Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Katedra jazykov je tiež aktívna pri príprave poslucháčov na Študentskú vedeckú konferenciu.  Súťaže sa v jazykovej sekcii zúčastňujú študenti s minimálne desiatimi prácami v angličtine alebo nemčine, pričom preukážu schopnosť prezentovať zaujímavé témy z oblasti stavebného inžinierstva a architektúry v cudzom jazyku.

V rámci vedecko-odbornej činnosti sa Katedra jazykov zapája do projektov predovšetkým ako spoluriešiteľ,  napríklad VEGA, ESF a iné európske projekty.  Pri projektoch VEGA Katedra jazykov participuje ako prekladateľ a korektor odborných textov, ktoré sú určené pre zahraničné zborníky alebo pre medzinárodné konferencie, ktoré sa konajú v rámci projektov. Ide napríklad o projekt VEGA - Geotechnické štruktúry pri mimoriadnych zaťažovacích stavoch.  V projektoch ESF sa Katedra jazykov zúčastnila svojím vlastným programom.  V rámci projektu ESF - Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii pripravila Katedra jazykov vyučovací materiál, ktorý vyšiel na CD nosičoch a zároveň použila tento materiál pri následnej výučbe pracovníkov z oblasti stavebníctva, ktorá bola súčasťou projektu.  Ďalším projektom bol projekt ESF - Zlepšovanie povedomia študentov stredných škôl a ich príprava na štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ktorého výstupom bol čiastočne interaktívny vyučovací materiál na CD nosičoch, ktorý môžu študenti stredných škôl a aj ich vyučujúci použiť ako predprípravu na štúdium odborného jazyka.  Tento materiál sa zároveň nachádza na webovej stránke Stavebnej fakulty, takže je k dispozícii aj širšej verejnosti. 

V projekte ESF -  Komplexná jazyková transformácia a personálne zabezpečenie študijného programu Matematicko-počítačové modelovanie participovali pracovníčky katedry ako vyučujúce anglického jazyka.  Katedra jazykov je zapojená aj v multilaterálnom projekte Leonardo da Vinci v rámci celoživotného vzdelávania s názvom VOCAL - Vocational Orientated Culture and Language, ktorý nadväzuje na úspešný projekt Problem SOLVE, ktorý bol v roku 2006 ocenený Európskou značkou za kvalitu a inovatívnosť, ktorého výstupom je multilingválne interaktívne CD a celý program sa nachádza aj na Internete a je k dispozícii širokej medzinárodnej verejnosti