Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

V rámci štúdia geotechnických predmetov sa katedra zameriava na nižšie uvedené špecializácie. 

Geológia inžinierska geológia, hydrogeológia, geológia a morfológia, špeciálna inžinierska geológia

Mechanika zemín mechanika hornín, geomechanika, vlastnosti zemín a hornín, laboratórne cvičenia, experimentálne overovanie, poľné skúšky, stabilitné a deformačné úlohy

Zakladanie stavieb mechanika zemín a zakladanie stavieb, plošné a hĺbkové základy, stavebné jamy, zakladanie vodných stavieb, rekonštrukcie v geotechnike

Vodné stavby nádrže a priehrady, komplexný projekt, technicko-bezpečnostný dohľad na vodných dielach, navrhovanie a prevádzka nádrží, filtračné a stabilitné úlohy, hydrotechnické stavby

Interdisciplinárne → geotechnické stavby, ateliérová tvorba, počítačová podpora pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb, diplomový seminár, výuka v teréne, skládky a odkaliská