Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Využitie blízkej fotogrametrie pre projekt sanácie podzákladia hradu Devín
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Erik Fekete
Aplikácia digitálnej fotogrametrie pri obnove architektonického dedičstva
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Ján Fusek
Zameranie fasád historického kaštieľa analytickou blízkou fotogrametriou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Alexandra Samuhelová
Kalibrácia univerzálnej meračskej kamery UMK 10
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Marian Linduška
Kalibrácia digitálnej (CCD) kamery Opemus
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Marek Blaško
Pasportizácia východného suterénu paláca Bratislavského hradu digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Miroslav Hubočáni
Optimálny postup objektovania vektorových prvkov systému Microstation z fotogrametrického zberu GIS údajov
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Michal Gašparovič
Kalibrácia semimetrických kamier (Rollei 6006)
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Ján Žubretovský
Trojdimenzionálne riešenia v IG využívajúce GPS a terestricky namerané údaje
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Katarína Leitmannová Bc. Janka Budovičová
Merania a dokumentácia pretvorenia výrubu tunela
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Jozef Kožár Bc. Danka Kohútová
Aplikácie trigonometrického určovania výšok v IG
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Zuzana Balgová Bc. Monika Vidiečanová
Geodetické činnosti pri výstavbe objektov s priestorovou skladbou
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Martin Talarovič Bc. Michal Straka
Spracovanie a analýza geodetických meraní posunov vodohospodárskych objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Medvecký Bc. Lucia Bachledová
Geodetický monitoring vodného diela
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Marián Beňák Bc. Roman Vandlík
Priestorové riešenie trasy komunikácie
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Konzultant: Ing. Peter Kyrinovič Bc. Henrieta Szalaiová
Zaťažovacie skúšky stavebných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Lenka Rovenská
Hodnotenie úžitkových parametrov bezodrazných diaľkomerov fy Leica
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Jozef Revaj
Aplikácia princípu voľného stanoviska pre metódu geometrickej nivelácie
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Milan Meszároš
Analýza polohovej lokálnej geodetickej siete
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Patrik Kubanka Bc. Miriam Zámečníková
Optimálny návrh plánu merania vytyčovacej siete tunela
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Petra Galbavá
Overenie geometrických parametrov rotačných laserov pomocou CCD snímača
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Pavol Vybíral Bc. Michal Valluš
Využitie technológie GPS na určenie deformácii výškového objektu
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Štefan Lukáč Bc. Dušan Lydik
Kontrolné meranie geometrických parametrov chladiacej veže
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Štefan Lukáč Bc. Matej Mikulič
Porovnanie úžitkových parametrov grafických editorov z pohľadu tvorby ZMZ
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Michal Tomašovič
Testovanie plochomerných prístrojov
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Pavol Vybíral Bc. Tomáš Šereda
Testovanie stability elektronických uhlomerných prístrojov
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Pavol Vybíral Bc. Michal Cigán
Testovanie stability digitálneho nivelačného prístroja
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Martina Rojkovičová Bc. Ján Pročka
Využitie robotických univerzálnych staníc v geodézii
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Juraj Hazucha
Eliminácia systematického vplyvu z nivelačných údajov spôsobeného teplotným gradientom
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Hudec Bc. Tomáš Mokriš
Efektívne určovanie refraktívneho koeficientu pre niveláciu a terestrické meranie dĺžok
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Hudec Bc. Dušan Leskovjanský
Problematika merania a vyrovnania 2D geodetických sietí
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Konzultant: Ing. Peter Pisca Bc. Andrej Lettrich
Zaťažovacie skúšky mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Monika Martinkovičová
Dlhodobé meranie posunov diaľničných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Jana Leštáková
Geodetické práce pri výstavbe oceľových nádrží na ropu
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Konzultant: Ing. Šuba Bc. Michal Petrle
Dlhodobé meranie zvislých posunov na vybraných objektoch JE Mochovce
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Martina Mikušová
Vytyčovanie a dokumentácia podzemných inžinierskych sietí
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Konzultant: Ing. Azor Bc. Katarína Kovárová
Overenie digitálneho nivelačného prístroja a kódových nivelačných lát
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Konzultant: Ing. Prandová Bc. Štefan Sakmár
Overovanie presnosti nivelačných prístrojov pre PN
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Martin Lekýr
Sledovanie stability vybraných stavebných objektov JE
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Svetozár Mocko
Deformačné merania s využitím GPS
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Konzultant: Ing. Štefan Priam Bc. Iveta Čanigová
Využitie časových radov pri interpretácii výsledkov merania posunov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Igor Žigo
Geodetické práce pri výstavbe podzemných telekomunikačných vedení
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Marek Kubica
Dlhodobé meranie deformácii mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Jozef Packo
Dokumentácia podzemných inžinierskych sietí
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Juraj Vaško
Geodetické práce pri výstavbe VD
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Konzultant: Ing. Ján Janek Bc. Ľubomíra Hutirová

<- Späť