného problému a jeho spracovanie do uceleného monotematického celku. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí spôsob riešenia vybraných praktických úloh, ich analýzy a interpretácie výsledkov. Pracuje v skupine pod dohľadom a vedením pedagóga - vedúceho výučby v teréne. Spoločne v skupine vypracuje ucelený elaborát, ktorý obhajuje pred komisiou zloženou z pedagógov.