Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Využitie modernej prístrojovej techniky na meranie posunov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Peter Katona
Problematika vytyčovania a kontroly výškových objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Michaela Korbašová r. Tináková
Projekt na meranie posunov vodného diela
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Marína Žemberyová
Vytyčovanie a kontrola realizácie inžinierskych sietí
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Juraj Uhliarik
Dlhodobé meranie stability veľkých mostných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Pavol Štefek
Kongurentný model pretvorenia priehrady
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Jozef Kožár Martina Dobšovičová
Aplikácie fotogrametrie v architektúre
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Konzultant: Ing. Otto Horváth Juraj Košec
Využitie digitálnej fotogrametrie pre projekt sanácie kaplnky Sv. Michala (Košice)
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš -
Kalibrácia semimetrických kamier (Rollei 6006)
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Ján Žubretovský
Kalibrácia nemetrických kamier (PENTACON six TL)
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Marcel Kliment
Meranie priestorových posunov hydrotechnických objektov VD Čuňovo metódou analytickej fotogrametrie
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš -
Určenie geometrických parametrov lanového potrubného mosta, metódou analytickej fotogrametrie
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš -
Fotogrametrické monitorovanie kameňolomu Ducové
     Vedúci: Doc. Ing. Viktor Gregor Svetlana Šimonová
Fotogrametrické monitorovanie cestného zárezu Demjata
     Vedúci: Doc. Ing. Viktor Gregor Peter Brestovanský
Fotogrametrické monitorovanie skalného odrezu B. Štiavnica
     Vedúci: Doc. Ing. Viktor Gregor Stanislav Garaj
Fotogrametrické monitorovanie erózie žľabu na lokalite Harmanec
     Vedúci: Doc. Ing. Viktor Gregor Zuzana Bernátová
Motorizované univerzálne stanice v inžinierskej geodézii
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Igor Strhák
Kynematické metódy na určenie polohy objektov pohybujúcich sa v priestore
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik -
Porovnanie úžitkových parametrov laserových mini - diaľkomerov
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Róbert Trefa
Komplex geodetických činností pri výstavbe veľkých nákupných centier (supermarketov)
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Štefan Lukáč Ján Benikovský
Určenie parametrov elektrooptického detektora
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Pavol Vybíral Lenka Valápková
Určenie geometrických parametrov atypickej žeriavovej dráhy
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Štefan Lukáč Martina Rojkovičová
Vyhotovenie digitálnej mapy závodu
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bronislava Šimonová
Odhad parametrov a charakteristika presnosti výškovej siete
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Andrej Villim H. Machová r. Ščevíková
Testovanie odrazových fólií f. Leica a Zeiss
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Matúš Mikita
Problematika vyrovnania 2D geodetických sietí
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Marek Bajtala Marek Machara
Plochomerné prístroje
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Pavol Vybíral Jaroslav Varinský
Testovanie stability elektronických uhlomerných prístrojov
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Pavol Vybíral Branislav Vávra
Určenie rovinnosti dosadacích plôch príruby bazéna výmeny a ochranného príklopu 3. bloku JE Bohunice
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Milan Žák Radovan Fábel
Overenie kvality laserových prístrojov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Pavol Dibdiak
Testovanie stability elektronických tachymetrov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Martin Faltán
Využitie časových radov pri interpretácii výsledkov merania posunov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Igor Žigo
Overenie presnosti nivelačných prístrojov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Marek Kramár
Kontrolné geodetické práce na vybraných objektoch elektrárne Mochovce
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Martin Lehocký
Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov mostného objektu na Kapucínskej ulici
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Daniel Panák
Dlhodobé merania stability mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Ľuboš Leskovjanský
Geodetická činnosť pri rekonštrukcii železničného zvršku
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Peter Orosz

<- Späť