Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

Riešené projekty

 

Riziková  analýza  environmentálnych   stavieb  a  záťaží

 • zodpovedná riešiteľka: Ing. Mária Masarovičová, PhD.

Implementácia progresívnych metód pri posudzovaní bezpečnosti a spoľahlivosti stavieb protipovodňovej ochrany

 • zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií

 • zodpovedný riešiteľ: prof. Peter Turček, PhD.

Vplyv stanovenia geotechnických vlastností zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov

 • zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva

 • zodpovedný riešiteľ: prof. Peter Turček, PhD.

 

Podané projekty

 

Analýza reologických procesov podložia náročných Inžinierskych konštrukcií jadrovo-energetických zariadení

 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.

Analýza deformácií vrstevnatého podložia pri vysokej koncentrácii zaťaženia

 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Kuzma, PhD.

Optimalizácia vstupných parametrov na navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa Eurokódu 7

 • zodpovedný riešiteľ: prof. Peter Turček, PhD.

 

Projekt KEGA: Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva

 


Seminár: Geotechnický prieskum a monitoring

11.11.2010, seminárna miestnosť B 202

 1. RNDr. T. Matejček
  Inžiniersko-geologický prieskum pre podzemné stavby
 2. Ing. V. Gróf
  Inovatívne metódy geotechnického monitoringu na stavbách v SR a v zahraničí
  prezentácia, pdf 4070 kB
 3. Ing. J. Chabroňová
  Deformácie nadložia pri výstavbe podzemných stavieb
  prezentácia, pdf 1553 kB

Seminár: Projektová príprava a matematické modelovanie

9.12.2010, seminárna miestnosť B 202

 1. Ing. Jana Frankovská, PhD.
  Navrhovanie stavebných konštrukcií podľa Eurokódu 7
  prezentácia, pdf 882 kB
 2. Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
  Statika betónových konštrukcií podzemných stavieb
  prezentácia, pdf 1615 kB
 3. Ing. Miloslav Frankovský
  Projektová príprava a realizácia podzemných stavieb
  prezentácia 1. časť, pdf 6366 kB , prezentácia 2. časť pdf 5624 kB

Seminár: Vývoj nových technológií a poznatky z realizovaných stavieb

9.2.2011, seminárna miestnosť B 202

Seminár spojený s otvorením výstavy – Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení.

 1. Ing. J. Dojčák
  Striekané betóny a drátkobetóny, nové technológie
  článok SK, pdf 917 kB, článok EN, pdf 818 kB
 2. Ing. M. Krčík
  Mikrotunelovanie do oblúku
  článok SK, pdf 2966 kB
 3. Ing. O. Stolzenburg
  Podzemná infraštruktúra, zlepšovanie zemín v podloží
  anotácia EN, pdf 6 kB, anotácia DE, pdf 6 kB, prezentácia EN, pdf 1500 kB
 4. Ing. P. Sališ
  Drenážne systémy v tuneloch
  prezentácia SK, pdf 4472 kB

Seminár zahraničných odborníkov z Nemecka a Rakúska

10.3.2011, seminárna miestnosť B 202

 1. Videofilm
  Dimensionen der Tiefe – Techniken für den unterirdischen Bauraum
  Technické možnosti pre razenie podzemných priestorov do veľkých hĺbok
 2. Dipl.-Ing. Dr. Rolf Bielecki, Ph.D., WSDTI, Hamburg
  Unterirdisches Bauen – Vorbereitung der Projekte und aktuelle Forschungen
  Podzemné staviteľstvo – príprava projektu a aktuálny výskum
  anotácia DE, pdf 26 kB, prezentácia DE, pdf 1238 kB
 3. Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Sissis Kamarianakis, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungsbau und Baubetrieb; Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes
  Multikriterielle Bewertungsverfahren für unterirdische Infrastrukturprojekte (Verkehrs- und Leitungstunnel)
  Multikriteriálne spôsoby hodnotenia rizík pri budovaní podzemnej infraštruktúry
  anotácia DE, pdf 16 kB
 4. Prof. Dr.-Ing. D.P.F. Möller, Universität Hamburg
  Erneuerbare Energien – Themen für das unterirdische und überirdische Bauen
  Obnoviteľné zdroje energie, téma podzemného aj pozemného staviteľstva
  anotácia DE, pdf 32 kB
 5. Dipl.-Ing. Dr. Rolf Bielecki, Ph.D., WSDTI, Hamburg
  Herstellung von Teufen > 1.000 m im Festgestein für die unterirdische Abfallentsorgung und Energiegewinnung
  Razenie vo veľkých hĺbkach > 1.000 m v skalných horninách s cieľom získavania podzemných úložísk nebezpečných odpadov a zároveň s cieľom získavania energie
  anotácia DE, pdf 27 kB, prezentácia DE, pdf 700 kB
 6. Dipl.-Ing. Dr. tech. Manfred Bayerl, Bayerl-consult, Wien
  Aero- und thermodynamische Verhältnisse in tiefen Löchern unter Berücksichtigung der mikrometeorologischen Bedingungen innerhalb und außerhalb des Schachtes
  Aero- a termodynamické pomery v hlbokých vrtoch s ohľadom na mikrometeorologické podmienky vo vnútri a v okolí šachty
  anotácia DE, pdf 17 kB, prezentácia DE, pdf 1229 kB
 7. Dipl.-Ing. Benno Müller, Max Bögl, München
  Moderne Bodengefriertechnik mit Beispielen aus der Praxis
  Najnovšie technológie zmrazovania zemín, príklady z praxe
  anotácia DE, pdf 15 kB
 8. Prof. Ing. Tobiáš Lazar, DrSc. - prof. Ing. Félix Sekula, DrSc.
  Experiment s modelom horninovej taveniny
  článok SK, pdf 663 kB