Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

V roku 2004 bol schválený projekt „Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ a zaradený medzi projekty financované v prostriedkov VEGA pod číslom 1/260005, roky riešenia 2005 – 2007 v dvoch etapách s týmito cieľmi:

 

1.      etapa 

1.  Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností (Východisková hodnota stavieb, rozpočtové ukazovatele, stanovenie koeficientov vybavenosti jednotlivých typov stavieb, Technická hodnota stavieb, určenie životnosti rôznych typov konštrukcií, opotrebenie analytickou metódou, Výnosová hodnota nehnuteľností, Iné metódy: polohová diferenciácia, kombinovaná metóda).

2. Ekonomické a regionálne špecifiká, iné faktory a vplyvy modelujúce trhovú hodnotu nehnuteľností.

3.  Zmeny daňových zákonov v oblasti znaleckej činnosti a stanovenia trhovej hodnoty a ich vplyv na štátny rozpočet.

4. Trhová  hodnota  pozemkov – polohová   diferenciácia,  cenové mapy pozemkov, poľnohospodárske a lesné pozemky.

 2. etapa

1. Aktualizácia rozpočtových ukazovateľov pre jednotlivé typy stavieb – bytové domy, občianske stavby, inžinierske stavby.

2.   Aktualizácia a doplnenie metodiky stanovenia trhovej hodnoty nehnuteľností.

3. Metodika na určenie všeobecnej hodnoty nedokončených stavieb a stavieb zásadne poškodených (požiarom, povodňami, záplavami).

4.  Koeficient polohovej diferenciácie – analýza jednotlivých faktorov koeficientu polohovej diferenciácie.

5.  Ekonomické  makrovplyvy,  regionálne  danosti,  odvetvové  vplyvy, vybavenosť infraštruk-túrou.

6.   Legislatívny aspekt a jeho vplyvy, reštitučné pohľadávky, dedičské konania, exekúcie.

7.  Implementácia legislatívnych noriem a pravidiel pri ohodnocovaní nehnuteľností v krajinách EÚ do našich podmienok

8.   Kritériá pre vypracovanie cenových máp pozemkov.

 

Riešenie úlohy v rokoch 2005 – 2006.

Po 17 mesačnom riešení projektu bola dňa 19.10.2006 vypracovaná hodnotiaca správa, kde boli prezentované tieto výsledky dovtedajšieho  riešenia [2]:

2.1    Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností

Prešetrila sa možnosť vytvorenia databázy ponúkaných nehnuteľnosti hlavne bytov a stavebných pozemkov. Nadviazala sa spolupráca so Štatistickým úradom SR (ďalej ŠÚ SR),  Úradom geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej ÚGKK SR), Národnou bankou Slovenska (ďalej NBS). Návrh databázy všeobecnej hodnoty nehnuteľností vypracovaný v rámci riešeného projektu bol publikovaný v znaleckom časopise  2/2006. Pre plné zavedenie fungujúcej databázy spravovanej ŠÚ SR, sú potrebné finančné prostriedky, ako aj zmena legislatívy. V rámci riešenej úlohy sa pripravuje projekt  databázy nehnuteľnosti na základe podkladov získaných od znalcov a obecných úradov.

2.2    Ekonomické a regionálne špecifiká, iné faktory a vplyvy

V súvislosti s Ekonomickými a regionálnymi špecifikami, inými faktormi a vplyvmi modelujúcimi trhovú hodnotu nehnuteľností metodikou stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností. V rámci časopisu  Almanach znalca sa vytvoril projekt postupného predstavovania jednotlivých regiónov SR, s prezentáciou ich špecifikacií a iných faktorov a vplyvov modelujúcich trhovú hodnotu nehnuteľností. 

2.3    Zmeny daňových zákonov....

V súvislosti so zmenou daňových zákonov v oblasti metodikou stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Riešitelia projektu sú zapojení do pracovných komisií pripravujúcich nový Stavebný zákon. V príprave je návrh legislatívnych zmien Katastrálneho zákona pre sprístupnenie údajov z katastra pre odborníkov pripravujúcich databázu nehnuteľnosti. Pripravovali sa podklady na vypracovanie návrhu na úpravu dane z nehnuteľnosti

2.4    Trhová hodnota pozemkov....

V súvislosti s trhovou hodnotou pozemkov sa pripravoval okrem prác na vytvorení databázy nehnuteľnosti aj systém informovanosti jednotlivých obcí o jestvujúcich vnútorných predpisov vo veci stanovenia pravidiel pre predaj stavebných pozemkov.

2.5    Uplatnenie výsledkov riešenia projektu v činnosti znaleckého ústavu

Získané poznatky sa uplatňujú aj v konkrétnej znaleckej činnosti riešiteľského kolektívu v rámci vypracovania jednotlivých znaleckých posudkov z Znaleckého ústavu Stavebná fakulta STU v Bratislave. Podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 382/2004 Z. z.  Znalecký ústav vykonáva znaleckú činnosť najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie. V rokoch 2005-2006 znalecký ústav registruje 12 znaleckých a odborných posudkov pri ktorých využil výsledky riešeného projektu.