Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Katedra sa podieľa na výučbe v nasledovných študijných programoch:

1. stupeň:

- Vodné stavby a vodné hospodárstvo - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva, hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a poznatky z oblasti vodární a kanalizácií. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov. Absolvent bakalárskeho štúdia pochopí podstatné fakty a pojmy vzťahujúce sa k výstavbe a prevádzke vodohospodárskych stavieb. Vie ich použiť pri navrhovaní a zhotovovaní konštrukcií takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodohospodárskych stavieb alebo prevádzkovateľ melioračných zariadení.

- Inžinierstvo životného prostredia - absolvent bakalárskeho študijného programu inžinierstvo životného prostredia získa vzdelanie v odbore stavebníctvo s orientáciou na environmentálne aspekty pozemného staviteľstva, krajinného, vodného, komunálneho a dopravného inžinierstva. V týchto oblastiach bude mať základné znalosti z oblasti inžinierskej teórie potrebnej na navrhovanie stavieb, opatrení a konštrukcií pre ochranu prostredia a vypracovanie parciálnych projektov ochrany životného prostredia, o interakcii medzi prírodnými a antropickými zložkami prostredia, technickou a inžinierskou činnosťou a o látkach znečisťujúcich životné prostredie, platnej legislatívy a noriem zameraných na ochranu životného prostredia a základných postupov počítačovej podpory inžinierskej práce. Bude rozumieť základným princípom navrhovania rôznych typov stavieb, ochrany spoločnosti pred nepriaznivými vplyvmi hydrometeorologických a krajinných procesov a nepriaznivých environmentálnych faktorov a základným postupom tvorby a ochrany životného prostredia a verejného zdravia. Bude schopný pracovať ako asistent v projekčných tímoch, tímoch realizátorov inžinier skych návrhov, prevádzkovateľov inžinierskych diel, technických a environmentálnych systémov s orientáciou environmentálne problémy stavebného, krajinného, vodného, komunálneho a dopravného inžinierstva.

2.stupeň

- Vodné stavby a vodné hospodárstvo - absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou a ochranou vôd v krajine, priemysle, poľnohospodárstve a urbanizovanom priestore, hydroenergetikou, vodným staviteľstvom, vodnou dopravou, zásobovaním vodou a čistením znečistených vôd, odpadovým hospodárstvom, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia, v organizáciách vodohospodárskeho výskumu a v treťom sektore. 

- Stavby a životné prostredie - absolvent nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník pri koordinovaní projektov posudzo vania stavebnej činnosti na životné prostredie. Ďalej môže pôsobiť pri návrhoch novostavieb a pri rekonštrukciách jestvujúcich stavieb, a to všetko vo vzťahu k znižova niu zaťaženia životného prostredia, ďalej sa môže uplatniť v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, regionálneho rozvoja, v riadiacej a podnikateľskej čin nosti, ako aj vo vzdelávacej sfére.

- Krajinné inžinierstvo - absolvent nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník na odboroch životného prostre dia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a  priemy selných odpadov, v environmen-tálnom manažmente výrobných podnikov, v  organizá ciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvu na životné prostredie, ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva, ako manažér a investor environmentálnych projektov a stavieb.

3. stupeň

- Inžinierska hydrológia

- Krajinárstvo

- Hydrológia a vodné hospodárstvo