Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Knižné publikácie (monografie):
Číslo: Autor(i): Názov:
1 Havelka K. Mimostřední tlak prurezu ztužených s excentricitou v jedné nebo ve dvou hlavních osách. Zv. XIII, spis.c. 50 Sborník VUT v Brne, 1939.
2 Havelka K. Statické řešení mnohopatrových konstrukcí rámových za účinku vodorovných sil. Donatov fond pri VUT, Brno 1939.
3 Havelka K. Presné riešenie nosného systému parapetného mostu. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1952.
4 Havelka K. Predpäté kruhové základové dosky premenného prierezu. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1956.
5 Havelka K., Havrančík J., Trokan J. Rámové konštrukcie mostové a halové. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1958.
6 Havelka K., Zvara J. Teória lineárnej redukcie plošných konštrukcií. I. diel. Rotačné nosné plochy. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1961
7 Jílek A., Šmerda Z., Grenčík Ľ., Novák V. Betonové konstrukce pozemních staveb IIA, SNTL Praha 1967.
8 Havelka K., Zvara J., Trokan J. Teória lineárnej redukcie plošných konštrukcií. II. diel. Tvarové zvláštne a spojité mostové dosky premennej tuhosti. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1970.
9 Majdúch D., Aringer K. Oporné múry a podzemné steny. ALFA, Bratislava 1982.
10 Majdúch D. Zásady vystužovania betónových konštrukcií. ALFA, Bratislava 1984.
11 Tesár, A., Fillo, Ľ. Metóda prenosových matíc, 1. vyd. Bratislava, VEDA 1985
12 Grenčík Ľ., Fiala A., Majdúch D., Kuda R., Végh Ľ. Betónové konštrukcie II.B pre inžinierske a vodohospodárske stavby. ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1986.
13 Janda L., Kleisner Z., Zvara J. Betónové mosty, SNTL ALFA, Praha 1988.
14 Tesár, A., Fillo, Ľ. Transfer Matrix Method, 1. vyd. Dordrecht, Boston, London, Kluver Academic Publishers 1988
15 Majdúch D., Harvan I., Fillo Ľ. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. ALFA Bratislava, 1991
16 Bilčík J. Sanácia betónových konštrukcií, JAGA Bratislava, 1996
17 Fillo a kol. Betónové a murované prvky, JAGA, 1998
18 Fillo, Ľ., Juríček, I., Bellová, M., Mušková, L. Betónové a murované prvky, JAGA, Bratislava, dec. 1998
19 Kozák, J., Gramblička, Š., Lapos, J. Spriahnuté a kombinované oceľobetónové konštrukcie pozemných stavieb, JAGA, Bratislava 2000
20 Harvan, I. Nosné konštrukcie pozemných stavieb, SKSI Bratislava 2001
21 Hájek, F., Procházka J. Vyztužování svařovanými sítěmi. ČBS, ČKAIT Praha 2001
 22 Bilčík, J., Dohnálek, J. Sanace betonových konstrukcí. JAGA, Bratislava, 2003
23 Bilčík, J., Fillo, Ľ., Halvoník, J. Betónové konštrukcie : Navrhovanie podľa EN 1992-1-1. Betoning s.r.o., Bratislava, 2005
24 Harvan, I. Železobetónové nosné sústavy : Navrhovanie podľa európskych noriem. STU Bratislava, 2006
25 Borzovič, V. Composite concrete bridge girders. Long-term behaviour and behaviour under service load, Edícia vedeckých prác, Zošit č. 38., STU Bratislava, 2007
26 Harvan, I. Nosné betónové konštrukcie budov : Navrhovanie podľa európskych noriem, SKSI, Bratislava, 2007
27 Harvan, I. Obnova panelových budov. Komplexné riešenie konštrukčných, technologických, hygienických a energetických problémov : Analýza nosných sústav panelových budov. STU Bratislava, 2007
28 Bilčík, J., Benko, V., Fillo, Ľ., Halvoník, J. Betónové konštrukcie : Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. - 2. rozš. a dopl. vydanie, STU Bratislava, 2008
29 Harvan, I. Analýza nosných sústav panelových budov, STU Bratislava, 2008
30 Bilčík, J. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.15 : Betónové nádrže a zásobníky. STU Bratislava, 2009
