Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

V súčasnosti katedra pedagogicky pôsobí vo všetkých študijných programoch a odboroch Stavebnej fakulty a na Strojníckej fakulte. Zabezpečuje výučbu spoločenských a humanitných vied formou povinných, povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov:

Povinné predmety
Obligatory subjects

Stavebné a obchodné právo
Construction and Commercial Law
Stavebné a pozemkové právo
Construction and Land Law
Stavebné právo
Construction Law
Základy práva
Basic Law
Environmentalistika
Environmentalism
Dejiny architektúry a staviteľstva
History of Architecture and Civil Engineering
Pozemkové právo
Land Law
Právo
Law
Právne formy podnikania
Legal Forms of Enterpreneurship
Sociológia
Sociology
Výkon povolania a etika architektov
Practice and Ethics of Architects

Povinné voliteľné predmety
Obligatory elective subjects

Obchodné právo
Commercial Law
Stavebné právo
Construction Law
Inžinierska etika
Engineering Ethics
Environmentálne právo
Environmental Law
Globalizácia
Globalization
Makroekonomika
Macroeconomics
Politológia
Political Science

Výberové predmety
Selection subjects

Autorské právo a právna úprava dizajnu
Copyright and design legislation
Geoekológia
Geoecology
Filozofia
Philosophy