Prejsť na obsah
Katedra architektúry

Inžiniersky študijný program Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte STU vychádza z 50ročnej tradície výučby na odbore pozemné stavby, reálnych potrieb praxe, požiadaviek smernice Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v architektúre. Nadväzuje na bakalársky štvorročný študijný program Pozemné stavby a architektúra. Výučba na inžinierskom stupni štúdia dopĺňa bakalársky stupeň štúdia najmä v oblasti architektonických a humanitných disciplín a koncepčného architektonického navrhovania pozemných stavieb. Študent získava schopnosti analyzovať poznatky definovať problémy, formulovať východiská a koncepcie, pracovať s vedomosťami z histórie a kultúry architektúry, s akceptovaním odkazov kultúrneho dedičstva v koncepčnom navrhovaní. V štúdiu sú rozvíjané znalosti a schopnosti z teórie a metód architektonického navrhovania a celého procesu projektovania. Študent je vedený k samostatnej koncepčnej tvorivej práci architekta - vedúceho tímu. V inžinierskych disciplínách zaradených do programu študent získava znalosti a schopnosti v koncepčnom architektonickom, inžinierskom navrhovaní a projektovaní stavieb ekologických, nízko energetických. Táto časť výučby na študijnom programe vychádza z 50 ročnej tradície a je jedinečným špecifikom takejto výučby na Slovensku. Inžiniersky študijný program PSA na Stavebnej fakulte STU odráža štruktúru a potreby stavebníctva. Študijný program je orientovaný na získanie teoretických poznatkov a praktických schopností a zručností potrebných na výkon povolania architekta pre pozemné stavby. Učebné plány inžinierskeho študijného programu a obsahové náplne jednotlivých predmetov odrážajú súčasný stav vedy v danom odbore. Do študijného programu sú zapracované najnovšie vedecké poznatky, potrebné pre výkon povolania, architekta pre pozemné stavby alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. V programe je dostatočný priestor pre rozvoj tvorivých schopností študentov a samostatné riešenie aj zložitejších technických problémov. Študenti sa oboznamujú so základmi vedeckej práce a metodológiou výskumných činnosti. Získané vedomosti umožňujú absolventom inžinierskeho štúdia uplatniť sa na trhu práce, alebo pokračovať v štúdiu na treťom – doktorandskom stupni.

PRIHLÁSENIE ŠTUDENTOV I-PSA NA DP PRÁCU  NA KARCH V ROKU 2020/2021

 
 
hosť. prof. Ing. arch. Pavol Paňák

1.

2.

3.

 

hosť. prof. Ing. arch. Juraj Hermann

4.

5.

6.

 
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

7.

8.

9.

 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

10. Juliana Tafernerová 

11.

12. 

 
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. 

13.

14.

15.

 

Ing. arch. Ilľja Skoček

16.

17.

18.

 

Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.

19. 

20.

21.

 
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

22.

23. 

24. 

 
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

25. 

26.

27. 

 

Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.

28.

29. 

30.

           

Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.

31.

32.

33.

  

Ing. arch. Michal Bogár

34.

35.

36.

 

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.

37. Bc. Ľudmila Jančíková 

38. Peter Koporec

39.