Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

 

Bakalárske štúdium

    Spôsob
ukončenia
Počet hodín
prednášok
Počet hodín
cvičení

Geodézia a kartografia

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
         

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
3. semester Inžinierska geológia a mechanika hornín skúška 2 2
4. semester Mechanika zemín skúška 2 2
5. semester Zakladanie stavieb skúška 2 2
         

Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
4. semester Mechanika zemín skúška 2 2
5. semester Zakladanie stavieb skúška 2 2
5. semester Projekt 1 - Geotechnické konštrukcie
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
0 2
         

Pozemné stavby a architektúra

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
7. semester Mechanika zemín a zakladanie skúška 2 2
         

Civil engineering

   
1. semester Geology skúška 2 2
4. semester Soil mechanics and foundation skúška 3 3
         

Technológie a manažérstvo stavieb

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
3. semester Mechanika zemín a zakladanie stavieb skúška 2 2
         

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

   
1. semester Inžinierska geológia skúška 2 2
4. semester Mechanika zemín skúška 2 2
5. semester Geotechnické stavby skúška 2 2
6. semester Zakladanie stavieb skúška 2 1
6. semester Ateliérová tvorba - Geotechnika klasifikovaný
zápočet
0 3

 

Inžinierske štúdium

    Spôsob
ukončenia
Počet hodín
prednášok
Počet hodín
cvičení

Architektonické konštrukcie a projektovanie

   
2. semester Plošné a hĺbkové základy
(výberový predmet)
skúška 2 1
         

Civil engineering

   
3. semester Special problems of geotechnical engineering skúška 2 2
         

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

   
1. semester Geomechanika
(povinný predmet pre IK)
skúška 2 2
2. semester Podzemné stavby skúška 2 2
3. semester Zakladanie stavieb II. skúška 2 2
4. semester Aplikovaná inžinierska geológia
(voliteľný predmet podľa diplomovej práce)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Geotechnické rekonštrukcie
(voliteľný predmet podľa diplomovej práce)
klasifikovaný
zápočet
2 1
         

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

   
2. semester Nádrže a priehrady vo vodnom hospodárstve
(voliteľný predmet)
skúška 2 1
         

Nosné konštrukcie stavieb

   
1. semester Vlastnosti hornín a zemín skúška 2 2
2. semester Plošné a hĺbkové zakladanie skúška 2 2
3. semester Stavebné jamy skúška 2 2
4. semester Rekonštrukcie v geotechnike
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Aplikovaná inžinierska geológia
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
         

Stavby na ochranu územia

   
1. semester Nádrže a priehrady skúška 2 2
3. semester Skládky, odkaliská a recyklácia odpadov
(voliteľný predmet)
skúška 2 2
3. semester

Geotechnické konštrukcie
(voliteľný predmet)

skúška 2 2
4. semester Inžinierska geológia a hydrogeológia
(voliteľný predmet)
skúška 2 2
4. semester Podzemné stavby a bezvýkopové metódy
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 2
         

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

   
1. semester Nádrže a priehrady skúška 2 2
2. semester Odborná prax zápočet 3 týždne
2. semester Výučba v teréne klasifikovaný
zápočet
2 týždne
2. semester Hydrogeológia
(voliteľný predmet)
skúška 2 2
2. semester Komplexný projekt geotechnických stavieb
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
0 3
3. semester Skládky a odkaliská skúška 2 2
3. semester Projektová tvorba - Geotechnika
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
0 3
4. semester Filtračné a stabilitné úlohy
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Zakladanie vodných stavieb
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Návrh a prevádzka priehrad
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1
4. semester Vodohospodárske sústavy
(voliteľný predmet)
klasifikovaný
zápočet
2 1

 

Doktorandské štúdium

 

Teória a konštrukcie inžinierských stavieb

2. semester Inžinierska geológia a hydrogeológia
2. semester Mechanika zemín
2. semester Zakladanie stavieb
2. semester Podzemné stavby
   

Vodohospodárske inžinierstvo

1. semester Nádrže a priehrady - vybrané state
2. semester Filtračné a stabilitné úlohy sypaných hrádzí