Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium výskumu striech sa nachádza v suterénnych priestoroch Bloku B stavebnej fakulty STU. Laboratórium je primárne budované s cieľom uskutočňovať poveternostné testy v laboratórnych podmienkach za účelom zisťovania poškodenia materiálov a ich povrchových vrstiev. Je vybavené kvalitnou prístrojovou technikou na meranie a hodnotenie vplyvu prostredia a starnutia na stavebné materiály, predovšetkým na povlakové strešné krytiny.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • simulácia zrýchleného UV starnutia pre overenie odolnosti farbených povrchových úprav na stavebných materiálech,
 • stanovenie predpokladanej životnosti povlakových krytín (SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO) a odolnosti proti UV žiareniu,
 • preukázanie ťahovej pevnosti povlakových krytín na báze SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO,
 • testovanie objemovej a hmotnostnej stability povlakových krytín na báze SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO pri zvýšených teplotách.

Prístrojové vybavenie:

 • Komora na výskum spoľahlivosti striech budov, model -40/350 l s príslušenstvom
 • Komory na simuláciu slnečného žiarenia a vlhkosti model QUV/spray a model Q-SUN
 • Skúšobný trhací stroj – 20 kN
 • Teplovzdušná sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu
 • Digitálne laboratórne váhy s veľkou citlivosťou
 • Sušiace laboratórne váhy / Analyzátor vlhkosti
 • Digitálny hrúbkomer
 • Digitálne posuvné meradlo
 • Hydraulický lis

Komora na výskum spoľahlivosti striech

Komora slúži na zrýchlené testy degradácie a správania sa materiálov a strešných konštrukcií vplyvom poveternosti. Opakovaným striedaním záporných a kladných teplôt v kombinácii s vlhkosťou, sa zisťuje nasiakavosť a poškodenie rozličných stavebných materiálov. Testovacia komora ponúka  okrem striedania záporných teplôt -40°C a kladných +180°C tiež možnosť zaradenia vlhkosti ako stresového faktora v simulačných testoch. Rozsah vlhkosti v rozsahu: od 5% do 98% relatívnej vlhkosti.

Dvere komory sú vybavené vyhrievaným 6 vrstvovým oknom pre pozorovanie prebiehajúcich procesov a taktiež vstavanými izolovanými rukavicami, ktoré umožňujú manipuláciu so skúšanou vzorkou pri teplote od -20°C do +100°C. Kapacita meraných vzoriek pri plnom zaťažení všetkých skúšobných políc je až 100 kg.

Rozmery:

 • obsah skúšobného priestoru cca 350 l,
 • skúšobný priestor 650 × 720 × 750 mm (š × h × v),
 • ukladacie police rozmerov 620 × 600 mm (š × h)

(max. záťaž každej police 35 kg, spolu max. 100kg).

Teplotné skúšanie :

 • teplotný rozsah -40°C až +180°C,
 • kolísanie teploty ≤ +0,3 K v čase.

Klimatické skúšanie :

teplotný rozsah      -10°C až +95°C,

kolísanie teploty       ≤+ 0,3 K v čase,

rozsah vlhkosti      10% až 98% relatívnej vlhkosti,

rozsah teplôt rosného bodu I.    +7°C až +94°C,

rozsah teplôt rosného bodu II.    -10°C až +7°C,

kolísanie hodnoty rel. vlhkosti (v ustálenom režime)   

pre rozsah teplôt rosného bodu I.    ≤ +1,5 % r.v. v čase

pre rozsah teplôt rosného bodu II.    ≤+3 % r.v. v čase.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • simulácia opakovaného striedania extrémnych záporných a kladných teplôt (-40°C až +180°C) pre overenie správania a degradácie rôznych stavebných materiálov,
 • simulácia opakovaného striedania záporných a kladných teplôt (-10°C až +180°C) v kombinácii s vlhkosťou pre overenie správania a degradácie rozličných stavebných materiálov,
 • simulácia konkrétnych klimatických podmienok pre stanovenie nasiakavosti rozličných stavebných materiálov v podmienkach ich konkrétneho zabudovania,
 • zisťovanie objemových zmien materiálov a konštrukcií od teplotného a vlhkostného zaťaženia,
 • spolupôsobenie materiálov rozdielnych vlastností pri striedaní extrémnych záporných a kladných teplôt,
 • simulácia zrýchleného UV starnutia vzájomných spojov materiálov.

