Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom Stavebnej fakulty STU. Ústav bol založený dňa 1. 7. 1999.

 

Náplňou ústavu je:

a) zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, pre štátne orgány ako aj ďalšie právnické a fyzické osoby,

b) formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zb.
c) získane poznatky prenášať do výučby a praxe,

d) rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí

e) organizovať sympózia, semináre a konferencie,

f) vydávať učebné texty, zborníky z poriadaných akcií a neperiodické publikácie v odbore súdneho znalectva,

g) spolupracovať s katedrami a inými pracoviskami fakulty, STU a inými právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti,

h) organizovať konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,

i) organizovať odbornú pomoc pre ústredné orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ

j) vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana fakulty.

 

Právne postavenie ústavu:

a) Ústav je organizačnou zložkou fakulty a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku fakulty.

b) Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom súhlase akademického senátu fakulty.

c) Ústav podlieha priamo dekanovi fakulty.

d) Na čele ústavu je vedúci ústavu menovaný dekanom, po predchádzajúcom súhlase akademického senátu fakulty a riadi ho v zmysle tohto štatútu.

e) Ústav má vlastnú pečiatku.

f) Dokumenty vydávané v kompetencií ústavu podpisuje jeho vedúci.

g) Ústav hospodári s podielom zo zisku z podnikateľskej činnosti fakulty. O použití týchto prostriedkov, v súlade s ich účelovým určením, rozhoduje vedúci ústavu.

h) § 19 zákona 382/ 2004 Z.z. hovorí:
Znalecký ústav  najmä:
a. zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom
b. poskytuje ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti

í) Vedúci ústavu v riadiacej práci využíva poradné orgány, ktorými sú:
a.  rada konzultantov.

j) Pre zabezpečenie plnenia špecifických úloh zriaďuje vedúci ústavu odborné orgány a komisie.História   

28.11.1998 rozhodnutie vedenia fakulty o zriadení Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave

26.02.1999 schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom fakulty

27.04.1999 schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom STU

18.03.1999 list ministra spravodlivosti SR JUDr. Jána Čarnogurského č. 7774/98-55, v ktorom privítal zriadenie ústavu so zameraním na znaleckú činnosť.

03.06.1999 zriadenie ústavu Zriaďovacou listinou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave č. j. 0107/99

01.07.1999 začatie činnosti ústavu

21.07.1999 zápis Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava do Zoznamu znaleckých ústavov rok 2002 zriadenie Klubu znalcov pri SvF STU v Bratislave apríl 2003 ÚSZ začal vydávať časopis Almanach znalca

04.03.2005 MS SR v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch zapísalo SvF STU v Bratislave ako Znalecký ústav v odbore Stavebníctvo

2014 MS SR v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch preklasifikovalo SvF STU v Bratislave, a Znaleckým ústavom sa stala Slovenská technická univerzita v Bratislave, kde Ústav súdneho znalectva SvF STU ostal ako špecifické miesto pre výkon znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo

2015 MS SR v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch zapísalo ďalší odbor Ekonomika a riadenie podnikov, kde Ústav súdneho znalectva SvF STU, je špecifické miesto pre výkon znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo, a Ekonomika a riadenie podnikov

 

Súčasnosť

V súčasnosti je ústav znaleckým pracoviskom v týchto znaleckých odboroch a odvetviach:

v odboroch:

37 00 00 STAVEBNÍCTVO

odvetvia: - pozemné stavby,   
              - dopravné stavby, 
              - vodohospodárske stavby, 
              - banské stavby, 
              - líniové vedenia a rozvody stavebná fyzika, 
              - statika stavieb, 
              - projektovanie v stavebníctve, 
              - odhad hodnoty nehnuteľnosti, 
              - odhad hodnoty stavebných prác, 
              - stavebný materiál, 
              - stavebné konštrukcie, 
              - poruchy stavieb.

51 00 00 EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV