Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
PROJEKT  NÁZOV PROJEKTU OBDOBIE RIEŠENIA  HLAVNÝ RIEŠITEĽ
APVV-18-0203

Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami   v urbanizovanom území

2019-2023  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
APVV-18-0205 Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou  s ohľadom na klimatické zmeny 2019-2023  prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
APVV-15-0379 Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných  prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu 2016-2016  prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
APVV-0372-12 Experimentálny výskum redukcie povodňových  vplyvov stokovej siete na urbanizované územie 2013-2017  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
APVV-0274-10 Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov  modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch 2011-2014  doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
APVV-0379-07 Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody 2008-2011  prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
VEGA Grant  NÁZOV PROJEKTU OBDOBIE RIEŠENIA  HLAVNÝ RIEŠITEĽ
1/0574/19 Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu  bodového znečistenia recipientu 2019-2022  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
1/0737/19 Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické  zmeny a geologické podmienky 2019-2021  prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
1/0805/16 Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu 2016-2019  doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
1/0400/15 Optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody 2015-2017  prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
1/0631/15

Experimentálny výskum objektov jednotnej a dažďovej stokovej siete determinovaný na ochranu recipientu a možnosti alternatívnej regulácie dažďového odtoku.

2015-2017  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
1/0691/13

Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach

2013-2015  doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
1/1079/12 Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia 2012-2014  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
1/1243/12  Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia 2012-2014  prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
1/1143/ Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na životné prostredie 2011-2013  prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
1/0510/09 Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody 2009-2011  prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
1/0559/10 Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi 2010-2011  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
1/0854/08 Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie 2008-2010  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
2/0101/08 Určenie závislostí disperzných javov od hlavných hydraulických parametrov tokov 2008-2010  doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.