31 Čabrák, M. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.6 : Murované konštrukcie. STU Bratislava, 2009
32 Gramblička, Š., Lapos, J. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.4 : Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie. STU BRatislava, 2009
33 Halvoník, J., Benko, V., Hubová, O., Moravčík, M., Sokol, M., Štujberová, M., Borzovič, V. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.1 : Základy navrhovania a zaťaženie. - 1.vyd., STU Bratislava, 2009
34 Halvoník, J., Borzovič, J. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 10: Zaťaženie mostov. STU Bratislava, 2009
35 Halvoník, J. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.11 : Betónové mosty. STU Bratislava, 2009
36 Benko, V. Spoľahlivosť stavebných konštrukcií podľa Eurokódov, SKSI, 2010
37 Gajdošová, K. Zosilňovanie štíhlych železobetónových stĺpov použitím polymérov vystužených vláknami. Edícia vedeckých prác, Zošit č. 109., STU Bratislava, 2011
38 Bilčík J., a kol. Smernica pre vodonepriepustné betónové konštrukcie - biele vane. SKSI, 2012
39 Paulík, P. Mosty na území Slovenska. JAGA, Bratislava, 2012
40 Paulík, P. Príspevok k hodnoteniu vlastností povrchových vrstiev betónových prvkov, Edícia vedeckých prác, Zošit 125, STU Bratislava, 2013
41 Paulík, P. Bridges in Slovakia, JAGA, 2014
Vysokoškolské učebnice a skriptá:
Číslo: Autor(i): Názov:
1 Havelka K. Betón I. Technológia a dimenzovanie, SNTL Bratislava 1953, Opakované vydanie.
2 Havelka K. Betónové mosty II. SVŠT Bratislava 1953.
3 Havelka K. Betónové mosty III. SVŠT Bratislava 1953.
4 Havelka K. Sprievodca k betonárskemu parametrickému pravítku systému profesora Havelku. SVŠT 1954.
5 Holub E. Dimenzovanie betónových konštrukcií podľa stupňa bezpečnosti. ES SVŠT Bratislava 1962.
6 Havelka K. Teória dimenzovania na šmyk a krútenie. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Bratislava 1964.
7 Augustin J., Ballo M. Konštrukcie zo železobetónu. Návody pre cvičenia z plošných konštrukcií. ES SVŠT Bratislava 1965 - I.vydanie, 1969 - II.vydanie.
8 Holub E. Tabuľky pre dimenzovanie železobetónových konštrukcií podľa medzného stavu únosnosti. ES SVŠT Bratislava 1967.
9 Búci B., Majdúch D. Typové mostné prefabrikáty. ES SVŠT Bratislava 1967.
10 Holub E. Betónové konštrukcie. Dimenzovanie podľa medzného stavu únosnosti. Návody na cvičenia ES SVŠT Bratislava 1968.
11 Havelka K., Holub E. Poznámky k navrhovaniu betónových konštrukcií na podklade medzného stavu únosnosti podľa ČSN 73 1201. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Bratislava 1969.
12 Havelka K., Hájek J., Holub E. Betónové konštrukcie. Teória dimenzovania podľa medzných stavov. ES SVŠT Bratislava 1970.
13 Búci B. Mostové žaluziové dosky. Priečny roznos zaťaženia. ES SVŠT Bratislava 1972.
14 Ballo M., Búci B. Vybrané state z teórie betónových konštrukcií. ES SVŠT 1972.
15 Majdúch D., Bolha Ľ. Betónové mosty. Cvičenia. Dočasná vysokoškolská učebnica. SvF SVŠT Bratislava 1973.
16 Majdúch D. Nové poznatky v teórii betónových konštrukcií. Ústav vzdelávania v stavebníctve Bratislava 1973.
17 Havránek I. Nomogramy pre návrh obdĺžnikových prierezov železobetónových konštrukcií podľa ČSN 73 1201. Bratislava 1973.
18 Zvara J., Majdúch D. Betónové konštrukcie. ES SVŠT Bratislava 1975 - I.vydanie, 1980 - II.vydanie.
19 Hájek F., Hudoba I. Betónové konštrukcie. Viacpodlažné monolitické konštrukcie. I.časť. Návody na cvičenia. ES SVŠT Bratislava 1975.
20 Majdúch D., Bolha Ľ. Vybrané state z teórie betónových konštrukcií. Dočasná vysokoškolská učebnica. SvF SVŠT Bratislava 1975.
