Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií

Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

 

Vznik a rast katedry má úzku súvislosť so vznikom a postupným pretváraním Stavebnej fakulty.

V roku 1942 boli zriadené: Ústav železných konštrukcií pod vedením Prof. Dr. Ing. Alexandra Georgievského a Ústav stavby mostov vedený Doc. Ing. Nikolajom Nikolínom. V roku 1945 sa stal vedúcim Ústavu železných konštrukcií Prof. Dr. lng. Otakar Novák a o rok neskôr Prof. Dr. Ing. Ferdinand Lederer. Vedúcim Ústavu stavby mostov bol od r.1945 Prof. Dr. Ing. A. Georgievský. Prvými asistentami ešte pred rokom 1945 boli Ing. Vladimír Fraňo, Ing. Ján Kravárik a Ing. Bohumil Albrecht. Asistenti nastupovali ešte ako študenti a zostávali na škole len kratšiu dobu: Ing. Žigrai, Ing. Spoločník, Ing. Slujka, Ing. Grandtner, Ing. Hegs a Ing. Voříšek na Ústave stavby mostov a Ing. Viest, Ing. Hrivnák, Ing. Meszároš a Ing. Jukl na Ústave železných konštrukcií. V tom čase hlavnou náplňou práce profesorov boli prednášky a skúšanie, asistentov vedenie cvičení a kontrola vypracovaných zadaní. V tom čase bolo vo vyšších ročníkoch cca 50 poslucháčov. Projekčnú činnosť vykonávali profesori súkromne.

Katedry začali vznikať koncom roku 1950. Vznikla Katedra stavebných konštrukcií vedená Prof. Dr. Ing. Karolom Havelkom, do ktorej boli oba ústavy začlenené ako samostatné jednotky.

 

Obdobie rokov 1951 -1960

Vedúci KKDK

 prof. Lederer                                            prof. Georgievsky

                            

Prof.Ing.Dr.techn. Ferdinand Lederer, DrSc.                       Prof.Ing.Dr.techn. Alexander Georgievsky

1950-1953                                                                             1953-1959

Katedra oceľových mostov a konštrukcií vznikla v r. I95I a jej prvým vedúcim bol Prof. Ing. Dr. techn. Ferdinand Lederer, DrSc. (1950-1953). Keď v r. 1953 odišiel Prof. Lederer do Brna, stal sa vedúcim katedry, ktorá bola medzitým premenovaná na Katedru oceľových a drevených konštrukcií, Prof. Ing. Dr. techn. Alexander Georgievský (1953-1959). V roku 1959 nastúpil na katedru Doc. Dr. Ing. Arpád Tesár a súčasne bol vymenovaný za vedúceho katedry. Prof. Georgievský odišiel do dôchodku.

Členmi katedry boli Doc. Ing. Vladimír Voříšek., CSc. (od vzniku katedry), Ing. B. Jukl (do r.1952), Ing.Ľ.Mego (do r.1951), Ing. I. Meszároš (do r. 1952), Ing. P. Dutko (od r. 1951), Ing. E. Chladný  (od roku 1951), Ing. K. Amon (od r. 1952), Ing. Pavel Ferjenčík (od r. 1953), Ing. Jaroslav Schun  (od r. 1953), Ing. Ivan Plašil (1958 - 1969), Ing. Juraj Virčík (od r. 1960 – 1977 ). Katedra bola umiestnená od r. 1945 na Tolstého ul. č. 1.

Prof. Georgievský zameral činnosť katedry v oblasti oceľových konštrukcií na zvládnutie novej technológie v spojovaní - zvárania, s čím bolo spojené aj hlbšie štúdium vlastnosti materiálu. Ing. Voříšek a po ňom ďalší: Ing. Djubek, Ing. Chladný, Ing. Dutko, Ing. Ferjenčík, Ing. Schun absolvovali Inžiniersky zváračský inštitút ako PGŠ na Strojníckej fakulte SVŠT.

Poriadali sa kurzy zo zvárania pre stavebných inžinierov, začali sa projektovať i v cvičiť zvárané železničné mosty. Ing. Voříšek začal prednášať predmet zváranie, ku ktorému vydal skriptá. Pre praktické cvičenia zo zvárania bola založená dielňa, ktorá sa postupne stala základom pre experimentálnu činnosť katedry. V tomto období katedra prakticky prestala vykonávať projekčnú činnosť. Jediný väčší projekt - oblúkový most cez kanál v Maduniciach bol vyhotovený takmer ilegálne v r. I956.

V tomto čase vznikla vedecká príprava vo forme ašpirantúry. Prvú kandidátsku prácu na katedre obhájil Ing. Eugen Chladný (1958) a získal vedeckú hodnosť kandidát technických vied v r. 1959.

V období päťdesiatych rokov sa začala diferenciácia štúdia na Fakulte inžinierskeho staviteľstva. Veľký rozsah pedagogickej činnosti si vyžiadal, aby samostatnú prednáškovú činnosť vykonávali ďalší pracovníci ako Ing. Voříšek, Ing. Dutko a Ing. Chladný, ktorý prednášal aj predmet Technológia kovov a zváranie na Fakulte architektúry a poz. staviteľstva. Tu prednášal Dr. Tesár externe predmet Oceľové konštrukcie a tým založil už v tomto období základy pre svoju pedagogickú činnosť na Stavebnej fakulte.

Začalo s vydávaním učebných pomôcok (Chladný: Vybrané state z technológie kovov) a skrípt pre študentov : Voříšek - Zváranie v stavebníctve, Dutko - Drevené konštrukcie, Georgievský - Prvky stavebných oceľových konštrukcií. Členovia katedry sa podieľajú na organizovaní prvých celoštátnych konferencií o oceľových konštrukciách (I953,1954) a o drevených konštrukciách a publikujú články v odborných časopisoch (spolu 28 článkov). Už v tomto období, v skromných podmienkach začali členovia katedry vedecko-výskumnú činnosť. Bolo vyriešené 7 výskumných úloh.

 

Obdobie rokov 1960 -1973

Vedúci KKDK

Prof.Ing.dr.Arpád Tesár, DrSc.

1959-1973

 

Pedagogická činnosť

 

Po odchode Prof. Georgievskeho nastala potreba prerozdelenia pedagogickej náplne ostatných pracovníkov katedry. Pracovníci katedry postupne dokončovali ašpirantské štúdium, ktoré robili popri zamestnaní. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získali postupne Ing. Voříšek (I96I), Ing. Dutko (1962), Ing. Schun (1965), Ing. Ferjenčík (1966) a Ing. Plašil. Doc. Tesár obhájil v r. 1963 doktorskú dizertačnú prácu. Na základe obhájených habilitačných prác boli menovaní za docentov Ing. Voříšek (1963) a Ing. Dutko (1964). Vedeckú hodnosť doktora vied získal A. Tesár r. 1963 a r. 1965 bol menovaný profesorom. Z členov katedry bol Prof. Tesár vo vedení fakulty v r. 1964 až 1968 vo funkcii smerového prodekana pre smer IKDS. Vzhľadom na vtedajšie už široké členenie štúdia na Stavebnej fakulte na jednotlivé študijné odbory bola vykonaná postupne diferenciácia prednášateľského zamerania jednotlivých učiteľov.

Rast pedagogickej činnosti si vyžiadal rozšíriť učiteľský zbor katedry o ďalších pracovníkov. Novými členmi katedry sa stali Ing. Z. Agócs (od r. 1962), Ing. Jozef Vajda (od r. 1963), Ing. Elena Chomová (od r. 1964), Ing. Jozef Lapos (od r. 1964), Ing. Róbert Fodor (1965 - 1967), Ing. Ferdinand Draškovič (od r. 1967), Ing. Milan Nič (od r. 1970 - 1972), Ing. Jarmila Čierna (od r. 1970).

