Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Aplikácie digitálnej fotogrametrie pri obnove architektonického dedičstva
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Juraj Kalivoda
Prekreslenie digitálnej snímky rovinného objektu, možnosti, presnosť a využitie
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Miroslav Geľo
Fotogrametrické metódy na určovanie priestorových posunov
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Viktor Kuťka
Analýza dlhodobých meraní vodorovných posunov priehrady Ružín I.
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Martin Hamrák
Projekt zaťažovacej skúšky stavebného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Dana Babecová
Vytyčovanie a kontrola výškových stavebných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Juraj Varga
Geodetická podpora výstavby diaľničných tunelov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Jana Kubovčíková
Dlhodobá kontrola stability stavebného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Soňa Dolníková
Progresívne trendy v problematike vytyčovacích prác a kontrolných meraní
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Zuzana Smatanová
Problematika merania posunov stavebných objektov v sústavách medzinárodných a regionálnych normalizačných orgánov
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Jana Zubaľová
Testovanie rotačných laserových prístrojov (nemecký jazyk)
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Eliška Zemenčíková
Optimálny návrh konfigurácie stanovísk pri aplikácii TLS
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Pavlína Jackuliaková
Analýza časových radov získaných pri kalibrácii snímačov dĺžky
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Peter Kyrinovič Bc. Ján Hajabács
Meranie pretvorení dynamicky namáhaných konštrukcií univerzálnymi stanicami
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Vanda Kadlečíková Bc. Juraj Krajmer
Základná mapa diaľnice
     Vedúci: Doc. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Martin Borza
Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Stanislav Galko
Automatizované určovanie plošných obsahov
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Michal Považan
Geodetické meranie a spracovanie polohových sietí
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Dušan Janík
Testovanie stability univerzálnych meračských staníc
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Martin Mačor
Eliminácia systematického vplyvu z prostredia pri trigonometrickom určovaní prevýšenia
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Marián Rehuš
Monitorovanie posunov a pretvorenia mostných objektov z pohľadu geodetických meraní
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Vladimír Bulko
Testovanie stability nivelačných prístrojov
     Vedúci: Doc. Ing. Štefan Sokol Bc. Ján Herško
Zaťažovacie skúšky mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Kristína Vachanová
Overenie a porovnanie presnosti vybraných typov nivelačných prístrojov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Matúš Fojtl
Geodetický monitoring diaľničných mostných objektov počas prevádzky
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Marianna Fúrová
Geodetická podpora pri realizácii podzemných inžinierskych sieti
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Miroslav Pokorný
Využitie bezhranolovej technológie merania dĺžok pri priestorovom pretínaní napred
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Viktor Páleník
Digitálne nivelačné prístroje a ich využitie pri prácach s rôznou intenzitou osvetlenia
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Tomáš Holec
Technológie GPS v inžinierskej geodézii
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Ľuboš Rafaj
Kalibrácia uhlomerných prístrojov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Juraj Babik
Vytyčovacie práce pri výstavbe priemyselného parku
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Martin Juskanič
Odhad parametrov v lokálnej geodetickej sieti
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Ondrej Máčalka

<- Späť