Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Stavebná fakulta STU v Bratislave je najväčšia fakulta na Slovenskej technickej univerzite a druhá na území Slovenska. Za 70 rokov svojej existencie vychovala fakulta takmer 30 000 inžinierov, viac ako 4 000 bakalárov a bezmála 1 100 kandidátov vied a doktorov.

 

POZEMNÉ STAVBY A ARCHITEKTÚRA

Tento bakalársky program je zameraný na tých, ktorí sa zaujímajú o architekrtúru a usilujú sa o vytvorenie zaujímavého a zmysluplného prostredia.
Je jedným z mála akreditovaných študijných programov v Európe s označením EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer), ktoré potvrdzuje splnenie medzinárodných štandardov podľa ENAEE.
Počas štvorročného štúdia nadobudne absolvent na prax orientované praktické a teoretické zručnosti. Medzi tieto patrí architektonické navrhovanie a projektovanie s využitím počítačovej grafiky a virtuálnej reality, návrh konštrukcií a technológií budov, návrh energetickej bilancie a simulácie budov.
Tieto prvky Vám spolu poskytnú vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujete na vybudovanie Vášho jedinečného profilu. Na jeho základe budete schopní riešiť inovatívne a jedinečné projekty.

Viac info:

Stavebná revolúcia

 GARANTUJÚCE PRACOVISKÁ

Katedra konštrukcií pozemných stavieb (KKPS)
Katedra architektúry (KARCH)

Absolvent študijného programu získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s orientáciou na prípravu a realizáciu architektonických stavieb. Získa a pochopí teoretický základ z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný zámer nadväzujú inžinierske vedy , ktoré tvoria vstupy pre základy aplikovaných vedných disciplín z architektúry, navrhovania a realizácie konštrukcií pozemných, inžinierskych a environmentálnych stavieb. 

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na jednom zo 4 študijných programov inžinierskeho stupňa:

NADVÄZNOSŤ INŽINIERSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

• Architektonické konštrukcie a projektovanie
• Pozemné stavby a architektúra
• Technické zariadenia budov
• Nosné konštrukcie stavieb


Prihláška na štúdium

Vstup do systému elektronických prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky 


ARCHITEKTONICKÉ KONŠTRUKCIE A PROJEKTOVANIE

Absolvent študijného programu získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s dôrazom na technickú stránku architektúry pri vývoji, projektovaní a realizácii budov. Bude schopný tvorivo a vedecky pristupovať k technickým problémom architektúry, nachádzať a zavádzať vlastné riešenia problémov pri návrhu a realizácii nových architektonických diel ako aj pri obnove a modernizácii pôvodných budov.

Kde sa uplatníš

V ARCHITEKTONICKÝCH A PROJEKČNÝCH ATELIÉROCH

  • absolventi tohto programu sa podieľajú na prestížnych oceneniach akými sú Stavba roka, Cezaar a pod. Mnohí študenti praxujú už počas štúdia v kvalitných ateliéroch, kde si po skončení štúdia nájdu trvalé pracovné miesto.

PO NIEKOĽKOROČNEJ PRAXI

  • sa môžeš uchádzať o pečiatku v Slovenskej komore stavebných inžinierov a získať oprávnenie v kategóriách: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo; Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb; Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.