Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
blok C, 13, 16., 17. posch.

vedúci katedry: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
tel.: 02/ 32 888 600, 
sekretariát: 02/ 32 888 702, 280
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk

www.kzei.sk

Nájdete nás aj na sociálnej sieti:

facebook

instagram 

Počiatky terajšej katedry siahajú do roku 1939, keď na Odbore inžinierskeho staviteľstva vznikol Ústav I. staviteľstva a hospodárstva vodného. Prvým vedúcim ústavu bol prof. Štefan Bella.
V roku 1950 sa premenoval na Katedru melioračného a zdravotného inžinierstva, ktorá sa v roku 1953 rozdelila na Katedru meliorácií a Katedru zdravotného inžinierstva.
V roku 2005 sa katedra premenovala na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Prvým vedúcim katedry bol prof. Peter Višňovský, ktorý katedru viedol až do roku 1980.

Pedagogická a vedecká profilácia je formulovaná vednými a technickými disciplínami, ako sú: chémia vody, čistota vôd, vodárenstvo a úprava vôd, stokovanie a čistenie odpadových vôd, kúpeľníctvo, hospodárenie s vodou, odpadové hospodárstvo, environmentálne inžinierstvo a pod.
Katedra sa zameriava na výchovu inžinierov s uplatnením vo všetkých odvetviach vodného hospodárstva v oblasti zdravotne-vodohospodárskeho inžinierstva a ochrany životného prostredia (zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva vodou, odkanalizovanie obcí, priemyselných a poľnohospodárskych závodov, čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo a pod.).

Vedeckovýskumná činnosť sa rozvíja v súlade so súčasnými svetovými trendmi - katedra rieši niekoľko domácich grantov  (VEGA, KEGA, APTV) i európskych projektov (COCT, ESF, EVK) z oblasti ochrany kvality vodných zdrojov a ich využívania, oblasti hydrauliky stôk, hydrológie urbanizovaných území, degradácie organických látok v skládkach odpadu a pod.).

Významnými osobnosťami, ktoré ovplyvnili rozvoj katedry, boli: prof. Peter Višňovský, prof. Jozef Martoň a prof. Pavel Urcikán.
exkurzia študentov
Odľahčovacia komora
ČOV Vrakuňa
Vodný zdroj Domaniža
vodný zdroj Vrchoviste
zdroj
Vodný zdroj Vrchovište Spalovňa Bratislava Meranie výdatnosti vodného zdroja