Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

   Radlinského 11, blok A, 4. posch., 810 05 Bratislava
   Vedúci katedry: prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.
   Tel.: 0232888555, fax: 0232888213
   E-mail: jaroslav.halvonik@stuba.sk, web: www.svf.stuba.sk/kbkm
   web konferencie Betonárske dni: www.betonarskedni.sk

PROFIL ABSOLVENTA katedry:

Betón je najrozšírenejší materiál nosných stavebných konštrukcií a betónové konštrukcie v stavebníctve tvoria prevažnú časť všetkých stavebných konštrukcií. Preto absolventi stavebnej fakulty musia mať okrem poznatkov o statickej a dynamickej analýze, navrhovaní, projektovaní a zhotovovaní konštrukcií aj široké znalosti problematiky betónu, jeho výroby, fyzikálnych a mechanických vlastností. Tieto poznatky sú dôležité pre to, aby absolvent stavebného inžinierstva mohol získať komplexný obraz o navrhovaní nosných konštrukcií z betónu vrátane moderných konštrukčných materiálov, ako sú vysokohodnotné cementové kompozity, spriahnuté a hybridné konštrukcie. Vzhľadom na vysoký stupeň zastavanosti industriálnych krajín narastá význam vedomostí z oblasti rekonštrukcií budov, mostov a iných inžinierskych stavieb. Súčasťou profilu absolventa stavebného inžinierstva sú aj vedomosti a poznatky z navrhovania murovaných konštrukcií.

UPLATNENIE V PRAXI A KOMPATIBILITA V EÚ:

Absolvent Stavebnej fakulty STU so zameraním na betónové konštrukcie nachádza veľmi dobré a široké uplatnenie: v projekčnej praxi pri navrhovaní betónových konštrukcii a mostov, ako pracovník vzdelávacích a výskumných inštitúcií, v stavebnej praxi ako stavbyvedúci, pracovník investorských útvarov, štátnej správy a regionálneho rozvoja. Súčasné študijné programy inžinierskeho štúdia "Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby" a "Nosné konštrukcie stavieb"  sú v porovnaní s inými súčasnými študijnými programami na Stavenej fakulte STU najkompatibilnejšími študijnými programami  známymi na renomovaných zahraničných univerzitách pod označením "civil engineering". Táto skutočnosť je dnes už nevyhnutnou podmienkou nostrifikácie diplomu absolventa Stavebnej fakulty STU v zahraničí. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa kompatibilita našich študijných odborov v oblasti stavebníctva, a teda aj absolventa Stavebnej fakulty STU stala nevyhnutnou podmienkou jeho uplatnenia na európskom trhu práce.

PONUKA SLUŽIEB KATEDRY PRE STAVEBNÚ PRAX - oblasť MOSTY

História katedry v PDF

Výročné správy (Annual reports): 2014, 2013, 2012, 2011