21 Bolha Ľ., Holub E., Osuský S. Betónové konštrukcie. Aplikácia novej sústavy jednotiek. Pomôcka pre cvičenia. SvF SVŠT Bratislava 1975.
22 Holub E. Betónové konštrukcie. Dimenzovanie podľa klasickej metódy a medzného stavu únosnosti pri namáhaní únavou. ES SVŠT Bratislava 1976.
23 Cesnak J., Čabrák M. Betónové konštrukcie. Ateliérová tvorba. ES SVŠT Bratislava 1976.
24 Kolektív Zbierka príkladov z betónových konštrukcií. Katedra betónových konštrukcií a mostov. Bratislava 1977.
25 Majdúch D., Bolha Ľ. Betónové mosty. Dočasná vysokoškolská učebnica. SvF SVŠT Bratislava 1977.
26 Ballo M., Havránek I., Búci B., Bolha Ľ. Teoretické a technologické problémy betónových konštrukcií. Učebný text pre postgraduálne štúdium. ES SVŠT Bratislava 1981.
27 Pirháč L., Ballo M., Havránek I., Hajdu Š., Holub E. Betónové konštrukcie. Dimenzovanie pre všetky smery. ES SVŠT Bratislava, 1981 - .vydanie, 1985 - II.vydanie.
28 Majdúch D. a kol. Teoretické a technologické problémy betónových konštrukcií. Učebný text PGŠ, 2.časť. Bratislava 1981.
29 Majdúch D., Martinček G., Gramblička Š., Harvan I. Teoretické a technologické problémy betónových konštrukcií. Učebný text PGŠ, 3.časť, SVŠT Bratislava 1982.
30 Ballo M., Búci B. Vybrané state z teórie betónových konštrukcií, ES SVŠT Bratislava 1982.
31 Augustin J., Havránek I. Betónové konštrukcie a konštrukčné systémy pre architektov. ES SVŠT 1982 - I.vydanie, 1986, II.doplnkové vydanie.
32 Vrabec J., Harvan I., Švárna B., Vaňová K. Pomôcky na cvičenia z betónových konštrukcií pre odbor Pozemné stavby. ALFA Bratislava 1983.
33 Hajdu Š., Chandoga M. Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia pre poslucháčov E smeru. ES SVŠT Bratislava 1983.
34 Ballo M., Havránek I. Návod na riešenie železobetónových prierezov podľa ČSN 73 1201. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Bratislava 1983.
35 Majdúch D., Hájek F., Hudoba I. Betónové konštrukcie. ES SVŠT 1983, 1986.
36 Cesnak J., Čabrák M. Ateliérová tvorba. Projektovanie nosných betónových konštrukcií pozemných stavieb. 1 časť, ES SVŠT Bratislava 1984.
37 Cesnak J., Čabrák M. Ateliérová tvorba konštrukčná. Projektovanie nosných betónových konštrukcií pozemných stavieb, 2.časť. ES SVŠT Bratislava 1985.
38 Harvan I., Priechodský V. Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia - laboratórna časť. ES SVŠT Bratislava 1985.
39 Grenčík Ľ., Zvara J. Betónové konštrukcie II. Predpätý betón. ES SVŠT Bratislava 1986.
40 Holub E., Bilčík J., Gramblička Š. Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia na odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby. ES SVŠT Bratislava 1986 - I.vydanie, 1989 - II.vydanie, 1992 - III.vydanie.
41 Majdúch D. Betónové konštrukcie, ES SVŠT Bratislava 1986.
42 Čabrák M. Navrhovanie betónových konštrukcií podľa medzných stavov. Postgraduálne štúdiu. Katedra stavebnej mechaniky SVŠT Bratislava 1986.
43 Švárna B., Harvan I. Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia. Silá, bunkre, výstužné steny viacpodlažných objektov. ES SVŠT Bratislava 1987-I.vydanie, 1990 - II.vydanie, 1992 - III.vydanie.
44 Holub E., Havránek I., Priechodský V. Medzné stavy betónových konštrukcií. ES SVŠT Bratislava 1987.
45 Havránek I., Priechodský V., Pirháč L., Ballo M., Augustin J., Holub E., Harvan I., Hájek F. Revízia ČSN 73 1201, Ministerstvo stavebníctva SSR, Ústav vzdelávania v stavebníctve, Bratislava 1987.
