Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Znalecký ústav STU v Bratislave je už viac ako 20 rokov špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odboroch Stavebníctvo, Ekonomika a riadenie podnikov a Elektrotechnika.

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

 • výkon znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach daných znaleckých odborov, a to najmä vo zvlášť obťažných prípadoch, vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, kontrolná znalecká činnosť (najmä ak sú závery znalcov v zrejmom rozpore),
 • vzdelávanie uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov v rámci špecializovaného vzdelávania alebo odborného minima znalcov,
 • vzdelávanie znalcov zapísaných v zozname znalcov,
 • organizovanie konferencií a odborných seminárov pre znalcov,
 • publikačná činnosť v oblasti znaleckej činnosti,
 • poskytovanie súčinnosti Ministerstvu spravodlivosti pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.

Náplňou ústavu je:

 • zabezpečovať znaleckú činnosť v stanovených technických odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, pre štátne orgány ako aj ďalšie právnické a fyzické osoby,
 • formou špecializovaného štúdia pripravovať odborníkov z praxe pre znaleckú činnosť v technických a ekonomických odboroch v zmysle zákona č. 382/2004 Zb,
 • získane poznatky prenášať do výučby a praxe,
 • rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti metodiky technického znaleckého posudku vrátane súvisiacich ekonomických a technicko-právnych oblastí
 • organizovať sympózia, semináre a konferencie,
 • vydávať učebné texty, zborníky z poriadaných akcií a neperiodické publikácie v odbore súdneho znalectva,
 • spolupracovať s katedrami a inými pracoviskami fakulty, STU a inými právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, v odbore svojej pôsobnosti,
 • organizovať konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,
 • organizovať odbornú pomoc pre ústredné orgány štátnej správy pri harmonizácii našej legislatívy s predpismi EÚ,
 • vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana fakulty.

História   

28.11.1998 rozhodnutie vedenia fakulty o zriadení Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave
26.02.1999 schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom fakulty
27.04.1999 schválenie zriadenia ústavu akademickým senátom STU
18.03.1999 list ministra spravodlivosti SR JUDr. Jána Čarnogurského č. 7774/98-55, v ktorom privítal zriadenie ústavu so zameraním na znaleckú činnosť.
03.06.1999 zriadenie ústavu Zriaďovacou listinou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave č. j. 0107/99
01.07.1999 začatie činnosti ústavu
21.07.1999 zápis Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava do Zoznamu znaleckých ústavov rok 2002 zriadenie Klubu znalcov pri SvF STU v Bratislave apríl 2003 ÚSZ začal vydávať časopis Almanach znalca
04.03.2005 MS SR v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch zapísalo SvF STU v Bratislave ako Znalecký ústav v odbore Stavebníctvo
2014 MS SR v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch preklasifikovalo SvF STU v Bratislave, a Znaleckým ústavom sa stala Slovenská technická univerzita v Bratislave, kde Ústav súdneho znalectva SvF STU ostal ako špecifické miesto pre výkon znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo
2015 MS SR v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch zapísalo ďalší odbor Ekonomika a riadenie podnikov, kde Ústav súdneho znalectva SvF STU, je špecifické miesto pre výkon znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo, a Ekonomika a riadenie podnikov

Súčasnosť

V súčasnosti je ústav znaleckým pracoviskom v týchto znaleckých odboroch a odvetviach:

v odboroch:

37 00 00 STAVEBNÍCTVO

odvetvia: - pozemné stavby,   
              - dopravné stavby, 
              - vodohospodárske stavby, 
              - banské stavby, 
              - líniové vedenia a rozvody stavebná fyzika, 
              - statika stavieb, 
              - projektovanie v stavebníctve, 
              - odhad hodnoty nehnuteľnosti, 
              - odhad hodnoty stavebných prác, 
              - stavebný materiál, 
              - stavebné konštrukcie, 
              - poruchy stavieb.

51 00 00 EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV