Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa zameriavala na humanizáciu inžiniersko-technického vzdelania, životného prostredia a právnymi aspektami ochrany a tvorby životného prostredia. V súčasnosti sa výskum sústreďuje na problematiku trvalo udržateľného rozvoja a globalizáciu z ekonomického, právneho, ekologického a politologického aspektu. V týchto oblastiach majú členovia katedry aj rozsiahlu publikačnú činnosť. Katedra intenzívne spolupracuje s obdobnými katedrami na technických univerzitách na Slovensku a Katedrou společenských věd fakulty stavební ČVUT Praha.

Katedra je taktiež riešiteľom medzinárodného projektu EÚ Tempus Tacis FRELP 25186-2004

Katedra bude riešiť nový výskumný projekt Vega:

VEDA A TECHNIKA V PROCESE GLOBALIZÁCIE A HUMANIZÁCIA VZDELÁVANIA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

 

 

Anotácia

 

Ľudská spoločnosť v súčasnosti prechádza výraznými zmenami. Niektoré z nich sú symptómami krízy ľudskej civilizácie. Takými sú predovšetkým nepriaznivá environmentálna situácia, neriešenie neúnosnej sociálnej situácie širokých vrstiev obyvateľstva najmä v rozvojových krajinách a fenomén terorizmu. Globalizácia a jej rýchle napredovanie, do ktorej sa vkladajú veľké nádeje pri ich riešení, je síce zákonitý, ale vnútorne veľmi protirečivý a rozporuplný proces, ktorý sa podriaďuje potrebám medzinárodného kapitálu a nedostatočne zohľadňuje širšie spoločenské a ľudské súvislosti civilizačného vývoja. Nezastupiteľné miesto v rozvoji ľudskej spoločnosti, vrátane riešenia krízových javov, prináleží vede a technike. Súčasná civilizácia však tieto možnosti nie vždy dostatočne využíva. Riešiteľský kolektív bude skúmať postavenie, úlohy a možnosti vedy a techniky v procese globalizácie a nadväzne na to nutné zmeny v príprave človeka na ne so zameraním na humanizáciu vzdelávania na technických univerzitách.