Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Pasportizácia kláštora Kartuziánov digitálnou formou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Juraj Maron
Aplikácia digitálnej fotogrametrie pri rekonštrukcii stavebného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Zuzana Janotová
Kalibrácia digitálnej kamery OLYMPUS C-8080
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Jozef Svoboda
Zber údajov pre tvorbu ZB-GIS digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Miroslava Chlepková
Zber údajov pre projekt sanácie horninového masívu digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Slavomír Luptovský
Fotogrametrické zhustenie bodového poľa
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Branislav Pšenčík
Meranie posunov a pretvorení diaľničných mostných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Marek Mészaroš
Testovanie planárnych odrazových systémov
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Patrik Kubanka Bc. Juraj Karolčík
Využitie laserových skenerov pri ochrane pamiatok
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Miriam Zámečníková Bc. Daniel Ščepán
Modelovanie oceľových konštrukcií využitím terestrických laserových skenerov
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Miriam Zámečníková Bc. Tomáš Sleziak
Automatizované určovanie plošných obsahov
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Maroš Petrilák
Analýza presnosti spracovania výškopisu pomocou softwerových produktov
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Juraj Oravec
Analýza presnosti určenia objemu pomocou softwerových produktov
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Radoslav Faix
Testovanie stability univerzálnych meračských staníc
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Tomáš Horák
Geodetické meranie a spracovanie polohových sietí
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Rastislav Hudák
Eliminácia systematického vplyvu z prostredia pri trigonometrickom určovaní prevýšenia
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Michal Pirháč
Testovanie stability nivelačných prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Ján Herško
Technicko-bezpečnostný dohľad na vodnom diele Žilina-stupeň
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Martin Šmihula
Priestorový monitoring vodnej elektrárne Gabčíkovo
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Michal Wirth
Dlhodobá kontrola stabilita vodného diela Hriňová
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Ján Sobota
Geodetická podpora výstavby diaľničných tunelov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Jana Kubovčíková
Geodetická kontrola stability dialničného mosta Lafranconi
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Anna Hostinová
Využitie modernej techniky na vytyčovacie práce a kontrolné merania
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Gabriel Vanko
Vytyčovanie a dokumentácia podzemných inžinierskych sietí
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Jana Jurigová
Geodetický monitoring malých mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Tomáš Lahučký
Nové trendy pri meraní a vyhodnocovaní posunov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Marián Habáň
Projekt merania pri zaťažovacej skúške mostného objektu
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Martina Gardianová
Využitie bezhranolovej technológie merania dĺžok pri priestorovom pretínaní napred
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Viktor Páleník
Testovanie elektronických tachymetrov s pasívnym odrazom
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Marián Lesňák
Využitie technológie GPS (RTK) pri vytyčovacích prácach
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Michaela Tomášiková
Dlhodobé sledovanie stability mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Marek Kuchtiak
Geodetické práce pri tvorbe účelovej digitálnej mapy
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Erika Mičeková

<- Späť