Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

DUDA, E.: Humanizácia techniky a životného prostredia. In: RYBÁRIK, J. a kol.: Humanizácia a životné prostredie. STU, Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2591-0, str.9-21.

RYBÁRIK, J. et aler: Humanizácia a životné prostredie. STU, Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2591-0, str 165.

RYBÁRIK, J.: Environmentálna kríza, globalizácia a politika. In: Humanizácia a životné prostredie. STU, Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2591-0, str 121 – 137.  

RYBÁRIK, J.: Humanizácia – východisko z environmentálnej krízy a úlohy (možnosti) politiky. In: In: Humanizácia a životné prostredie. STU, Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2591-0, str 138 – 157

HUSZÁR, Š.: Trvalo udržateľný rozvoj a humanizácia životného prostredia. In: Humanizácia a životné prostredie. STU, Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2591-0, str.22-33

KOPŠOVÁ,O.: Právo na priaznivé životné prostredie v stratégii ľudských práv. In: Humanizácia a životné prostredie. STU, Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2591-0, str. 93-104

KOPŠOVÁ, O.: Zmluvné zabezpečenie nadobúdania a prenájmu stavebného objektu (súčasť práce facility manažéra). In: SOMOROVÁ, V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu, Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2782-2. pp-186-196

ZAJACOVÁ, J.: Právne aspekty zmluvných vzťahov v developerskom procese. In: Trh nehnuteľností a  developerský proces. Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2661-0. str.157-172.

KOPŠOVÁ, O. - HERETIKOVÁ,K. – HUSZÁR,Š.: Etické, komunikačné a právne problémy riadenia In: Lifelong Education in Contructioín and Geodesy.Bratislava 2007. ISBN 978-80-227-2689-4.

ZAJACOVÁ, J.: Právne aspekty nakladania s majetkom vo verejnej správe. In: IVANIČKA, K. at al.: Application of principlesof housing non-profit associations functionings in public administration and aducation.  Bratislava 2007, ISBN 978-80-85661-08-8, pp. 22-25.

ZAJACOVÁ, J.: Verejná správa a jej charakteristické črty. In: IVANIČKA, K. at al.: Application of principlesof housing non-profit associations functionings in public administration and education.  Bratislava 2007, ISBN 978-80-85661-08-8, pp. 15-21. 

ZAJACOVÁ, J.: Formy správy bytového fondu v zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike. In: IVANIČKA, K. at al.: Application of principlesof housing non-profit associations functionings in public administration and education.  Bratislava 2007, ISBN 978-80-85661-08-8,

GAJNIAK,J.: Právne aspekty výstavby a nadstavby bytových domov. In: STAVBA: mesačník pre stavebníctvo a architektúru. č.7-8/2007, VKÚ a.s. Harmanec 2007, ISSN 1335-5406, pp.62-63

HERETIKOVÁ, K.:  Etické problémy riadenia. In: Projekt-stavba 4/2007, MABAG spol. s.r.o. Bratislava 2007, p.28

KOPŠOVÁ, O.:  Zodpovednosť autorizovaného inžiniera. In: Projekt – stavba 2/2007, MABAG spol. s.r.o. Bratislava 2007, p.4-5

ZAJACOVÁ,J.: Forms of flat administration in residential houses. In: Nehnuteľnosti a bývanie č.1/2007, roč.2, Bratislava 2007, ISSN 1336-944X, pp. 72-80.

ZAJACOVÁ,J.: Postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov z hľadiska sociálneho poistenia. In: Almanach  znalca č.3/2007, roč.6, Bratislava 2007, ISSN 1336-3174, pp.26-27. 

ZAJACOVÁ,J.: Užívacie práva a správa bytov vo vlastníctve. In: Almanach  znalca č.4/2007, roč.6, Bratislava 2007, ISSN 1336-3174, pp.8-13.   

HERETIKOVÁ, K.: Udržateľný rozvoj a globálna ekonomika, Iževsk 2006. In: Contemporary problems of environmental law, policies and aducation.  Papers of the International conference, Izhevsk 2007,  BBK 28.081, pp. 303-311

HUSZÁR, Š.:  Stratégia udržatzeľného rozvoja Slovenska, Iževsk 2006. In: Contemporary problems of environmental law, policies and aducation.  Papers of the International conference, Izhevsk 2007,  BBK 28.081, pp. 34-45

KOPŠOVÁ, O.: Ttrvalo udržateľný rozvoj a sociálne vymoženosti firiem. Iževsk 2006. In: Contemporary problems of environmental law, policies and aducation.  Papers of the International conference, Izhevsk 2007,  BBK 28.081, pp. 297-302

DUDA, E.: Trvalo udržateľný rozvoj a vedeckotechnický pokrok. In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9, pp.39-41.

GAJNIAK, J.: Právne aspekty zodpoevdnosti manažéra v zmluvných vzťahoch.  In: Zodpovednosť odborníka (inžiniera, manažéra, učiteľa) v súčasnom svete. Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia, Bratislava 25.1.2007., ISBN 978-80-227-2600-9, s.29-55

GAJNIAK, J.: Tri atribúty výučby právnych discipline. In: Place and Role of Social Sciences in the Process of Globalization, International Coloquim Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2606-1, pp.25-28

GAJNIAK, J.:  Vplyv globalizácie na právny poriadok Slovenskej republiky. In:

         In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9, str. 43-47.

HERETIKOVÁ, K.: Informačná spoločnosť – dôsledok zmien v štruktúre ekonomiky a globalizácie. In: Miesto a úloha spoločenských vied v procese globalizácie. Medzinárodné kolokvium, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2606-1, str. 29-33

HERETIKOVÁ, K.: Globalizácia a zmeny v štruktúre ekonomiky. In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9, str.55-58.

HUSZÁR, Š.: Globalizácia a udržateľný rozvoj. In: In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9, pp73-76.

HUSZÁR, Š.: Globalizačný proces a humanitné a spoločenské vedy. In: Miesto a úloha spoločenských vied v procese globalizácie. Medzinárodné kolokvium, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2606-1, str.33 – 39.

KOPŠOVÁ, O.: Pracovnoprávne vzťahy v procese globalizácie. In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9, str. 83-86.

KOPŠOVÁ, O.: Zodpovednosť projektového manažéra. In: Zodpovednosť odborníka (inžiniera, manažéra, učiteľa) v súčasnom svete. Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia, Bratislava 25.1.2007., ISBN 978-80-227-2600-9, s.83-86.

RYBÁRIK, J.: Politika, politické strany a voľby v podmienkach globalizácie (situácia na Slovenku a pokus o prognózu) Medzinárodná vedecká konferencia , Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej university v Prešove.. Prešov 28. – 29.9.2006. In: Gbúrová, M. (ed.):  Election 2006 in states V4. SLOVACONTACT, Prešov 2007, ISBN 978-80-8068-595-9, str. 13 – 25.

RYBÁRIK, J.: Konsumizmus a individualizmus verzus trvalo udržateľný rozvoj. In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9,str. 125 – 132.

ZAJACOVÁ, J.:  Globalizácia a nadnárodné spoločnosti. In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava 12.sept.2007, ISBN 978-80-227-2725-9, str.55-58.