Prejsť na obsah
Katedra geotechniky
Do roku 1959 boli vedné odbory, ktoré dnes tvoria obsahovú náplň Katedry geotechniky, súčasťou Katedry hydrotechniky. V septembri 1959 sa od tejto katedry odčlenila skupina 4 učiteľov a 2 technikov, ktorí spolu s troma učiteľmi z Prírodovedeckej fakulty UK založili Katedru zakladania stavieb, geológie a priehrad (prvým vedúcim sa stal prof. P. Peter). V roku 1965, po prestupe troch pracovníkov z Katedry dopravných stavieb, vznikla Katedra geotechniky.
 
Pedagogická činnosť katedry je zameraná na predmety charakteru prírodovedného (geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia), teoretického (mechanika zemín, mechanika hornín) a technologického (zakladanie stavieb, nádrže a priehrady a podzemné stavby), ktoré sú prednášané na všetkých odboroch v rôznom pomere.
 
V oblasti výskumnej činnosti sa členovia katedry zaoberajú problematikou výskumu inžiniersko-geologických pomerov všetkých druhov stavieb, otázkami inžinierskej hydrogeológie, problémami mechaniky zemín a hornín. Do náplne práce patrí i riešenie teoretických a praktických úloh spojených so zakladaním pozemných, priemyselných, dopravných a podzemných stavieb, ako aj navrhovanie výstavby a prevádzka priehrad, nádrží a vodohospodárskych sústav.
 
Medzi osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili rozvoj katedry, patria prof. P. Peter, doc. A. Nemčok, prof. J. Mencl a prof. J. Jesenák.