Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

Katedra humanitných viedRadlinského 11, blok C, 20. posch., 810 05 Bratislava
vedúca katedry: JUDr. Jana Zajacová, PhD.
tel.: 02/32 888 215, 02/32 888 220, 02/32 888 228
e-mail: janka.zajacova@stuba.sk

História a súčasnosť

Katedra humanitných vied bola konštituovaná dňa 1. februára 1991 a jej pôsobenie v plnom rozsahu začalo od školského roku 1991/1992. Katedra vznikla spojením oddelenia humanistiky a oddelenia práva. Jej prvým vedúcim a zakladajúcim členom bol prof. PhDr. Emil Duda, DrSc. Od roku 1997 do roku 2007 bola vedúcou katedry JUDr. Oľga Kopšová. Do roku 2015 bola vedúcou katedry Ing. Katarína Heretiková, PhD. a od augusta 2015 je vedúcou katedry JUDr. Jana Zajacová, PhD.

V súčasnosti pôsobia pedagogicky a vedeckovýskumne na katedre JUDr. Jana Zajacová, PhD. - vedúca katedry, Ing. Júlia Baranová, JUDr. Ján Florián Gajniak, JUDr. Ondrej Gajniak,  Mgr. Martina Porubčinová, PhD. a doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.


Vzdelávanie

Katedra zabezpečuje vyučovanie humanitných a spoločenskovedných predmetov, ktoré sú začlenené po akreditácii v roku 2015 do jednotlivých študijných programov.

V súčasnosti katedra pedagogicky pôsobí vo všetkých študijných programoch a odboroch Stavebnej fakulty. Zabezpečuje výučbu spoločenských a humanitných vied formou povinných, povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov.

Povinné predmety

Stavebné a obchodné právo, Stavebné a pozemkové právo, Stavebné právo, Základy práva, Environmentalistika, Dejiny architektúry a staviteľstva, Pozemkové právo, Právo, Právne formy podnikania, Sociológia, Výkon povolania a etika architektov

Povinné voliteľné predmety

Obchodné právo, Stavebné právo, Inžinierska etika, Environmentálne právo, Globalizácia, Makroekonomika, Politológia

Výberové predmety

Autorské právo a právna úprava dizajnu, Geoekológia, Filozofia.

 

Katedra sa zapojila aj do špecializovaného vzdelávania, najmä do vyučovania právnych disciplín (predmety Základy práva a Stavebný zákon) v štúdiu súdneho znalectva, ktoré sa uskutočňuje na Ústave súdneho znalectva STU v Bratislave.


Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa od začiatku orientovala na aktuálne problémy spoločenskej praxe v rámci inštitucionálneho výskumu, grantových projektov KEGA, VEGA a medzinárodného projektu TEMPUS v týchto okruhoch:

Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách, Formovanie právneho vedomia technickej inteligencie v podmienkach pluralitného systému a trhového mechanizmu, Právna ochrana výsledkov technickej tvorivej činnosti, Humanizácia životného prostredia, Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov podľa európskych štandardov, Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie, Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia, Účasť na projekte Master programme enivronmental law and policies – TEMPUS TACIC Joint European Project 25 186 2004.


Spolupráca s praxou

Spolupráca s pedagogicko-vedeckými pracoviskami sa prejavuje najmä vzájomnou výmenou skúseností vyučovania humanitných a spoločenskovedných predmetov, účasťou na seminároch a domácich a medzinárodných konferenciách, ako aj spoločnou organizáciou týchto podujatí najmä s Katedrou společenských věd ČVUT Praha. Medzi inšitúcie s ktorými katedra spolupracuje sú aj Slovenská komora stavebných inžinierov a  Združenie pre stavebné právo Slovenska.


Významné realizované projekty

Vzhľadom k tomu, že katedra má humanitný a spoločenský charakter a spolupráca s odbornými katedrami fakulty je istým spôsobom špecifická, významné realizované projetky katedry sú publikačného charakteru a v praxi spočívajúce v právnom zastupovaní pred súdmi a inými inštitúciami, ide o tieto výstupy:

  • každoročná účasť na medzinárodných konferenciach celoeurópskej Asociácie pre stavebné právo - European Society of Construction Law (ESCL).
  • medzinárodne spoluautorstvo členov katedry na publikáci ESCL: Studies in European Construction Law (rok 2015), ako aj autorstvo na skriptách Dejiny architektúry a staviteľstva (rok 2015), Stavebné právo (rok 2016) a Príklady k stavebnému právu (rok 2018).

Rozvoj a zámery katedry

Katedra má eminentný záujem o hlbšiu spoluprácu s odbornými katedrami vo všetkých oblastiach. Súčasný trend katedry je organizovať každoročne aspoň jedno kolokvium alebo medzinárodnú konferenciu so zámerom výmeny skúseností a poznatkov. Pokračovanie v účasti na každoročných medzinárodných konferenciach ESCL (Medzinárodného združenia pre stavebné právo). Publikovať skriptá s právnou a spoločenskou problematikou v  súlade so študijnými programami. Katedra chce realizovať kurzy s právnou a spoločenskou problematikou a v oblasti environmentalistiky, geoekológie a globalizácie sa chceme dynamicky zapojiť do všetkých pedagogických procesov na fakulte ako aj spolupracovať s praxou.