Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva
Radlinského 11, blok C, 15. posch., 810 05 Bratislava 15
Vedúca: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.
Tel.: +421 2 592 74 700
E-mail: zora.petrakova@stuba.sk
História

O zriadení Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej len ústav) rozhodlo vedenie fakulty dňa 28.11.1998. Toto rozhodnutie schválil akademický senát fakulty dňa 26.2.1999 a akademický senát STU dňa 27.4.1999. Ústav bol zriadený dekanom Stavebnej fakulty STU (Zriaďovacia listina č. j. 0107/99, zo dňa 3. 6. 1999) a od 1.7.1999 začal svoju činnosť.

Do Zoznamu znaleckých ústavov bol dňa 21.7.1999 zapísaný Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.Súčasnosť

Dňa 1.9.2004 nadobudol účinnosť zákon 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. V zmysle § 19 ods. 3 zákona podala Slovenská technická univerzita v Bratislave žiadosť o zápis Stavebnej fakulty ako znaleckého ústavu.
Ministerstvo spravodlivosti SR listom č. 22 862/04-51 zo dňa 4.3.2005 oznámilo vykonanie zápisu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, so sídlom na Radlinského 11, 813 68 Bratislava do zoznamu znaleckých ústavov, ako Znalecký ústav v odbore stavebníctvo.
Akreditačná komisia Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie rozhodla dňa 20.10.2004 vydať potvrdenie o akreditácii pre špecializované vzdelávanie znalcov v odbore Stavebníctvo číslo POA: 0473/22091/2004365/1 a osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum), číslo POA: 0473/22091/2004/365/2.

Následne po schválení študijného programu Ministerstvo spravodlivosti poverilo listom č. 1706/05-51 zo dňa 30.3.2005 Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako znalecký ústav, poskytovaním špecializovaného vzdelávania v odbore stavebníctvo a osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum).

V súčasnosti je Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako znalecký ústav poskytovateľom nasledovných vzdelávacích aktivít:Špecializované vzdelávanie

v odbore : 37 00 00 STAVEBNÍCTVO

odvetvia : pozemné stavby, dopravné stavby,
vodohospodárske stavby, banské stavby, líniové vedenie a rozvody, stavebná fyzika, statika stavieb, projektovanie v stavebníctve, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, stavebný materiál, stavebné konštrukcie, poruchy stavieb.Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum)
  
 
Tieto špecializované štúdiá sa uskutočňujú v rámci celoživotného vzdelávania občanov, v nadväznosti na požiadavky zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382 /2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.