Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov metódami analytickej aerotriangulácie.
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Riešiteľ:
Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov automatickou blokovou aerotrianguláciou (digitálna fotogrametria).
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Riešiteľ:
Digitálna fotogrametria v geológii.
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Riešiteľ:
Tvorba GIS-ov metódami digitálnej fotogrametrie.
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Riešiteľ:
Optimálny návrh plánu merania vytyčovacej siete tunela
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Riešiteľ: Bc. Štefan Brnčík
Testovanie diaľkomeru Leica DISTO v spojení s elektronickým teodolitom
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Riešiteľ: Bc. Silvia Bátorová
Testovanie robotizovaných univerzálnych meracích staníc v laboratórnych podmienkach
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Riešiteľ: Bc. Michal Doležal
Meranie posunov a pretvorení s robotizovanými univerzálnymi meracími stanicami
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Riešiteľ: Bc. Jaroslav Kolárik
Možnosti využitia služby SK POS v inžinierskej geodézii.
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Riešiteľ: Bc. Juraj Brázdil
Možnosti využitia fuzzy-logiky v geodézii
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Riešiteľ: Bc. Ľuboš Daniš
Testovanie stability univerzálnych meračských staníc
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Riešiteľ:
Kódových zber údajov a jeho spracovanie
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Riešiteľ:
Metódy určovania plošných obsahov
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Riešiteľ:
Analýza metódy trigonometrického merania výšok
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Riešiteľ:
Analýza presnosti určenia objemu pomocou softvérových produktov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Riešiteľ:
Priestorový monitoring zemnej hrádze vodnej stavby Málinec
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Riešiteľ:
Dlhodobá geodetická kontrola zvislých posunov štôlní vodnej stavby Gabčíkovo
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Riešiteľ: Milan Kavulič
Meranie a analýza vodorovných posunov plavebnej komory vodnej stavby Čuňovo
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Riešiteľ:
Geodetická kontrola stability mostných objektov v prevádzke
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Riešiteľ:
Geodetické zabezpečenie výstavby a prevádzky diaľničných tunelov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Riešiteľ:
Zameranie a spracovanie skutočného stavu inžinierskych sietí
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Riešiteľ:
Geodetická kontrola mostného objektu na Kapucínskej ulici po jeho rekonštrukcii
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Riešiteľ:
Dlhodobé meranie zvislých posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Riešiteľ:
Testovanie elektronických tachymetrov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Riešiteľ:
Dlhodobé sledovanie posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Riešiteľ:
Využitie GPS a RTK pri prácach v inžinierskej geodézii
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Riešiteľ:
Meranie zvislých posunov obchodného centra
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Riešiteľ:
Testovanie a kalibrácia vodorovných kruhov teodolitov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Riešiteľ:
Monitorovanie zvislých posunov existujúcich stavebných objektov pri zakladaní novostavieb
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ:
Priestorové zameranie a 3D modelovanie stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala Riešiteľ:
Určenie skutočnej presnosti vybraných digitálnych kamier
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia Riešiteľ:
Meranie a vizualizácia fasády metódou konvergentného snímkovania
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia Riešiteľ:

<- Späť