Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

Vedecké monografie 

 Autori

 Názov publikácie

 Frankovská J., Slaninka I., Kordík J.,   Jurkovič Ľ., Šottník P., Greif V., Dananaj   I., Mikita S., Dercová K., Jánová V.

 Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny geologický   ústav Dionýza Štúra, 2010.

 Hulla J., Turček P., Baliak F., Klepsatel F.  Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002.
 Klepsatel F., Mařík L., Frankovský M.  Městské podzemní stavby = Underground structures of cities. Bratislava : Jaga,   2005.
 Klepsatel F., Raclavský J.  Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. 1. české vyd. Bratislava :   Jaga, 2007.
 Lukáč M., Bednárová E.  Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb : Sypané priehrady a hrádze.   Bratislava : Jaga, 2006.
 Turček P., Hulla J.  Zakladanie stavieb. 2.rozšírené a dopl.vyd. Bratislava : Jaga, 2004.
 Turček P., Hulla J., Barták J., Vaníček I.,   Masopust J., Rozsypal A.  Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005.

Odborné monografie 

Autori

Názov publikácie

Petro Ľ., P., Matys M., Wagner P., Frankovská J., Bednárik M., Grünner K., Holzer R., Hrašna M., Hulla  J., Jánová V., Kováčik M., Kováčiková M., Liščák P., Matys M., Modlitba I., Pauditš P.,  Slivovský M., Vlčko J., Ondrášik R.,

Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008.

Bednárová E., Lukáč M., Lukáč M., Minárik M., Bakaljarová M., Lipták B., Miščík M., Panenka P., Stoličný J.

Priehradné staviteľstvo na Slovensku : Originality. Míľniky. Zaujímavosti. Bratislava : KUSKUS,s.r.o., 2010.

Skriptá a učebné texty 

Autori

Názov publikácie

Čabalová D., Baliak F., Kopecký M.

Geológia = Geology. 2.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2004.

Frankovská J., Súľovská M., Turček P.

Zakladanie stavieb : Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011.

Hruštinec Ľ., Slávik I.,

Mechanika zemín. Laboratórne cvičenia II. : Pevnostné a deformačné vlastnosti. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012.

Chabroňová J.

Mechanika hornín. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2012.

Chabroňová J.

Podzemné stavby : cvičenia. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016.

Klepsatel F.

Podzemné stavby II = Underground structures II. Bratislava : STU v Bratislave, 2004.

Klepsatel F., Turček P.

Podzemné stavby I. : Metódy tunelovania = Underground structures I - The tunneling methods. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2005.

Klepsatel F., Turček P., Baliak F., Malgot J., Kapusta J.

Výstavba dopravných tunelov v skalných a poloskalných horninách : Časť 1: Konvenčné metódy výstavby. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002.

Kopecký M., Ondrášik M., Brček M.

Geológia pre stavebných inžinierov. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018.

Malgot J., Kopecký M.

Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003.

Slávik I., Hruštinec Ľ.

Mechanika zemín. Laboratórne cvičenia I. : Geotechnický prieskum a základné fyzikálne vlastnosti. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012.

Turček P., Slávik I.

Zakladanie stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2002.

Turček P.

Poruchy, rekonštrukcie a sanácie v geotechnike. Bratislava : STU v Bratislave, 2009.

Turček P., Súľovská M., Stacho J.

Zakladanie stavieb : Stavebné jamy, oporné konštrukcie a zlepšovanie zemín. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016.