Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 
Radlinského 11, blok C, 13, 16., 17. posch., 810 05 Bratislava
vedúci katedry: doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
tel.: 02/ 592 74 280,  603, 702, fax: 529 21 184, sekretariát 702 
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk
Počiatky terajšej katedry siahajú do roku 1939, keď na Odbore inžinierskeho staviteľstva vznikol Ústav I. staviteľstva a hospodárstva vodného. Prvým vedúcim ústavu bol prof. Š. Bella. V roku 1950 sa premenoval na Katedru melioračného a zdravotného inžinierstva, ktorá sa v roku 1953 rozdelila na Katedru meliorácií a Katedru zdravotného inžinierstva. V roku 2005 sa katedra premenovala na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Prvým vedúcim katedry bol prof. P. Višňovský, ktorý katedru viedol až do roku 1980.
Pedagogická a vedecká profilácia je formulovaná vednými a technickými disciplínami, ako sú: chémia vody, čistota vôd, vodárenstvo a úprava vôd, stokovanie a čistenie odpadových vôd, hospodárenie s vodou, odpadové hospodárstvo, environmentálne inžinierstvo a pod. Katedra sa zameriava na výchovu inžinierov s uplatnením vo všetkých odvetviach vodného hospodárstva v oblasti zdravotne-vodohospodárskeho inžinierstva a ochrany životného prostredia (zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva vodou, odkanalizovanie obcí, priemyselných a poľnohospodárskych závodov, čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo a pod.).
Vedeckovýskumná činnosť sa rozvíja v súlade so súčasnými svetovými trendmi - katedra rieši niekoľko domácich grantov  (VEGA, KEGA, APTV) i európskych projektov (COCT, ESF, EVK) z oblasti ochrany kvality vodných zdrojov a ich využívania, oblasti hydrauliky stôk, hydrológie urbanizovaných území, degradácie organických látok v skládkach odpadu a pod.).
Významnými osobnosťami, ktoré ovplyvnili rozvoj katedry, boli: prof. P. Višňovský, prof. J. Martoň a prof. P. Urcikán.
exkurzia študentov
Výučba v teréne na čistiarni odpadových vôd
študenti na prehliadke vodného zdroja Domaniža
vodný zdroj Vrchoviste
zdroj
Budova vodného zdroja Meranie výdatnosti vodného zdroja