Vydávajú sa prvé celoštátne učebnice : Dutko-Lederer-Ferjenčík-Čížek: Drevené konštrukcie a monografie Ferjenčík-Tocháček: Predpäté kovové konštrukcie, Dutko : Grundlagen des Holzleimbaues. Pre poslucháčov bolo napísaných 16 titulov skrípt.

Vedecko-výskumná činnosť

Na katedre sa začal robiť organizovaný vedecký výskum, ktorý sa stal súčasťou povinnej pracovnej náplne učiteľov katedry. Katedra sa v tomto období vybavila základnými laboratórnymi prístrojmi, ako sú tenzometrické aparatúry, defektoskopické aparatúry, zariadenia na skúšanie materiálov a konštrukcií. Sformoval sa i nepedagogický aparát pracovníkov, ktorý bol potrebný najmä na obsluhu experimentálnych zariadení a remeselnícke práce spojené s touto činnosťou.

Zlom v podmienkach materiálneho vybavenia katedry znamenala výstavba budovy Stavebnej fakulty na Gottwaldovom námestí. Do novej budovy sa katedra nasťahovala v r. I967. Okrem kancelárskych priestorov katedra v tejto budove získala priestory pre mechanickú skúšobňu konštrukcií, zámočnícku a stolársku dielnu a ďalšie pridružené priestory.

Zlepšené podmienky sa prejavili aj v tom, že bolo vyriešených 34 výskumných úloh. Členovia katedry publikovali 60 vedeckých článkov a 58 odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch.

VHČ

Popri pedagogickej práci uvedeného obdobia vznikol nový druh činnosti: vedľajšia hospodárska činnosť. Táto činnosť bezprostredne pomáhala nielen potrebám národného hospodárstva, ale i orientovala učiteľov katedry na oblasti teórie a jej pedagogického využitia, ktoré majú bezprostredný význam. Z množstva prác vytvorených v tomto období bezosporu vyvrcholenie znamená výstavba mosta SNP, kde pracovníci katedry pod vedením Prof. Tesára prešli všetkými štádiami, od predprojekčnej prípravy, návrhu, teoretického experimentálneho výstupu, projekciu, až po zaťažkávaciu skúšku. Celkove bolo v tejto činnosti vykonaných skoro 60 prác.

Personálne zloženie katedry

Vedúcim katedry bol po celé obdobie Prof. Dr. Ing. Arpád Tesár, DrSc., jeho zástupcom Doc. Ing. Pavel Dutko, CSc. Zloženie katedry: 1 profesor, 2 docenti, 9 odborných asistentov, 2 asistenti a 8 administratívnych a technických pracovníkov, spolu 22 pracovníkov.

 

Obdobie rokov 1973 - 1989

Vedúci KKDK 

                                     

Prof.Ing. Pavel Ferjenčík, CSc.                        Prof.Ing. Jaroslav Schun, CSc.

1973-1986                                                       1986-1990

Pedagogická činnosť

 

V tomto období bola pedagogická činnosť pod silným ideologickým tlakom. Vychádzajúc z Poučenia z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde, vytýčil XIV. zjazd KSČ vo svojom programe úlohu intenzívnej a prehĺbenej výchovy inteligencie v duchu socializmu, marxizmu - leninizmu a proletárskeho internacionalizmu. V rokoch 1977 a 78 boli učitelia nútení pripravovať Programy svetonázorovej výchovy vo výučbe odborných predmetov katedry. Zvýšené nároky na ideologickú stránku pedagogického procesu sa kumulovali s kvantitatívnym narastaním pedagogických povinností. Kým v rokoch 73/74 až 76/77 bol priemerný úväzok pracovníkov katedry do I30% základnej vyučovacej povinnosti, vo viacerých rokoch dosiahol viac ako 200 %, a dlhodobo sa udržiaval na úrovni okolo I80 % (I8 vyučovacích hodín týždenne u odborného asistenta). Napriek tomu napísali učitelia pre poslucháčov denného a diaľkového štúdia viac ako 40 titulov skrípt a 6 celoštátnych učebníc. V škol. rokoch 1978/79 a 1979/80 prebehlo PGŠ Oceľové konštrukcie, pre ktoré bolo vydaných 20 titulov skrípt. PGŠ v odbore drevených konštrukcií sa uskutočnilo v škol. rokoch I986/87 a 1987/88. Veľkú pozornosť sa venovala výchove nadaných študentov prostredníctvom študentských vedeckých krúžkov. Táto činnosť sa začala už v roku I954, ale v tomto období bola mimoriadne bohatá. Na katedre bolo do 60 krúžkov z ktorých  desať získalo prvé miesto v celoštátnej súťaži.

