Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

HISTÓRIA | 1938-1945:

Študijný odbor Konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty STU v Bratislave je najstarším odborom na celej STU. Bol zriadený už v školskom roku 1938/39 ako prvé študijné oddelenie "Inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného". V roku 1940 bol založený "Ústav betónového staviteľstva" - predchodca dnešnej katedry. Sídlo ústavu bolo na Tolstého ulici. Prvým prednostom ústavu bol Prof. Ing. Dr. Karol Havelka, vtedy zmluvný mimoriadny profesor. Do Bratislavy prišiel z VUT v Brne, kde vďaka svojim vynikajúcim pracovným výsledkom bol už habilitovaným docentom. Jeho povolanie na Slovensko osobne podporovali Prof. J. Hronec a Prof. A. Turecký. Profesor Havelka priniesol so sebou kus odbornej podstaty brnenskej vysokej školy technickej, v ktorej boli už zakorenené - v oblasti stavebnej mechaniky a pružnosti - práce Ursínyho, Bažantove a tiež Šolínove. V oblasti železobetónu škola Riegrova a v mostoch železobetónových a kamenných poňatie Zárubovo. Činnosť Prof. Havelku zásadne poznačila prácu ústavu.

Publikačné možnosti tej doby pre inžinierske vedy boli veľmi skromné. Na začiatku existoval iba časopis "Slovenský staviteľ", kde boli publikované aplikácie na metódu substitučného prierezu a tiež článok na tému kazetový strop. Okrem toho existoval "Technický obzor slovenský", fórum pre prírodné vedy, elektrotechniku a stavebníctvo, kde bola publikovaná ďalšia oblasť prác ústavu - článok "Vplyv nábehov v metóde fiktívnych momentov na podklade redukčných súčiniteľov Strassnerových".

V školskom časopise "Technik" sa objavil seriál článkov Prof. Havelku na tému "Otázky, omyly a názory". Išlo vtedy o úvahy z teórie železobetónu vyjadrené vo forme otázok, ako:

Sú strmienky v trámoch ťahané? Ak áno, aké im treba prisúdiť napätie?
Uvažujeme šmyk v doskovom tráme dostatočne bezpečne?
Ako počítať šmyk za excentrického tlaku?
Ako počítať strmienky v stĺpoch?
Krútenie?
Kombinácia krútenia so šmykom?


Vojna však do značnej miery brzdila vedecké napredovanie, pretože obmedzovala akékoľvek materiálne budovanie ústavu. Podarilo sa iba obnoviť knižnicu, ktorá bola v dôsledku evakuácie prakticky celá zničená. Horko - ťažko sa podarilo zachrániť vynesené krivky a stupnice budúceho betonárskeho pravítka.

Pokračovať ďalej na HISTÓRIA | 1945-1951