Prejsť na obsah
Katedra technológie stavieb

 

Radlinského 11, blok C, 10. posch., 810 05 Bratislava
vedúci katedry: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
tel.: 02/592 74 599, fax: 02/529 68 811
e-mail: jozef.gasparik@stuba.sk

História súčasnej katedry sa začala písať v roku 1954, kedy vznikla odčlenením z Katedry pozemného staviteľstva  na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS) Katedra výroby stavieb. Jej prvým vedúcim bol prof. M. Slabihoud, ktorý viedol katedru v rokoch 1954-1973. V roku 1981 sa zmenil pôvodný názov na Katedru technológie stavieb.  Katedru od roku 1973 do roku 1989 viedol prof. Ing. Belo Kintly, CSc. a po roku 1989 doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (1990-1996, 2001-2006) a prof. Ing,. Jozef Gašparík, PhD. (1997-2000, 2007-2014). Z radov členov katedry zastával funkciu prorektora STU doc. Ing. Vojtech Klímek, PhD.  a funkciu prodekana Stavebnej fakulty STU doc. Oto Makýš, PhD. st., prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. a doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

V minulom období a v súčasnosti sa o rozvoj katedry a vedného odboru technológia stavieb a stavebníctvo významnou mierou pričinili profesori M. Slabihoud, B. Kintly, I. Zapletal, J. Gašparík, docenti G., O. Makýš, st., V. Klímek,, K. Vlček, E. Petrík, J. Kolárik, I. Juríček, M. Božík, O. Makýš, P. Makýš, Z. Hulínová, V. Somorová, E. Jankovichová, N. Antošová, H. Ellingerová a odborní asistenti O. Adameová, R. Ivanová,  Š. Baumgartner, V. Frimm, M. Búciová, A. Gron, J. Bizub, K. Prokopčáková, S. Szalayová a E. Fillová.

Katedra rozvíja vedný odbor „technológia stavieb“ ako komplexnú disciplínu, ktorej hlavnými súčasťami sú mechanizácia  stavebných procesov, technológia stavebných procesov, stavebno-technologické projektovanie, realizácia stavieb, technológie rekonštrukcií budov a TZB, údržba budov a facility manažment, manažérstvo kvality, ochrana životného prostredia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, recyklácia stavebných materiálov, patológia stavieb, náklady a ceny a pod.

V súčasnosti má katedra v odbore 5.2.8 Stavebníctvo už 10 rokov akreditované 3 študijné programy : Technológie a manažérstvo stavieb (BC. model), technológia stavieb (Ing. model) a technológia stavieb (PhD. model). O štúdium na našej katedre je veľký záujem. V minulom roku končilo na bakalárskom stupni 100 , na inžinierskom 100 študentov a doktorandskom 6 absolventov. V oblasti vedy a výskumu členovia katedry realizovali a obhájili  viac ako 7 projektov VEGA a 6 medzinárodných projektov (SALPH, TEMPUS, Leonardo da Vinci). V rámci medzinárodných projektov s katedrou úzko spolupracovali Ian Chandler z University of Birmingham a University of Southampton, David Wyatt a David Rutter z University of Brighton a prof. Miroslaw Skibniewski z University of Maryland (USA).

Členovia katedry aktívne spolupracovali s praxou v oblasti stavebno-technologického projektovania, expertíznej činnosti, manažérstva kvality, facility manažmentu, OŽP a BOZP.

V roku 1996 prof. Gašparík založil pri katedre „Centrum manažérstva kvality v stavebníctve - CEMAKS“, ktoré od roku 1996 školiacimi a poradenskými aktivitami pripravilo viac ako 130 stavebných firiem na získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a viac ako 20 stavebných firiem na získanie certifikátu na integrovaný manažérsky systém podľa ISO 9001, ISO 14001, STN OHSAS 18001. CEMAKS je od roku 1998 držiteľom certifikátu na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001. Okrem CEMAKS pôsobí na katedre aj Centrum technológie obnovy pamiatok (CeTOP) , ktoré založil v roku 2004 doc. Ing. O. Makýš, PhD. ml. a významnou mierou aktívne pôsobí v oblasti renovácií budov, najmä pamiatkovo chránených stavieb.

Katedra technológie stavieb zorganizovala niekoľko významných medzinárodných konferencií v oblasti vývojových trendov v technológiách stavieb doma i v zahraničí (Neum-Bosna a Hercegovina). Svetový význam mal medzinárodné sympózium o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2010 organizované katedrou v Bratislave.  Členovia katedry získali viaceré  významné ocenenia: medailu STU doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. a doc. Ing. Michal Božík, PhD. medaily dekana Stavebnej fakulty prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc., doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. a doc. Ing. Vojtech Klímek, PhD., medailu dekana Stavebnej fakulty TU Košice prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., cenu osobnosť roka 2007 v oblasti facility managementu získala doc. Ing. Viera Somorová, PhD., národnú cenu SR v oblasti kvality udelenú prezidentom SR v roku 2008 a cenu „profesor roka 2009“ udelenú rektorom STU v roku 2009 získal prof. Gašparík, ktorý od roku 2013 zastáva funkciu generálneho sekretára medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC), ktorej sídlo po TU Eindhoven (Holandsko) je v súčasnosti pri Katedre technológii stavieb. Súčasní členovia katedry pokračujú v rozvíjaní problematiky technológie stavieb s využívaním poznatkov a svetových trendov v oblasti technológií stavieb a aplikáciách informačných technológií pri zefektívňovaní stavebno-technologickej prípravy, modelovania stavebných procesov a manažérskych systémov.

Základným cieľom a poslaním katedry je kvalitou vzdelávania uspokojovať našich študentov, odovzdávať im najnovšie svetové poznatky a tým ich pripraviť pre plnenie úloh v praxi.  Prajeme si, aby členovia katedry a študenti predstavovali jednu veľkú rodinu technológov a manažérov stavieb, ktorí aj po rokoch sa radi stretnú a v priateľskom duchu pozhovárajú.


prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.                                                                                                    

vedúci katedry TES