Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

A k t u a l i t y . . .

 

 

Š T A T Ú T

ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA

STAVEBNEJ FAKULTY STU V Bratislave

Tento štatút upravuje postavenie, činnosť, základnú organizačnú štruktúru, Ústavu súdneho znalectva (ďalej len ústav) ako organizačnej súčasti Stavebnej fakulty STU v Bratislave, (ďalej len SvF STU), ako špecializovaného pracoviska.

Poslaním ústavu je zabezpečovať činnosť Znaleckého ústavu SvF STU v odbore stavebníctvo zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddielu na zápis znalcov, časti na zápis znaleckých ústavov, podľa ustanovenia § 19, ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

 

Článok 1

ZÁKLADNÉ USTAVENIA

•  Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začal (ďalej len ústav) svoju činnosť dňa 1.7.1999. Zriadenie ústavu bolo schválené akademickými senátmi fakulty a univerzity. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len MS SR), zapísalo ústav do Zoznamu znaleckých ústavov dňa 21.7.1999.

•  Ústav zabezpečuje znaleckú činnosť Z naleckého ústavu SvF STU v súlade s ustanoveniami § 19 zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ústav je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré zabezpečuje činnosť rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname znalcov. Ústav zabezpečuje znaleckú činnosť Z naleckého ústavu SvF STU najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

•  Ústav zabezpečuje Špecializované vzdelávania pre znalcov v odbore stavebníctvo v rozsahu 450 hod. - číslo POA: 0473/22091/2004/365/1, Osobitné vzdelávania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum) v rozsahu 30 hod. - číslo POA: 0473/22091/2004/365/2.

•  Ústav zabezpečuje doktorandské štúdium študijného programu súdne inžinierstvo v študijnom odbore súdne inžinierstvo v súlade s akreditáciou denného trojročného (CD 2004/8608-135:sekr.) a externého päťročného (CD 2004/8608-138:sekr.) štúdia.

 

Článok 2

ZÁKLADNÉ ÚLOHY ústavu

•  Ústav zabezpečuje úlohy najmä v  týchto oblastiach:

•  znaleckej,

•  vedeckovýskumnej,

•  pedagogickej,

•  certifikačnej a inšpekčnej,

•  podnikateľskej,

•  odbornej pomoci pre orgány štátnej a verejnej správy,

•  konzultačnej pre právnické a fyzické osoby,

•  medzinárodnej spolupráci a zahraničných stykov,

•  edičnej,

•  inej odbornej.

•  Znaleckú činnosť Znaleckého ústavu SvF STU zabezpečuje ústav v súlade s ustanoveniami § 19 zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

•  Vedeckovýskumnú činnosť zabezpečuje ústav vo vednom odbore Súdne inžinierstvo najmä systematiky a metodiky súdneho inžinierstva, technickej analýzy a diagnostiky pre posudkovú činnosť a vedných odboroch, súvisiacich so študijným zameraním ústavu a znaleckými odbormi. Vo vedeckovýskumnej činnosti využíva ústav spoluprácu s katedrami Stavebnej fakulty STU, fakultami STU, inými univerzitami, vysokými školami a inštitúciami, vrátane zahraničných.

•  Ústav zabezpečuje výučbu Súdneho inžinierstva, Metodiky znaleckej činnosti, Odhadu hodnoty nehnuteľností, Odhadu hodnoty stavebných prác, a iných odborných predmetov príbuzných súdnemu inžinierstvu, podľa študijných programov a požiadaviek Stavebnej fakulty STU, fakúlt STU, prípadne iných vysokých škôl.

•  Ústav z abezpečuje ďalšie vzdelávanie občanov, najmä odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom MS SR.

•  Ústav zabezpečuje odborné podujatia k problematike jednotlivých znaleckých odvetví (sympóziá, konferencie, semináre, školenia), v záujme zabezpečenia potrieb permanentného vzdelávania znalcov. Ústav pravidelne periodický zabezpečuje semináre najmä pre znalcov, absolventov a študentov špecializovaného štúdia pod názvom Klub znalcov pri Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

•  Ústav poskytuje MS SR, súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti,

•  Ústav zabezpečuje vypracovanie podkladov pre tvorbu znaleckej legislatívy, všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, podľa požiadaviek orgánov štátnej a verejnej správy, fyzických a právnických osôb.

•  Ústav zabezpečuje vypracovanie stanovísk k administratívnej agende spojenej s dohľadom MS SR nad výkonom znaleckej činnosti, v zmysle ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch

•  Ústav zabezpečuje certifikáciu znalcov, odhadcov hodnoty nehnuteľnosti a majetku, certifikáciu systémov manažérstva kvality, v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi.

•  Ústav zabezpečuje certifikačné, skúšobné a inšpekčné služby pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov, v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi.

•  Ústav poskytuje konzultačnú činnosť pre štátnu a verejnú správu, právnické a fyzické osoby.

•  Ústav zabezpečuje vydávanie: učebných textov, formou samostatnej edície pre študijný odbor Súdne inžinierstvo, odborného časopisu Almanach znalca, zborníkov z poriadaných akcií a neperiodických publikácii.

•  Ústav zabezpečuje výpočet koeficientu vývoja cien v stavebníctve na internetovej adrese: sco.svf.stuba.sk/usz/ , na základe oficiálnych publikácií indexu vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a pravidelne raz za štvrťrok zabezpečuje jeho aktualizáciu.

