Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium hydrodynamiky budov je vybavené integrovanou veľkou tlakovou a dažďovou komorou na experimentálny výskum filtrácie vzduchu a vodnej nepriepustnosti detailov, prvkov a sústav obalových konštrukcií budov v okrajových podmienkach intenzity vetrom hnaného dažďa.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

  • experimentálne testovanie obvodových stien budov a ich stykov z hľadiska penetrácie vody,
  • experimentálne testovanie transparentných konštrukcií budov (okien, zasklených stien, transparentných fasád) z hľadiska ich vodnej nepriepustnosti.

Prístrojové vybavenie:

  • Veľká tlaková a dažďová komora

Veľká tlaková a dažďová komora

Veľká tlaková a dažďová komora slúži na experimentálny výskum obecného javu filtrácie vzduchu a penetrácie vody detailmi, dielcami a sústavami obalových konštrukcií budov. Vnútorný povrch ako aj celá dažďová komora je z nehrdzavejúcej ocele, má vnútorné osvetlenie a vstupný otvor do dažďovej komory. Toto laboratórne zariadenie sa skladá z technologických okruhov pretlaku a podtlaku vzduchu, rovnomerného prítoku vody, hnaného dažďa, rýchlosti vzduchu, riadiacej a regulačnej časti a viackanálového merania tlaku a rýchlosti vzduchu.

Špecifikácia jednotlivých technologických okruhov:

  • okruh pretlaku a podtlaku vzduchu : - 3000 Pa až +3000 Pa, s možnosťou cyklovania max. pretlaku a podtlaku s nastaviteľnou periódou 5 až 100 s,
  • okruh prietoku vzduchu - vzduchových prúdov v náraze vetra : 0,05 až 100 m3/h ±2 %,
  • okruh intenzity hnaného dažďa modelujúceho aj variabilnosť tlakového činiteľa hnaného dažďa - pohyblivá sústava dýz : 0,01 až 0,2 m3/h ±2 %,
  • z okruhu rovnomerného prítoku vody, ktorá v dôsledku intenzity hnaného dažďa dopadla nad analyzované miesto a gravitáciou sa pohybuje smerom dolu : 0,05 až 1,0 m3/h ±2 %.

Rozmery tlakovej a dažďovej komory sú 2500 × 2500 × 1400 mm s merným otvorom s rozmermi 2400 × 1800 mm.

Okruh prietoku vody na meranie tesnosti je uzavretý s recirkuláciou vody a udržovaním nastaveného pracovného tlaku v rozsahu 1 až 6 barov. Okruh pneumatického upevňovania vzoriek aj so zdrojom tlaku a rozvodmi umožňuje upevnenie vzoriek na rám komory v 20 miestach s rozsahom 20 až 200 mm.

Súčasťou zariadenia je aj elektronický systém merania priehybov v 12 miestach na meraných vzorkách s rozsahom 0 až ±50 mm s presnosťou ±0,02 mm.

Okruhy vzduchového prúdu vetra a tlakového rozdielu vzduchu sú vzájomne zosynchronizované. Sústava dýz vytvára dažďové kvapky (veľkosť a hmotnosť) v závislosti od intenzity dažďa. Tento súlad zabezpečujú vymeniteľné splitre - rozprašovače. Testovaný prvok vyhovuje z hľadiska hydrodynamiky budov, z hľadiska vodnej nepriepustnosti, ak za okrajových podmienok vychádzajúcich z hodinovej intenzity hnaného dažďa  i z dennej intenzity hnaného dažďa  nedochádza k penetrácii vody (stav, keď dažďová voda dosiahne vnútorný povrch testovanej konštrukcie).

Meranie a záznam regulovaných ako aj snímaných veličín prebieha podľa programu napísaného v prostredí LabView pod systémom NI cRIO-9066 od firmy National Instruments.

Na dodatočné meranie fyzikálnych veličín z univerzálnych senzorov podľa požiadaviek experimentu je k dispozícii meracia ústredňa KeySight 34980A s 60-timi meracími miestami a s presnosťou merania jednosmerných napätí v rozsahu 0 až 10 V ±0,004 % /rok .

Software umožňuje autonómnu činnosť celého zariadenia s možnosťou ovládania všetkých  regulovaných veličín a kontroly všetkých meraných veličín cez PC a internet podľa zadania užívateľa.

Okrem uvedených parametrov dažďová komora spĺňa aj požiadavky noriem STN EN 1027 a  STN EN 1026.