Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská

Tajomník fakulty | Sekretariát dekana | Oddelenie personálne a mzdovéŠtudijné oddelenie | Oddelenie projektov | Oddelenie vzťahov s verejnosťou | Oddelenie podateľne a registratúryEkonomické oddelenie |Oddelenie prevádzky


Telefónne číslo: 02/32 888 + klapka

 

TAJOMNÍK FAKULTY:

Ing. Tomáš Šatura (kl. 471, blok C, 1. posch.), tomas.satura@stuba.sk

 

1. SEKRETARIÁT DEKANA:

Anna Belohorcová (kl. 471, blok C, 1. posch.), anna.belohorcova@stuba.sk
Anna Urbanovská (kl. 472, blok C, 1. posch.), anna.urbanovska@stuba.sk

Interná komunikácia:
Ing. Marcela Maliariková (kl. 578, blok C, 1. posch.), marcela.maliarikova@stuba.sk

 

2. ODDELENIE PERSONÁLNE A MZDOVÉ (OPaM):

vedúca: Ing. Alena Marečková (kl. 425, blok C, 1. posch.), alena.mareckova@stuba.sk

Personálna agenda:
Mgr. Zuzana Švecová (kl. 305, blok C, 1. posch.), zuzana.svecova@stuba.sk

Agenda ekonomiky práce:
Eva Oslayová (kl. 493, blok C, 3. poch.), eva.oslayova@stuba.sk
Mgr. Magdaléna Tomová (kl. 629 a 510, blok C, 3. posch.), magdalena.tomova@stuba.sk

Mzdová agenda:
Ing. Jana Jankovičová (kl. 477, blok C, 3. posch.), jana.jankovicova@stuba.sk
Janka Kišoňová (kl. 475, blok C, 3. posch.), janka.kisonova@stuba.sk

 

3. ŠTUDIJNÉ ODDELENIE (ŠO):

vedúca: Ing. Antónia Laščeková (kl. 466, blok C, 0. posch.), antonia.lascekova@stuba.sk

Personálne obsadenie študijného oddelenia (študijné referentky, integrátori AIS, tvorba rozvrhov)

 

4. ODDELENIE PROJEKTOV (OPR):

Oddelenie odborne riadia prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum a edičnú činnosť
doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer, prodekan pre zahraničné vzťahy (kontakty)

Erika Kanalová (kl. 393, blok C, 1. posch.), erika.kanalova@stuba.sk
Ing. Stela Krivdová (kl. 723, blok C, 1. posch.), stela.krivdova@stuba.sk
Ing. arch. Valéria Lesňáková (kl. 587, blok C, 3. posch.), valeria.lesnakova@stuba.sk

 

5. ODDELENIE VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU (OVV):

Oddelenie odborne riadi doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov (kontakty)

Ing. Andrej Bisták, PhD. (kl. 314, blok C, 3. posch.), andrej.bistak@stuba.sk
Mgr. Zuzana Chalupová (kl. 726, blok C, 3. posch.), zuzana.chalupova@stuba.sk
  

6. ODDELENIE PODATEĽNE A REGISTRATÚRY (OPaR):

Beáta Šabíková (kl. 467, blok C, 1. posch.), beata.sabikova@stuba.sk
Zuzana Slováková (kl. 212, blok C, 1. posch.), zuzana.slovakova@stuba.sk

 

7. EKONOMICKÉ ODDELENIE (EO):

Plán a rozpočet:
Ľubica Patašiová (kl. 259, blok C, 2. posch.), lubica.patasiova@stuba.sk

Finančná učtáreň:
PhDr. Kristína Beňová (kl. 729, blok C, 2. posch.), kristina.benova@stuba.sk
Ľubica Hegerová (kl. 208, 2. posch.), lubica.hegerova@stuba.sk
Katarína Matusová (kl. 208, 2. posch.), katarina.matusova@stuba.sk
Iveta Vyskočilová (kl. 317, 2. posch.), iveta.vyskocilova@stuba.sk

Štátna pokladnica:
Monika Bežuchová (kl. 562, blok C, 2. posch.) - aj tuzemské prac. cesty. monika.bezuchova@stuba.sk
Ing. Aneta Langová (kl. 722, blok C, 2. posch.), aneta.langova@stuba.sk
Silvia Studeničová (kl. 562), silvia.studenicova@stuba.sk

Referát podnikateľskej činnosti:
Ing. Alexandra Grachová (kl. 500, blok C, 2. posch.), alexandra.grachova@stuba.sk
Alena Noskovičová, (kl. 500, blok C, 2. posch.), alena.noskovicova@stuba.sk

Pokladnica:
Mária Kozánková (kl. 469, blok C, 0. posch.), maria.kozankova@stuba.sk

Správa majetku:
Mgr. Jana Sadáková (kl. 474, blok C, 2. posch.), jana.sadakova@stuba.sk

  

8. ODDELENIE PREVÁDZKY (OP):

vedúci: Ing. Miroslav Gramblička, PhD. (kl. 481, 326, mobil: 0902 654 003), miroslav.gramblicka@stuba.sk

Jana Beňovičová (kl. 468, 476, blok C, 1. posch.), jana.benovicova@stuba.sk - centrálny sklad
Andrea Unčíková (kl. 468, blok C, 1. posch.), andrea.uncikova@stuba.sk

samostatný odborný technický pracovník:
Ondrej Tóth (kl. 328), ondrej.toth@stuba.sk

Remeselníci:

elektrikár: 
František Mogyorosi (kl. 302)

vodoinštalatér, zámočník:
Milan Hirš (kl. 261)

stolár:
Ľuboš Zelinka (kl. 300)

údržbár:
Igor Setvák (kl. 261)

rýchlovýťahy: (kl. 307, 0903 403 546)
Jozef Popeňažník
Peter Šebesta

domovník: 
Milan Hirš (kl. 266)

prevádzkový pracovník v Centrálnych laboratóriách:
Ing. Jozef Palica, jozef.palica@stuba.sk

upratovačky:
blok A (kl. 202)
blok B (kl. 203)
blok C (kl. 201)

vrátnica:
blok B (kl. 523)

plaváreň (blok B, suterén):
recepcia (kl. 329)
miestnosť plavčíkov (kl. 509)
miestnosť strojníkov (kl. 330)  

výmenníková stanica:
Milan Hirš (kl. 525)

referát BOZP, PO a CO:
Ing. Ján Štefko (0903 753 917), stefko.jan@majger.sk