Komory na simuláciu slnečného žiarenia a vlhkosti

Prístroj QUV je určený na vykonávanie zrýchlených poveternostných testov v laboratórnych podmienkach za účelom zisťovania poškodenia materiálov a ich povrchových vrstiev vplyvom slnečného žiarenia, dažďa a vlhkosti. Vzorky je možné vystavovať riadeným cyklom expozície žiarenia a vlhkosti pri zvýšenej teplote. Prístroj QUV simuluje vplyv UV zložky slnečného žiarenia fluorescenčnou ultrafialovou lampou a vlhkosť pri dosiahnutí kondenzačných podmienok. Skúšobné podmienky expozície môžu byť nastavené podľa požiadaviek zisťovanej odolnosti pre jednotlivé prostredia.

Základné technické údaje QUV/spray :

Rozsah teplôt:

 • 50 °C – 75 °C pre UV periódu testu,
 • 40 °C – 60 °C pre kondenzačnú periódu,

Rozsah intenzity žiarenia:

 • min. 0,35 W/m2, max. 1,55 W/m2,
 • možnosť testovať 48 vzoriek s rozmermi 75 × 150 mm.

 

Prístroj Q-SUN Xe 1S je zariadenie so xenónovou výbojkou simulujúcou celé základné spektrum slnečného žiarenia, intenzity žiarenia a teploty v komore pri skúške s programovateľným postrekom vzoriek demineralizovanou vodou.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • simulácia zrýchleného UV starnutia pre overenie odolnosti farbených povrchových úprav na stavebných materiáloch určených na zabudovanie v exteriéri (škridľa, plechová krytina s povrchovou úpravou na báze PU a iné),
 • stanovenie predpokladanej životnosti povlakových krytín (SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO) a odolnosti proti UV žiareniu,
 • stanovenie predpokladanej zostatkovej životnosti zabudovaných povlakových krytín (SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO) pri pôsobení UV žiarenia,
 • simulácia zrýchleného UV starnutia vzájomných spojov materiálov.

Skúšobný trhací stroj - 20 kN

Stolný dvojstĺpový univerzálny stroj na skúšanie pevnosti stavebných materiálov v ťahu riadený počítačom s max. zaťažením 20 kN. Prístrojom je možné testovať mechanické vlastnosti stavebných materiálov a ich spojov pri záporných a kladných teplotách.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • preukázanie ťahovej pevnosti povlakových krytín na báze SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO,
 • preukázanie šmykovej odolnosti vzájomného spojenia povlakových krytín na báze SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO a ich kombinácií napríklad s inými materiálmi (betón, pórobetón, tehla, stierkové hydroizolačné hmoty na báze PU a PMMA),
 • preukázanie odolnosti vzájomného spojenia materiálov alebo ich kombinácií pri odlupovaní (peel test),
 • preukázanie ťahovej pevnosti, šmykovej odolnosti materiálov a ich kombinácií pri rôznych teplotách od -70° až do +280°C.

Laboratórne teplovzdušné sušiarne

Laboratórna sušiareň je zariadenie určené na testovanie materiálov pri starnutí vplyvom tepla. Zariadenie zabezpečuje zahriate vnútorného priestoru na vysoké kladné teploty čoho výsledkom je zmena fyzikálnomechanických a vizuálnych vlastností skúšaných materiálov. Zariadenie je vybavené nútenou cirkuláciou vzduchu zabezpečujúcou rovnomerné rozloženie teploty v komore.

Technické parametre:

 • teplotný rozsah od +5°C nad okolitú teplotu do +300°C,
 • možnosť časovo neobmedzenej prevádzky,
 • nastavenie teplotného rozdielu (Grad/min.),
 • ventilačná klapka + komínček ø 50 mm.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • testovanie objemovej a hmotnostnej stability povlakových krytín na báze SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO a iných stavebných materiálov pri zvýšených teplotách,
 • testovanie vzájomnej materiálovej nekompatibility pri trvalo zvýšených teplotách pri vzájomnej kombinácii materiálov povlakových krytín na báze SBS, APP, EPDM, PVC-P, TPO s tepelnoizolačnými materiálmi na báze MW, EPS, XPS, PIR.

Digitálny hrúbkomer

Digitálny hrúbkomer FNF-INT je prístroj určený na meranie povlakov na feromagnetických i neferomagnetických materiáloch. Je vybavený dvomi sondami. Integrovanou kombinovanou sondou je možné princípom magnetickej indukcie merať nemagnetické vrstvy na feromagnetických podkladoch (napr. povlak farby, gumy, Al, Cr, Cu a pod. na podklade z ocele a zliatin Fe a princípom víriacich  prúdov zisťovať hrúbku nevodivých vrstiev na vodivých materiáloch (napr. povlaky z gumy, farby, plastu a pod. na podkladoch z Al, mosadze, nemagnetickej nehrdzavejúcej ocele).

Technické parametre:

 • Merací rozsah: 0 – 1250 µm,
 • Presnosť: ± 1 – 3% alebo ± 2,5 µm,
 • Meraná plocha 6 mm2.

Hydraulický lis