Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá SvF STU

Centrálne laboratóriá ( CL) SvF STU boli zriadené 1.9.2008. Laboratóriá sú dislokované na Trnávke, Technická 5, kde majú v rámci pozemkov STU vyčlenený areál. V areáli  CL SvF STU sa nachádzajú 3 objekty, ktoré sú v správe SvF a tvoria Centrálne laboratóriá SvF.

Tieto objekty sú:
1 - objekt Laboratóriá nosných konštrukukcií, LNK,
2 – objekt Laboratóriá pozemných stavieb, LPS,
3 – objekt Laboratóriá dopravných stavieb, LDS-CVVL.

centrálne labolatóriá

Centálne laboratóriá sú oganizačnou zložkou Stavebnej fakulty a ich právne postavenie vyplýva z organizačného členenia Stavebnej fakulty STU.

Hlavné oblasti pôsobenia sú nasledovné činnosti:

-   pedagogická,
-   vedecko-výskumná,
-   vývojová,
-   skúšobná, expertízna a posudková,
-   normotvorná,
-   konzultačná,
-   školiaca.

V rámci  CL SvF STU vykonáva akreditované činnosti Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty STU.

Akreditované skúšky:

predmet / matrica / prostredie vlastnosť / parameter / ukazovateľ / analyt
1. zatvrdnutý betón pevnosť v tlaku
2. zatvrdnutý betón  pevnosť v ťahu pri ohybe a priečnom ťahu
3. zatvrdnutý betón statický modul pružnosti v tlaku
4. zatvrdnutý betón  informatívna pevnosť v tlaku
5. zatvrdnutý betón vodotesnosť
6. zatvrdnutý betón  zmrašťovanie
7. zatvrdnutý betón prídržnosť odtrhom
8. oceľ pevnosť, ťažnosť ocele
9. malta pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe
10. tehla pevnosť v tlaku
11. povrchová úprava priľnavosť k podkladu
12. povrchová úprava vodotesnosť
13. betónové dielce priehyb, únosnosť, pretvárnosť
14. stavebné konštrukcie priehyb, únosnosť, pretvárnosť

Adresa:
Technická 5, 821 04 Bratislava

Zoznam pracovníkov:

poverený vedením:
Ing. Peter Kyrinovič, PhD., tel.: 02/ 592 74 323, peter.kyrinovic@stuba.sk

vedúci labolatória nosných konštrukcií:
Ing. Vladimír Priechodský, PhD., tel./fax: 433 36 100, 0903 462 904, vladimir.priechodsky@stuba.sk
sekretariát:
Mária Jaduščáková, tel.: 02/433 36 100, maria.jaduscakova@stuba.sk
výskumný pracovník:
Ing. Daniel Pilka, tel.: 02/433 36 100, daniel.pilka@stuba.sk
technický pracovník:
Ing. Igor Farinič, tel.: 02/433 36 100, igor.farinic@stuba.sk