Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
obdobie         označenie zodp. riešiteľ názov
2008-2010 APVV-0012-07 Mesiar Radko Vývoj podporných metód pre rozhodovanie
  APVV-0351-07 Mikula Karol Numerické riešenie a aplikácie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc
  VEGA 1/0373/08 Nánásiová Oľga Modelovanie združených stavov 
  VEGA 1/0489/08 Širáň Jozef Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií
2007-2009 APVV-0040-06 Širáň Jozef Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom
  APVV-0375-06 Mesiar Radko Združené stavy a podmieňovanie
  APVV-RPEU-0004-06   Mikula Karol Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc
  VEGA 1/4026/07 Vajsáblová Margita Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní
  VEGA 1/4209/07 Mesiar Radko Hybridné predpovedné modely pre prdpovedanie priebehu a neistoty odhadu povodňových prietokov v reálnom čase
2006-2009 APVV-LPP-0145-06 Širáň Jozef Exponenty Cayleyho máp
  APVV-LPP-0203-06 Širáň Jozef Symetrie grafov a máp, prvý rok riešenia
  APVV-LPP-0216-06 Mikula Karol Využitie efektívnych numerických metód pre modelovanie tiažového poľa Zeme a realizáciu svetového výškového systému
2006-2008 VEGA 1/3006/06 Komorníkova Magda
Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania
  VEGA 1/3014/06 Kalina Martin Fuzzy relácie a podmieňovanie
  VEGA 1/3321/06 Mikula Karol Moderné metódy matematického a počítačového modelovania v inžinierskych aplikáciách