Prejsť na obsah
Katedra architektúry

Bakalárske štúdium

Absolvent:

- získa  úplné prvostupňové  vysokoškolské vzdelanie, s orientáciou na navrhovanie, projektovanie, prípravu a realizáciu pozemných stavieb.

- získa a osvojí si  princípy a teórie inžinierskeho  navrhovania  pozemných stavieb a základov architektonického navrhovania pozemných stavieb.

- získa, pochopí a osvojí si podstatné vedomosti, pojmy, princípy a teórie konštrukcií pozemných stavieb a teórie techniky   vnútorného prostredia budov na základe ich ekologickej, materiálovej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažérskej podstaty.

- získa adekvátne zručnosti v oblasti technickej dokumentácie stavieb, bude schopný ich využívať v odbornej činnosti pozemných stavieb tak, aby na základe kvalitatívnych kritérií a  pochopenia súvislostí a dôsledkov alternatívnych riešení dokázal optimalizovať výsledné riešenie, bude vedieť použiť primeranú teóriu, kritéria, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie a riešenie technicko-technologických a ekonomicko-manažérskych problémov komplexnej prípravy a realizácie budov pri plnom pochopení a akceptovaní ich architektonickej podstaty, bude spôsobilý navrhovať budovy na bývanie, nachádzať a  prezentovať vlastné riešenia architektonických, technických, technologických a ekonomických problémov aj pri výstavbe rôznych stavieb, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami, bude pripravený na štúdium študijných programov druhého stupňa na študijnom odbore pozemné stavby, ako aj na študijnom odbore architektúra a urbanizmus,  alebo na bezprostredný vstup na trh práce, nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, samostatný pracovník v oblasti investorskej činnosti, riadenia architektonických investičných projektov, stavebných dodávateľských organizácií stavebných systémov a sústav budov a tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe, v štátnej správe a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne.


Inžinierske štúdium

Absolvent:

- získa úplné druhostupňové  vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus v kombinácii so študijným odborom 5.1.4 pozemné stavby s dôrazom na koncepčnú, a technickú stránku architektúry pri navrhovaní, projektovaní a realizácii budov.

- bude schopný vedecky pristupovať ku koncepčným a technickým problémom architektúry, nachádzať prezentovať  a zavádzať vlastné riešenia problémov pri  navrhovaní  a realizácii nových architektonických diel, ako aj pri obnove a modernizácii pôvodných budov, obnove a ochrane objektov pamiatkovo chránených.

- Bude schopný komplexne, koncepčne navrhovať architektúru, vypracovať architektonické plány a projekty budov, ich in­teriérov a exteriérov  včítane ich výtvarných a technických detailov.

- Bude pripravený  rozvíjať teóriu, metódy, prostriedky, princípy a koncepcie   v oblastiach  koncepčnej architektonickej a konštrukčnej tvorby,   ochrany a obnovy budov, ich fyzikálnej analýzy,  techniky   a environmentálnej tvorby architektonického prostredia  budov, moderných stavebných technológií budov, ekonomiky budov v  procese spojenom s komplexom navrhovania, projekcie a realizácie architektonických diel. Bude pripravený zvládnuť koordináciu estetických, technických, konštrukčných, ekonomických, environmentálnych a ekologických požiadaviek na výstavbu.

- Bude ovládať tvorbu ekologickej, nízko energetickej architektúry s vysokým citom pre návrh architektonického a konštrukčného detailu konštrukcií  s fundovanou orientáciou v trendoch techniky modernej architektúry  inteligentných budov.

- Bude si vedomý spoločenských, ekologických, ekonomických, právnych a etických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné metódy na zladenie uvedených súvislostí s architektonickými a  technickými požiadavkami svojej profesie s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Bude si vedomý potreby vlastného kontinuálneho profesijného rozvoja spojeného s neustálym vzdelávaním.

- Nájde uplatnenie ako autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier, vedúci tímu pri vlastných riešeniach zložitých problémov architektonickej a technickej stránky architektúry, pri výskume, vývoji projektovaní a realizácii budov. Dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec aj ako vedúci alebo koordinátor  interdisciplinárnych úloh, rovnako nájde uplatnenie v investorskej činnosti, v oblasti riadenia  architektonických investičných projektov  stavebných dodávateľských organizácií  oblasti ochrany životného prostredia vo vzdelávacej sústave a pod.