Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

Zariadenie na stanovenie nasiakavosti adsorpciou pri 98% relatívnej vlhkosti. Používa sa pre stanovenie obsahu mikropórov a mezopórov v hornine, ktorých prítomnosť význačnou mierou ovplyvňujú mrazuvzdornosť hornín.

-----

Prenosný prístroj na meranie rýchlosti šírenia sa ultrazvukových impulzov v horninách. Skúška slúži ako porovnávacia charakteristika na meranie zmeny vlastností hornín v čase a na zisťovanie homogénnosti a kvality prírodného stavebného kameňa (ultrazvuková defektoskopia). Pomocou tejto skúšky sa dá odvodiť aj dynamický modul pružnosti.

-----

Na stanovenie pevnosti skalných hornín pri jednoosom tlaku slúži hydraulický lis. S použitím metódy blízkej fotogrametrie sa dajú stanoviť na skúšaných vzorkách deformačné charakteristiky aj bez použitia tenzometrov.

-----

Na prípravu pravidelných skúšobných vzoriek slúži jadrová vŕtačka s výplachom, píla ale aj strojársky sústruh. Požiadavky na rovnobežnosť a kolmosť hrán a stien skúšobných teliesok sú s presnosťou 0,05mm a rovnosť kontaktných plôch až s presnosťou 0,03mm.