Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

Katedra humanitných vied bola zriadená v roku 1991 a jej prvým vedúcim bol prof. E. Duda. Vznikla spojením oddelenia humanistiky a oddelenia práva, ktoré malo celoškolskú pôsobnosť. Základná koncepcia rozvoja výučby humanitných predmetov je zameraná na formovanie osobnosti budúcich inžinierov, na rozvoj ich tvorivého myslenia, zvyšovanie právneho vedomia, formovanie kultúrnej osobnosti študenta s cieľom doplniť a rozšíriť zameranie odborno-technického štúdia. V súčasnosti katedra pedagogicky pôsobí vo všetkých študijných odboroch Stavebnej fakulty. Zabezpečuje výučbu spoločenských a humanitných vied formou povinných, voliteľných a odporúčaných predmetov: politológia, dejiny staviteľstva, makroekonomika, základy práva, stavebné a obchodné právo, pozemkové právo, environmentalistika, ekológia a obnova krajiny, právo životného prostredia a autorské právo. Pedagogicky pôsobí katedra aj na niektorých fakultách STU (SjF, FEI, MtF, FA) výučbou politológie a právnych disciplín. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa zameriava na humanizáciu inžinierskotechnického vzdelania, na právnu ochranu technickej tvorivej činnosti, humanizáciu životného prostredia a právne aspekty ochrany a tvorby životného prostredia. V týchto oblastiach majú členovia katedry aj rozsiahlu publikačnú činnosť. V posledných rokoch katedra rozvinula intenzívnu spoluprácu s obdobnými katedrami na technických univerzitách na Slovensku a s Ústavom společenských věd TU Brno a Katedrou společenských věd ČVUT Praha.