46 Callo I. Príspevok k zaťaženiu konštrukcií pozemného staviteľstva. Pomôcka na cvičenie. Katedra betónových konštrukcií a mostov Bratislava 1987.
47 Hájek F., Bolha Ľ. Betónové konštrukcie. Výkresová dokumentácia. Pomôcka na cvičenie. ES SVŠT Bratislava 1987
48 Majdúch D. a kol. Inovačné problémy betónových konštrukcií. Učebný text PGŠ, 1.časť, Bratislava 1987.
49 Majdúch D. a kol. Inovačné problémy betónových konštrukcií. Učebný text PGŠ, 1.časť, Bratislava 1987
50 Majdúch D. a kol. Inovačné problémy betónových konštrukcií. Učebný text PGŠ, 3.časť, Bratislava 1988.
51 Majdúch, D., Búci, B., Bolha, Ľ., Pirháč, L., Gramblička, Š., Šoltész, J. Inovačné problémy betónových konštrukcií. Učebný text PGŠ, Bratislava 1988
52 Bolha Ľ., Chandoga M., Osuský S., Fillo Ľ. Betónové mosty I., Návody na cvičenia odboru KDS. ES SVŠT 1988.
53 Ballo M., Hájek F., Havránek I., Švárna B., Vaňová K. Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia. ALFA Bratislava 1989.
54 Búci B., Bolha Ľ. Reológia. Vplyv reologických vlastností na napätosť a deformáciu železobetónového prúta ES SVŠT Bratislava 1989.
55 Cesnak J., Čabrák M. Ateliérová tvorba. Navrhovanie nosných betónových a murovaných konštrukcií pozemných stavieb. Časť 1. Návrh konštrukčného systému a predbežný návrh rozmerov základných konštrukčných prvkov. ES SVŠT 1989.
56 Havránek I., Holub E., Harvan I., Gramblička Š., Vrabec J., Ballo M., Švárna B. Využitie výpočtovej techniky pri navrhovaní betónových konštrukcií podľa ČSN 73 1201-86. Ministerstvo stavebníctva SSR, Ústav vzdelávania v stavebníctve, Bratislava 1989.
57 Ballo M., Bartók A., Havránek I., Hudák P., Osuský S. Dimenzování prvku z prostého slabě vyztuženého a železového betonu podle ČSN 73 1201-86. Pomucka pro navrhování. 3.část - Sborník interakčních diagramu Mu , Nu. Ministerstvo výstavby a stavebníctví ČSR, Praha 1989.
58 Majdúch D., Hudoba I. Betónové konštrukcie. Návod na cvičenia. ES SVŠT Bratislava 1990, 1995.
59 Ballo M., Havránek I., Holub E., Pirháč L. Betónové konštrukcie 1. časť. ES SVŠT Bratislava 1990 - I. vydanie, 1993 - II. vydanie
60 Vrabec J., Harvan I., Švárna B., Vaňová K. Betónové konštrukcie. Pomôcky na cvičenia z betónových konštrukcií ES SVŠT Bratislava 1990 - I. vydanie, 1992 - II. vydanie.
61 Čabrák M. Poruchy a rekonštrukcie nosných konštrukčných sústav budov. Postgraduálne štúdium. Katedra konštrukcií pozemných stavieb, STU Bratislava 1991.
62 Búci B. Napätosť, deformácia a stabilita štíhlych betónových pilierov. Horizontálne pohyby pilierových sústav. Učebné texty KBKaM SvF v Bratislave 1991.
63 Fillo Ľ., Benko V. Betónové konštrukcie. Dimenzovanie podľa prvej skupiny medzných stavov. ES STU Bratislava 1992, dotlač 1993.
64 Fillo, Ľ., Benko, V. Betónové konštrukcie. 1. vyd. Bratislava SvF STU 1992
65 Bilčík J., Cesnak J. Poruchy a rekonštrukcie nosných sústav. Životnosť, poruchy a rekonštrukcie nosných betónových a murovaných konštrukcií. ES STU Bratislava 1993.
66 Cesnak J., Čabrák M. Atelierová tvorba konštrukčná. Projektovanie nosných betónových konštrukcií pozemných stavieb. 2. časť. ES STU Bratislava 1993.
