Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na vedné disciplíny ako sú:  chémia vody, čistota vôd, vodárenstvo  a úprava vôd, stokovanie a čistenie  odpadových vôd, hospodárenie s vodou, odpadové hospodárstvo, environmentálne  inžinierstvo v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja.

Výskum je orientovaný na oblasť redukcie povodňových vplyvov stokovej siete  na urbanizované územie, využívania  prírodných materiálov pre odstraňovanie  škodlivých látok zo životného prostredia, vývoj metód správnej aplikácie  dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu, optimalizácia  procesov úpravy vody malých úpravní  povrchových vôd k zaisteniu dodávky  bezpečnej pitnej vody,  spojenie Európskeho výskumu v oblasti predpovedania  a riešenia vodnej a pôdnej erózie a ich vplyve na kvalitu vody a ekosystém, na  analýzu vplyvu zelenej infraštruktúry na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele  povrchovej a podzemnej vody v urbanizovanom území.

Katedra riešila a rieši niekoľko domácich grantov (VEGA, KEGA, APVV), projekty  Excelentné tímy mladých výskumníkov  a Mladý výskumník (STU a SvF)  a medzinárodné projekty, ako napr. 5. Rámcový projekt EU, NATO, COST,  PHARE,  TEMPUS, ESF, EVK, IMMO, ERASMUS+, ktorých problematika je v rámci  vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít  z oblasti ochrany kvality vodných  zdrojov a ich využívania, z oblasti hydrauliky stôk, hydrológie urbanizovaných  území, degradácie organických látok v skládkach odpadu a odpadového  hospodárstva.