Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

 

Bakalárske štúdium

    Spôsob
ukončenia
Počet hodín
prednášok
Počet hodín
cvičení

Civil Engineering

1. semester Geology skúška 2 2
4. semester Soil Mechanics and Foundation skúška 2 2

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
3. semester Mechanika zemín skúška 2 2
4. semester Inžinierska geológia a mechanika hornín skúška 2 1
5. semester Zakladanie stavieb skúška 2 2
         

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

   
1. semester Geológia skúška 2 2
3. semester Mechanika zemín skúška 2 2
5. semester Environmentálna geotechnika skúška 2 1
5. semester Projekt 1 - Geotechnické konštrukcie
(povinne voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
0 2
         

Pozemné stavby a architektúra

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
7. semester Mechanika zemín a zakladanie stavieb skúška 2 2
         

Technológie a manažérstvo stavieb

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
3. semester Mechanika zemín a zakladanie stavieb skúška 2 2
4. semester Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb (povinne voliteľný predmet) skúška   2 1

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

   
1. semester Geológia skúška 2 2
3. semester Mechanika zemín skúška 2 2
5. semester Geotechnické stavby skúška 2 2
6. semester Zakladanie stavieb skúška 2 1
6. semester Ateliérová tvorba - Geotechnika
(povinne voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
0 3

Výberové predmety

Zimný semester Geológia a geomorfológia klasifikovaný
zápočet
2 0

 

Inžinierske štúdium

    Spôsob
ukončenia
Počet hodín
prednášok
Počet hodín
cvičení

Architektonické konštrukcie a projektovanie

   
1. semester Plošné a hĺbkové zakladanie
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 1
         

Civil Engineering

   
1. semester Geotechnical Structures skúška 2 2
3. semester Special Problems of Geotechnical Engineering
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 2
4. semester Foundation of Hydraulic Structures
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 2
4. semester Special Foundation Problems
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 2

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

   
1. semester Geotechnické Stavby skúška 2 1
2. semester Nádrže a priehrady
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 1
         

Nosné konštrukcie stavieb

   
1. semester Vlastnosti hornín a zemín skúška 2 2
2. semester Plošné a hĺbkové zakladanie skúška 2 2
3. semester Podzemné stavby
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 1
3. semester Stavebné jamy
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 1
4. semester Numerické modelovanie v geotechnike
(povinne voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Rekonštrukcie v geotechnike
(povinne voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
         

Technológia stavieb

1. semester Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb (povinne voliteľný predmet) skúška 2 1

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

   
1. semester Nádrže a priehrady skúška 2 2
1. semester Inžinierska geológia
(povinne voliteľný predmet)
skúška 2 1
3. semester Skládky a odkaliská skúška 2 2
4. semester Vybrané state z nádrží a priehrad
(povinne voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Geotechnické problémy navrhovania a 
prevádzky vodných stav. (povinne voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1

Výberové predmety

Letný  semester Filtračné a stabilitné úlohy klasifikovaný
zápočet
2 1
Letný  semester Skládky, odkaliská a recyklácia odpadov skúška 2 2
Letný  semester Vodohospodárske sústavy klasifikovaný
zápočet
2 1
Letný  semester Zakladanie vodných stavieb klasifikovaný
zápočet
2 1

 

Doktorandské štúdium 

    Spôsob
ukončenia
Počet hodín
prednášok
Počet hodín
cvičení

Technológia stavieb

2. semester Geotechnika - Vybrané state
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

   
2. semester Inžinierska geológia a hydrogeológia
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2
2. semester Mechanika zemín
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2
2. semester Podzemné stavby
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2
2. semester Zakladanie stavieb
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2
         

Vodohospodárske inžinierstvo

   
2. semester Nádrže a priehrady - Vybrané state
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2
2. semester Filtračné a stabilitné úlohy sypaných hrádzí
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2
2. semester Geotechnické stavby
(povinne voliteľný predmet)
skúška 0 2