Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium aerodynamiky budov II sa nachádza v suterénnych priestoroch bloku B Stavebnej fakulty STU na Radlinského 11 v Bratislave. Je vybavené malou tlakovou komorou na experimentálny výskum filtrácie vzduchu tesniacimi profilmi a veľkou tlakovou komorou na výskum filtrácie vzduchu detailmi a prvkami obalových konštrukcií budov od zaťaženia celkovým tlakovým rozdielom vzduchu, ako aj zariadením Blower door testu pre kvantifikáciu vzduchotesnosti obalových konštrukcií budov.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • stanovenie fyzikálno-technických charakteristík tesniacich materiálov z hľadiska vzduchovej priepustnosti tesniacich profilov aj za podmienok rôznej kompresie,
 • stanovenie koeficienta objemovej vzduchovej priepustnosti nových stavebných materiálov QV,
 • experimentálne testovanie stykov medzi dielcami obvodových stien z hľadiska infiltrácie vzduchu,
 • experimentálne testovanie okien z hľadiska infiltrácie vzduchu,
 • stanovenie vzduchotesnosti budovy Blower door testom metódou tlakového spádu v súlade s STN EN 13 829 (stanovenie celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa).

Prístrojové vybavenie:

 • Malá tlaková komora
 • Veľká tlaková komora
 • Zariadenie RETROTEC Q46-240V – Blower door test

Veľká tlaková komora

Veľká tlaková komora slúži na výskum infiltrácie vzduchu detailmi (styk medzi dielcami obvodových stien), alebo prvkami (okná, zasklené steny) obalových konštrukcií budov, rovnako od zaťaženia celkovým tlakovým rozdielom vzduchu Δp (Pa). Umožňuje laboratórnu kvantifikáciu fyzikálno-technických charakteristík dielcov obalových konštrukcií budov z hľadiska vzduchovej priepustnosti, ako významného faktora ovplyvňujúceho energetickú spotrebu budov a ich ekológiu. Laboratórne zariadenie tlakovej komory umožňuje experimentálne testovať analyzované prvky z hľadiska infiltrácie vzduchu pri zaťažení:

 • vzduchovými prúdmi vetra so stálou rýchlosťou, alebo v nárazoch 0 až 45 m/s,
 • konštantným tlakovým rozdielom vzduchu 0 až 1200 Pa,
 • Je vybavená zdrojmi vzduchu, cyklovačom vzduchu (nárazy vetra) a presnými prietokomermi vzduchu.

Zriadenie RETROTEC Q46 - 240V

Zariadenie slúži na meranie vzduchovej  tesnosti nízkoenergetických domov a na meranie infiltrácie (exfiltrácie) prvkami obalových a deliacich konštrukcií budov. Zariadenie pozostáva z ventilátora na vytvorenie podtlaku alebo pretlaku v požadovanom priestore, z centrálnej jednotky pozostávajúcej z diferenciálneho tlakomera, z riadiacej časti na ovládanie ventilátora a z merania prietoku vzduchu. Blower door test sa využíva v prevažnej miere pri nízkoenergetických domoch na zistenie vzduchotesnosti ako dôležitej informácie o kvalite stavby. Podstata testu podľa normy STN EN 13 829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa.

Technické parametre:

 • tlak vzduchu -750 až +750 Pa ± 1 Pa  alebo ± 2 %,
 • prietok vzduchu 0 až 15000 m3/hod. ± 2,5 %,

Napájanie:

 • meracia časť 6 V (batérie alebo sieťový zdroj),
 • ventilátor sieť 230 V.