67 Fillo, Ľ., Benko, V. Betónové a murované konštrukcie. 2. vyd. Bratislava SvF STU 1993
68 Fillo Ľ., Halvoník J. Betónové konštrukcie. Dimenzovanie predpätých konštrukcií. ES STU Bratislava 1994.
69 Fillo, Ľ., Halvonik, J. Betónové konštrukcie - Dimenzovanie predpätých konštrukcií, 1. vyd. Bratislava SvF STU 1994
70 Bilčík, J., Gramblička, Š. Betónové konštrukcie, nádrže, ES STU Bratislava 1997
71 Bilčík J., Fillo Ľ. Betónové konštrukcie. Konštruovanie pomocou prútových modelov. ES STU Bratislava 1997
72 Gramblička Š, Lapos J. Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie, ES STU Bratislava 1998
73 Harvan I. Železobetónové nosné sústavy, KBKaM SvF STU, Bratislava 1999
74 Harvan I. Predpätý betón, KBKaM SvF STU, Bratislava 1999
75 Halvonik, J., Fillo, Ľ. Betónové konštrukcie - Dimenzovanie podľa medzných stavov používateľnosti, ES STU Bratislava 2001
76 Šoltész, J., Bartók, A. Modelovanie betónových konštrukcií na CAD-MKP výpočtových systémoch, Automatické projektovanie, ES STU 2001
77 Fillo, Ľ., Sokol, M., Bellová, M. Statická a dynamická analýza stavebných konštrukcií. SvF STU v Bratislave, máj 2001
78 Čabrák, M. ENV 1996 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. STN P ENV 1996-1-1. STN P ENV 1996-3. STU Bratislava, 2002
79 Harvan, I., Abrahoim, I. Vybrané state z betónových konštrukcií : Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika.
STU Bratislava, 2003
80 Fillo, Ľ. Spoločné európske normy pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii.
STU Bratislava, 2006
81 Bilčík, J., Obnova panelových budov. Komplexné riešenie konštrukčných, technologických, hygienických a energetických problémov : Životnosť a trvanlivosť. STU Bratislava, 2007
82 Fillo, Ľ., Bilčík, V., Benko, V., Halvoník, J. Navrhovanie betónových konštrukcií STN EN 1992-1-1. SKSI, Bratislava, 2007
83 Harvan, I. Predpätý betón : Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. STU Bratislava, 2008
84 Čabrák, M. Murované konštrukcie : Navrhovanie podľa STN EN 1996-1-1. STU Bratislava 2008
85 Fillo, Ľ., Cupáková, L. Obnova panelových budov. Komplexné riešenie konštrukčných, technologických, hygienických a energetických problémov : Analýza dopadov obnovy panelových budov. STU Bratislava, 2008
86 Hudoba, I. Vysokohodnotný betón: Materiály,vlastnosti,výroba,využitie. STU Bratislava, 2008
87 Bilčík, J. Poruchy a diagnostika stavieb. STU Bratislava, 2009
88 Gramblička, Š., Bujňák, J., Kvočák, V., Lapos, J. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií podľa STN EN 1994-1-1. SKSI, Bratislava, 2009
89 Bellová, M., Olbřímek, J., Osvald, A., Procházka, J.,Štefan, R., Štujberová, M. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Príklady : Zavádzanie Eurokódov do praxe. SKSI, Bratislava, 2010
90 Bellová, M., Olbřímek, J., Osvald, A., Procházka, J.,Štefan, R., Štujberová, M. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Teória : Zavádzanie Eurokódov do praxe. SKSI, Bratislava, 2010
91 Olbřímek, J., Bellová, M., Štujberová, M.,     Osvald, A. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií podľa eurokódov v tabuľkách. SUTN, Bratislava, 2010
92 Halvoník, J., Borzovič, V. Betónové mosty I. : Navrhovanie železobetónových mostov pozemných komunikácií podľa Eurokódov. STU Bratislava, 2010
93 Harvan, I. Betónové konštrukcie.Vysoké budovy : Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. STU Bratislava, 2011
94 Abrahoim, I., Borzovič, V. Železobetónové nosné sústavy : Návody na cvičenia. STU Bratislava, 2011
95 Šoltész, J., Bartók, A. Digitálne modelovanie betónových konštrukcií na CAD-FEM výpočtovom systéme STRAP : Príklady zo zadaní KBKM. STU Bratislava, 2012
96 Bilčík, J., Gajdošová, K. Design of concrete members, STU Bratislava, 2014