Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
obdobie         označenie zodp. riešiteľ názov
2020 - 2024 APVV-19-0460 Mikula Karol Numerické modelovanie, spracovanie obrazu a analýza dát
APVV-19-0308 Širáň Jozef Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike
2020 - 2023 VEGA 1/0468/20
Stupňanová Andrea Aplikácia inovatívnych matematických metód v optimalizácii procesov geomodelovania na podklade dát z laserového skenovania
VEGA 1/0486/20 Čunderlík Róbert Globálne a lokálne určovanie tiažového poľa Zeme v priestorovej oblasti s vysokým rozlíšením.
VEGA 2/0142/20
Sarkoci Peter Matematické modely neklasických javov a neurčitosti
VEGA 1/0436/20
Mikula Karol Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie
2020 - 2022 VEGA 1/0206/20
Širáň Jozef Diskrétne štruktúry s vysokou mierou symetrie
2019 - 2023 APVV-18-0052 Mesiar Radko Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie
2019 - 2022 VEGA 1/0709/19
Frolkovič Peter Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti
VEGA 1/0006/19
Mesiar Radko Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie
2019 - 2021 VEGA 1/0238/19
Knor Martin Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach
2018 - 2022 APVV-17-0428 Širáň Jozef Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr
APVV-17-0066 Stupňanová Andrea Zovšeobecnené konvulúcie a rozkladové integrály
2017 - 2021 APVV-16-0431 Mikula Karol Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov
APVV-16-0073 Jenča Gejza Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
2016 - 2020 APVV-15-0220 Širáň Jozef Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
APVV-15-0522 Mikula Karol Numerické metódy pre vývoj kriviek a plôch a ich aplikácie
2017 - 2019 VEGA 1/0142/17 Širáň Jozef Symetrické reprezentácie diskrétnych štruktúr na kompaktných plochách
2016 - 2019 VEGA 2/0069/16 Sarkoci Peter Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti
2016 - 2018 VEGA 1/0026/16 Knor Martin Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach
2015 - 2019 APVV-14-0013 Mesiar Radko Pokročilé metódy modelovania neurčitosti pre rozhodovacie problémy a ich aplikácie
2015 - 2018 VEGA 1/0420/15 Mesiar Radko Moderné metódy agregácie informácií a ich aplikácie
VEGA 1/0714/15 Čunderlík Róbert Numerické metódy na modelovanie tiažového poľa Zeme a nelineárnu filtráciu dát v geodézii
VEGA 1/0728/15 Frolkovič Peter Semi-implicitné metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc
VEGA 1/0608/15 Mikula Karol Vývoj nových numerických metód pre inžinierske aplikácie
2013 - 2017 APVV-0136-12 Širáň Jozef Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie
2014 - 2016 VEGA 1/0007/14 Širáň Jozef Symetrické mapy
2013 - 2015 VEGA 1/0065/13 Knor Martin Extremálne problémy v metrickej teórii grafov a diskrétnych štruktúr
2012 - 2015 APVV-0178-11 Jenča Gejza Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
APVV-0072-11 Mikula Karol Numerické modelovanie v geodézii
VEGA 2/0059/12
Sarkoci Peter Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti
2012 - 2014 VEGA 1/0171/12
Mesiar Radko Agregačné funkcie a ich aplikácie
VEGA 1/1137/12
Frolkovič Peter Metódy konečných objemov pre parciálne diferenciálne rovnice
2011 - 2014 APVV-0073-10 Mesiar Radko Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií
APVV-0223-10 Širáň Jozef Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach
APVV-0184-10 Mikula Karol Geometrické parciálne diferenciálne rovnice - numerická analýza a aplikácie
VEGA 1/1063/11 Čunderlík Róbert Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii
2011 - 2013 VEGA 1/0871/11
Širáň Jozef Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti
VEGA 1/0143/11
Komorníková Magdaléna Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov
2009 - 2012 APVV LPP-0111-09 Komorníková Magdaléna Stochastické procesy
VEGA 1/0269/09 Mikula Karol Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie.
2010 - 2011 VEGA 1/0080/10
Mesiar Radko Agregovanie informácií: modely a aplikácie
VEGA 1/0733/10
Frolkovič Peter Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc
VEGA 1/0280/10
Šiagiová Jana Extremálne grafy daného stupňa a priemeru, resp. obvodu, s vysokým stupňom symetrie
VEGA 1/0203/10
Vajsáblová Margita Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných
2009 - 2011 VEGA 1/0198/09
Stupňanová Andrea Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti
VEGA 1/0500/09 Kalina Martin Fuzzy relácie a evaluátory
2008 - 2011 APVV-0104-07 Širáň Jozef Mapy s vysokým stupňom súmernosti
APVV LPP - 0004-07
Mesiar Radko Modelovanie nesymetrických rozdelení náhodných vektorov pomocou kopúl a jeho aplikácie
APVV-0351-07 Mikula Karol Numerické riešenie a aplikácie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc
APVV-0012-07 Mesiar Radko Vývoj podporných metód pre rozhodovanie
 2008-2010 VEGA 1/0373/08 Nánásiová Oľga Modelovanie združených stavov 
  VEGA 1/0489/08 Širáň Jozef Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií
Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu
2007-2009 APVV-0040-06 Širáň Jozef Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom
  APVV-0375-06 Mesiar Radko Združené stavy a podmieňovanie
  APVV-RPEU-0004-06   Mikula Karol Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc
  VEGA 1/4026/07 Vajsáblová Margita Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní
  VEGA 1/4209/07 Mesiar Radko Hybridné predpovedné modely pre prdpovedanie priebehu a neistoty odhadu povodňových prietokov v reálnom čase
2006-2009 APVV-LPP-0145-06 Širáň Jozef Exponenty Cayleyho máp
  APVV-LPP-0203-06 Širáň Jozef Symetrie grafov a máp, prvý rok riešenia
  APVV-LPP-0216-06 Mikula Karol Využitie efektívnych numerických metód pre modelovanie tiažového poľa Zeme a realizáciu svetového výškového systému
2006-2008 VEGA 1/3006/06 Komorníkova Magda Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania
  VEGA 1/3014/06 Kalina Martin Fuzzy relácie a podmieňovanie
  VEGA 1/3321/06 Mikula Karol Moderné metódy matematického a počítačového modelovania v inžinierskych aplikáciách