Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa od začiatku orientovala na aktuálne problémy spoločenskej praxe v rámci inštitucionálneho výskumu, grantových projektov KEGA, VEGA a medzinárodného projektu TEMPUS v týchto okruhoch (počas celého obdobia činnosti katedry):

 • Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách
 • Formovanie právneho vedomia technickej inteligencie v podmienkach pluralitného systému a trhového mechanizmu
 • Právna ochrana výsledkov technickej tvorivej činnosti
 • Humanizácia životného prostredia
 • Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov podľa európskych štandardov
 • Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie
 • Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia
 • Účasť na projekte Master programme enivronmental law and policies – TEMPUS TACIC Joint European Project 25 186 2004

 

Spolupráca s praxou (počas celého obdobia činnosti katedry)

Katedra spolupracovala s inými pracoviskami vysokých škôl v Slovenskej republike a zahraničí. Ide o tieto pracoviská:

 • Katedra spoločenských vied FEE Technickej univerzity Zvolen
 • Katedra jazykov a spoločenských vied, Technická univerzita Košice
 • Katedra ekonomiky, Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita, Žilina
 • Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv.Cyrila a Metoda, Trnava
 • Právnická fakulta UPJŠ Košice
 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Katedra společenských věd, Fakulta stavební, ČVUT Praha
 • Ústav jazykov a společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno

Spolupráca s pedagogicko-vedeckými pracoviskami sa prejavuje najmä vzájomnou výmenou skúseností vyučovania humanitných a spoločenskovedných predmetov, účasťou na seminároch a výmenou literatúry. Účasťou na seminároch a domácich a medzinárodných konferenciách, ako aj spoločnou organizáciou týchto podujatí najmä s Katedrou společenských věd ČVUT Praha.

Medzi inšitúcie s ktorými katedra spolupracuje patria:

 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Združenie pre stavebné právo Slovenska

 

Významné realizované projekty (počas celého obdobia činnosti katedry)

Vzhľadom k tomu, že katedra má humanitný a spoločenský charakter a spolupráca s odbornými katedrami fakulty je istým spôsobom špecifická,  významné realizované projetky katedry sú publikačného charakteru a v praxi spočívajúce v právnom zastupovaní pred súdmi a inými inštitúciami , ide o tieto výstupy:

 • každoročná účasť na medzinárodných konferenciach celoeurópskej Asociácie pre stavebné právo - European Society of Construction Law (ESCL).
 • medzinárodne spoluautorstvo členov katedry na publikáci ESCL: Studies in European Construction Law (rok 2015), ako aj autorstvo na skriptách Dejiny architektúry a staviteľstva (rok 2015), Stavebné právo (rok 2016) a Príklady k stavebnému právu (rok 2018).
 • právne zastupovanie fyzických a právnických osôb, členmi katedry v stavebných a iných prípadoch pred súdmi a inými inštitúciami.