Prejsť na obsah
Katedra architektúry

Inžiniersky študijný program Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte STU vychádza z 50ročnej tradície výučby na odbore pozemné stavby, reálnych potrieb praxe, požiadaviek smernice Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v architektúre. Nadväzuje na bakalársky štvorročný študijný program Pozemné stavby a architektúra. Výučba na inžinierskom stupni štúdia dopĺňa bakalársky stupeň štúdia najmä v oblasti architektonických a humanitných disciplín a koncepčného architektonického navrhovania pozemných stavieb. Študent získava schopnosti analyzovať poznatky definovať problémy, formulovať východiská a koncepcie, pracovať s vedomosťami z histórie a kultúry architektúry, s akceptovaním odkazov kultúrneho dedičstva v koncepčnom navrhovaní. V štúdiu sú rozvíjané znalosti a schopnosti z teórie a metód architektonického navrhovania a celého procesu projektovania. Študent je vedený k samostatnej koncepčnej tvorivej práci architekta - vedúceho tímu. V inžinierskych disciplínách zaradených do programu študent získava znalosti a schopnosti v koncepčnom architektonickom, inžinierskom navrhovaní a projektovaní stavieb ekologických, nízko energetických. Táto časť výučby na študijnom programe vychádza z 50 ročnej tradície a je jedinečným špecifikom takejto výučby na Slovensku. Inžiniersky študijný program PSA na Stavebnej fakulte STU odráža štruktúru a potreby stavebníctva. Študijný program je orientovaný na získanie teoretických poznatkov a praktických schopností a zručností potrebných na výkon povolania architekta pre pozemné stavby. Učebné plány inžinierskeho študijného programu a obsahové náplne jednotlivých predmetov odrážajú súčasný stav vedy v danom odbore. Do študijného programu sú zapracované najnovšie vedecké poznatky, potrebné pre výkon povolania, architekta pre pozemné stavby alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. V programe je dostatočný priestor pre rozvoj tvorivých schopností študentov a samostatné riešenie aj zložitejších technických problémov. Študenti sa oboznamujú so základmi vedeckej práce a metodológiou výskumných činnosti. Získané vedomosti umožňujú absolventom inžinierskeho štúdia uplatniť sa na trhu práce, alebo pokračovať v štúdiu na treťom – doktorandskom stupni.