•  Ústav vykonáva aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia dekana SvF STU.

 

Článok 3

Organizačné členenie ústavu

 

•  Ústav je organizačnou zložkou SvF STU a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku SvF STU a tohto Štatútu ústavu.

•  Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty, po predchádzajúcom prerokovaní v Akademickom senáte SvF STU.

•  Ústav riadi vedúci, ktorého do funkcie menuje dekan.

•  Ústav v znaleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti má tieto poradné orgány:

•  vedecká rada,

•  garanti znaleckých odvetví a vzdelávania,

•  rada konzultantov a odborné komisie.

 

Článok 4

VEDECKÁ RADA ÚSTAVU

•  Vedecká rada ústavu je poradný orgán dekana fakulty, ktorý je jej predsedom.

•  Členov vedeckej rady ústavu vymenúva dekan fakulty z radov popredných odborníkov SvF STU, fakúlt STU, iných univerzít, vysokých škôl a inštitúcií, vrátane zahraničných.

•  Vedecká rada ústavu:

•  schvaľuje študijné programy ústavu,

•  schvaľuje hlavné zamerania znaleckej činnosti ústavu,

•  prerokováva štatút ústavu,

•  prerokováva a hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti ústavu,

•  Zasadnutia Vedeckej rady ústavu zvoláva jej predseda. Rokovania po stránke organizačnej a dokumentačnej zabezpečuje tajomník vedeckej rady ústavu.

•  Rokovania Vedeckej rady ústavu vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda podľa týchto zásad:

a) Predložené materiály a návrhy Vedecká rada ústavu berie na vedomie, prijíma uznesenia a odporúčania pre dekana.

b) Závery vedeckej rady ústavu sú prijímané spravidla konsenzom jej členov, v závažných otázkach hlasovaním. Spôsob hlasovania (verejné, tajné) navrhuje predsedajúci a schvaľuje vedecká rada.

c) Vedecká rada ústavu je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Uznesenie vedeckej rady ústavu je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

d) Z rokovaní vedeckej rady ústavu vyhotovuje tajomník rady zápis, ktorý doručí spravidla do 14 dní všetkým členom vedeckej rady. Tajomník vedeckej rady uskutočňuje i vecnú a časovú kontrolu prijatých úloh.

e) Vedenie a archiváciu dokumentácie vedeckej rady ústavu zabezpečuje tajomník vedeckej rady ústavu.

 

Článok 5

GARANTI ZNALECKÝCH ODVETVÍ A VZDELÁVANIA

1. Garanta znalecké odvetvia v ktorých je SvF STU zapísaná do zoznamu Znaleckých ústavov menuje dekan.

2. Garant v danom znaleckom odvetví spolupracuje s vedúcim ústavu na:

•  rozvoji vedeckovýskumnej činnosti znaleckého odvetvia,

•  vypracovaní stanovísk a posúdení znaleckých posudkov podľa požiadaviek MS SR,

•  vypracovaní zložitých znaleckých posudkov,

•  vytváraní riešiteľského kolektívu pri znaleckej činnosti zasahujúcej do viacerých znaleckých odvetví,

•  zvyšovaní kvality výučby predmetov znaleckého odvetvia v realizovanom vzdelávaní, aktívnou spoluprácou s garantom vzdelávania.

•  edičnej činnosti súdneho znalectva, spojenej s vydávaním učebných textov a časopisu Almanach znalca.

3. Dekan menuje garanta vzdelávania ktorý zodpovedá za:

a) kvalitu výučby študijného programu,

b) organizáciu výučby a ekonomiku výučby.

 

Článok 6

RADA KONZULTANTOV A ODBORNÉ KOMISIE

•  Rada konzultantov ústavu je poradný orgán dekana SvF STU, ktorý je jej predsedom.

•  Rada konzultantov ústavu sa vnútorne člení na pracovné skupiny. Zriadenie pracovných skupín schvaľuje dekan.

•  Predsedov pracovných skupín a ďalších členov Rady konzultantov menuje dekan fakulty na základe návrhu vedúceho ústavu, z radov popredných odborníkov SvF STU, fakúlt STU, iných vysokých škôl a inštitúcií.

•  Rada konzultantov ústavu vykonáva hlavne tieto činnosti:

•  spolupráca na znaleckej činnosti ústavu najmä vo zvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, vrátane oponentskej činnosti k vybraným zvlášť obtiažnym znaleckým posudkom,

•  spolupráca na vypracovaní stanovísk a posúdení znaleckých posudkov podľa požiadaviek MS SR a ďalších orgánov štátnej a verejnej správy,

•  spolupráca na pedagogickej činnosti ústavu, spojenej so vzdelávaním, atestáciami, školením znalcov,

•  spolupráca na edičnej činnosti súdneho znalectva, spojenej s vydávaním učebných textov a časopisu Almanach znalca.

•  Odborné komisie zabezpečujú plnenie špecifických úloh a zriaďuje ich vedúci ústavu.

 

Článok 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Zrušuje sa Štatút Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave z 3.6.1999 a jeho zmena z 25. 1. 2000.

2. Tento zmenený štatút ústavu nadobúda účinnosť dňom podpisu dekanom Stavebnej fakulty STU.

Štatút Ústavu súdneho znalectva bol po prerokovaní schválený dňa 26.5.2006 Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave uznesením č. 28/06.

V Bratislave dňa 26. 5. 2006

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

dekan