Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Pre záujemcov o znalectvo:

V prípade záujmu o znaleckú činnosť v inom odbore ako v odbore Stavebníctvo:

Náš znalecký ústav organizuje kurzy osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti – odborné minimum pre znalcov – aj pre iné odbory ako Stavebníctvo. Kurz totiž musí absolvovať každý záujemca o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znaleckom odbore a odvetví, pre ktoré nie je zo zákona predpísané absolvovanie špecializovaného vzdelávania. Medzi našich absolventov patria okrem iného aj znalci v odboroch Psychológia, Ťažba, Spoločenské a humanitné vedy, Zdravotníctvo, BOZP, Vodná doprava, Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny, Chémia, Kultúra, Lesníctvo, Ochrana životného prostredia, …
Prihlášky prijímame celoročne.

V prípade záujmu o znaleckú činnosť v odbore Stavebníctvo má uchádzač v zásade dve možnosti:

A. V prípade, že sa chcete stať znalcom v niektorom z odvetví odboru Stavebníctvo (zoznam všetkých odborov nižšie na stránke1) a nechcete byť zároveň znalcom v odvetví  Odhad hodnoty nehnuteľností (OHN), alebo Odhad hodnoty stavebných prác (OHSP), vyhláška vyžaduje len absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu min. 30 hodín. Uvedený kurz organizuje náš ústav.

B. Špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať iba záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov v 2 odvetviach odboru Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností (OHN) a Odhad hodnoty stavebných prác (OHSP) (platí od 01.08.20182). Špecializované vzdelávanie náš znalecký ústav poskytuje na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR č. 02109/Os/2009/153 z 28.5.2019. Vzdelávanie má celkový rozsah 240 vyučovacích hodín, pričom 200 hodín je venovaných prednáškam a cvičeniam, 40 hodín je venovaných vypracovaniu záverečnej práce pod vedením vedúceho práce. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Ďalšie informácie tu: "Chcem sa stať znalcom".


Klub znalcov:

Ústav súdneho znalectva od roku 2002 zabezpečujesústavné vzdelávanie znalcov v odbore Stavebníctvo. Členom Klubu sa môže stať každý znalec.

Súčasťou každého stretnutia sú aktuality v oblasti znaleckej činnosti, prednáška / prednášky na vybranú tému, diskusia s účastníkmi. Členovia klubu majú možnosť e-mailom zaslať problém, otázku alebo názor, ktorý následne anonymne analyzujeme na nasledujúcom stretnutí. Zároveň majú možnosť navrhnúť témy, ktoré by mali byť odprednášané. Každý člen klubu bezplatne získa aj všetky v danom kalendárnom roku vydané čísla časopisu Almanach znalca.

Ďalšie informácie tu: "Znalcom".


Cestný bezpečnostný audit:

Absolvent získa potrebné vedomosti zo všeobecnej a špeciálnej metodiky Cestný bezpečnostný audit a dokáže sa orientovať v predpisoch pre znaleckú činnosť. Absolvent má potrebné vedomosti pre samostatné vykonávanie audítorskej činnosti.

Štúdium sa uskutočňuje formou prednášok prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní v priamom kontakte lektora so študentom, ktoré si študenti dopĺňajú samostatným štúdiom. Základnou učebnou jednotkou štúdia je učebný predmet. Študenti sú povinní zúčastňovať sa prednášok a absolvovať v jednotlivých predmetoch predpísané zápočty a skúšky. Stavebná fakulta STU vedie o poslucháčoch, priebehu štúdia a plnení učebného plánu a učebných osnov priebežnú dokumentáciu.

Akreditované Akreditačnou komisiou MŠSR pre ďalšie vzdelávanie pod č. 0473/2019/51/1

Ďalšie informácie tu: "Cestný bezpečnostný audit".