Prejsť na obsah
Katedra architektúry
Bakalársky študijný program Pozemné stavby a architektúra (PSA ) na Stavebnej fakulte STU vychádza z 50 ročnej tradície výučby na odbore Pozemné stavby, reálnych potrieb praxe, požiadaviek smernice Európskeho spoločenstva zo 7 septembra 2005 /36/ ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Výučba je koncipovaná tak, aby zabezpečila rovnováhu medzi teoretickými a praktickými poznatkami koncepčného, tvorivého architektonického a inžinierskeho navrhovania pozemných stavieb, s akceptovaním ich estetických a technických požiadaviek. Vedie študenta k zodpovednosti k humánnym, sociálnym, kultúrnym, urbanistickým, architektonickým, technickým a environmentálnym hodnotám. Výučba je tvorená vyváženou kombináciou povinných a povinne voliteľných prírodovedných, architektonických humanitných a technických predmetov. Problematike technickej stránky navrhovania stavebného diela je v bakalárskom programe venovaná mimoriadna pozornosť. Požiadavky smernice 2005/36/ES na technické a inžinierske štúdium architektúry plní bakalársky program v plnom požadovanom rozsahu. Študent získava schopnosti pracovať kreatívne a tvorivo v architektonickom a konštrukčnom navrhovaní pozemných stavieb. Získa schopnosť integrovať konštrukcie, TZB a nových moderných technológií do funkčného celku s citom pre ich estetické pôsobenie. Študent získava zručnosti v oblasti komplexnej technickej dokumentácie pozemných stavieb s pochopením a osvojením princípov manažmentu a profesijnej etiky v stavebníctve. V bakalárskom stupni štúdia študent získava znalosti aj z oblasti problematiky dimenzovania konštrukcií, realizácie stavebných diel, stavebných a výrobných technológií, materiálových, ekonomických a tiež ekologických environmentálnych aspektov stavebníctva, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou architektonickej výučby v zmysle kritérií smernice 2005/36/ES. Študijný program PSA je zameraný na získanie teoretických poznatkov a praktických schopností a zručností potrebných na výkon povolania bakalárov v stavebnej praxi. Odporúčané učebné plány bakalárskeho študijného programu PSA a obsahová náplň jednotlivých predmetov odrážajú súčasný stav vedy v danej oblasti. Aktuálne vedecké poznatky sú zapracované do študijného programu v primeranom rozsahu a v zrozumiteľnej forme pre študentov 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania. V programe je dostatočný priestor pre rozvoj tvorivých schopností študentov a samostatné riešenie koncepčných architektonických a technických problémov. Získané vedomosti umožňujú absolventom bakalárskeho štúdia uplatniť sa na trhu práce, alebo pokračovať v štúdiu na druhom – inžinierskom stupni. Popri odbornej príprave je v bakalárskom študijnom programe venovaná pozornosť prírodovedným disciplínám (matematika, fyzika, chémia), ktoré tvoria teoretický základ technických vied. Značný priestor je venovaný architektonickým humanitným výtvarným, právnym ekonomickým a technickým disciplínam. Získané poznatky tvorivým koncepčným spôsobom študent aplikuje v praktickej časti výučby, ktorá je realizovaná formou ateliérových tvorieb, ktoré sú nosnou syntetizujúcou časťou študijného programu. Študijný program obsahuje dostatočné množstvo humanitných predmetov, ktoré sú orientované predovšetkým na rozvoj právneho povedomia, morálnych princípov a všeľudských zásad humanity.