Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

HISTÓRIA | 1991-2012:

Od roku 1991 do januára 2000 bol vedúcim katedry Prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.. V tomto období vykonávali členovia katedry Doc. Ing. Igor Hudoba, PhD. funkciu rektora (1994-2000), resp. prorektora STU (1991-94) a funkciu dekana zastávali Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (1994-2000) a Prof. Ing. Dušan Majdúch, CSc. (1991-94). Funkciu prodekana zastáva d roku 2011 Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.

Personal KBKMV roku 1994 sme usporiadali "Prvú slovenskú betonársku konferenciu" s medzinárodnou účasťou a rokovacím jazykom anglickým. Na konferencii sa zúčastnilo spolu 199 hostí, z toho 25 zahraničných. Generálne referáty predniesli Prof. R. Tepfers zo Švédska, Prof. H. Corres zo Španielska a Prof. P. Schiessl z Nemecka.

V roku 1996 katedra založila tradíciu odborných a spoločenských stretnutí betonárskej komunity "BETONÁRSKE DNI". Na úspešný 1. ročník nadviazal v roku 1998 druhý ročník. Bol dohodnutý dvojročný cyklus usporiadavania týchto stretnutí.

Vedecko-výskumná kapacita sa sústreďovala do projektov VEGA. Najväčší projekt pod názvom "Vplyv časového faktora na spoľahlivosť stavebných objektov jadrových elektrární" bol riešený v rokoch 1997-99 pod vedením Prof. Bilčíka. Na projekte sa zúčastnilo 16 spoluriešiteľov z toho 3 profesori a 6 docentov. Na záverečnom hodnotení projektov VEGA bol tento vyhodnotený ako projekt, ktorý splnil ciele výborne.

Od roku 1992 začala katedra vydávať vlastný Annual Report. V tomto zborníku sa uvádzajú vedecké a odborné práce členov katedry, ktoré boli publikované v anglickom alebo nemeckom jazyku. Annual Report sa rozosiela na sesterské katedry doma a v zahraničí, za čo recipročne zíkava katedra obdobné správy z univerzít v Zürichu, Mníchove, Aachene, Lipsku, Darmstadte a publikácie DAfStB.

V roku 1994 došlo k havárii vrát v ľavej plavebnej komore vodného diela Gabčíkovo. Katedra bola požiadaná o vyšetrenie príčin havárie v súvislosti s porušením železobetónových oporných prahov. Po podrobnom statickom prešetrení a skúškach materiálu bolo dokázané, že príčinou havárie neboli železobetónové prahy, ktoré boli značne zdemolované, ale nevhodne zvolené kovové materiály vrát a nekvalitné zvary.

V roku 1998 sa začala spolupráca s University of Illinois, Chicago, USA (prof. Ming L. Wang). V rokoch 1998-200 prebiehal výskum sponzorovaný NFS USA pod názvom "Magnetoelastický senzor". Pre mostné laboratórium Univerzity boli vyrobené mearcie ústredne Dynamag DNT a PSS senzory EM monitorovacieho systému. Hlavným koordinátorom za Slovensku bol doc. Chandoga.

V roku 1998 získalo Laboratórium katedry ako prvé univerzitné laboratórium v oblasti stavebníctva akreditáciu ako Skúšobné laboratórium SvF. Hlavnú zásluhu na tomto úspechu mal dlhoročný vedúci laboratória Ing. Vladimír Priechodský, PhD.

V roku 2011 katedra zorganizovala významnú konferenciu Design of concrete structures and bridges using eurocodes, na ktorej sa zúčastnili viacerí významní odborníci z celej Európy.

Nedajú sa vymenovať všetky oblasti, na ktorých zanechala stopy doterajšia činnosť katedry za 75 rokov. Podrobné vyčíslenie odborných výsledkov je možné len v zozname prác každého pracovníka. Ten je taký široký, že by bol nad rámec tohoto prehľadu o činnosti katedry od založenia. Spoločenský význam činnosti katedry nemožno hmotne vykázať vôbec.

Pokračovať ďalej na  HISTÓRIA | Faktografia