Vedecko-výskumná činnosť.

V období týchto rokov riešila katedra výskumné úlohy v súlade so štátnym plánom výskumu. V rokoch I97I - 75 sa riešilo na katedre 9 čiastkových vedecko-výskumných úloh štátneho plánu, na troch ďalších spolupracovala a dve úlohy sa riešili v rámci VHČ. Aj v období 1976 - 1980 sa riešilo veľké množstvo výskumných úloh štátneho plánu.

Odrazom širokej výskumnej činnosti bolo množstvo obhájených kandidátskych dizertačných prác: osem prác členov katedry a 15 externých ašpirantov. Rovnako aj vyše sto publikovaných vedeckých článkov a 90 odborných článkov. V roku 1975 vyšla v NSR a v r.1979 v ZSSR kniha:  P. Ferjenčík, M. Tocháček- Predpäté oceľové konštrukcie.

VHČ

Zoznam prác vo VHČ za toto obdobie je veľmi bohatý. Obsahuje do 200 projektov a expertíznych posudkov. Z veľkého množstva spomeňme aspoň: projekty výškových budov s oceľovou nosnou konštrukciou, návrh na premiestnenie dreveného kostola v Palúdzi, oceľové konštrukcie veží horákov, expertízne posudky pre výstavbu Prístavného mosta cez Dunaj v Bratislave, projekty priestorových predpätých lanových konštrukcií potrubných mostov v Bratislave a Kralupoch, projekt OK autobusového nádražia v Prievidzi a expertízne posúdenie drevenej konštrukcie športovej haly v Žiline.

Personálne zloženie katedry

Vedúcim katedry bol v roku 1973 menovaný Doc. Ing. Pavel Ferjenčík, CSc., jeho zástupcom sa stal Ing. Jaroslav Schun, CSc. Káder učiteľov bol veľmi stabilný. Na katedru postupne nastúpili na miesta odborných asistentov Ing. Baláž, CSc., Ing. Nádaský, Ing. Brodniansky, Ing. Belica, Ing. Vadovič a Ing. Ároch. Ing. Ferjenčík sa v r.1973 habilitoval na docenta a v r. 1980 bol menovaný profesorom. Ing. Schun habilitoval v r.1976 a menovaný za profesora bol v r. I986. V roku 1977 sa habilitoval Ing. Chladný. Za docentov boli potom postupne menovaní Ing.  Agócs (1982), Ing. Draškovič (1983), Ing. Benková (1983), Ing. Lapos (1988) a Ing. Kalousek (1989). Skoro všetci odborní asistenti dosiahli vedeckú hodnosť kandidáta vied. Počet členov katedry sa stabilizoval na 29, z toho I8 učiteľov. V roku 1986 bol za vedúceho katedry menovaný Prof. Ing.Jaroslav Schun, CSc. Jeho zástupcom bol Prof. Ferjenčík, tajomníkom Ing. Nádaský, CSc..

Zahraničné styky

Katedra mala trvalé styky so sesterskými katedrami na BME Budapešť, HAB Weimar, na Politechnike Krakowskej a Štetínskej a v MISI Moskva. Od roku 1974 navštívilo katedru každý rok priemerne osem zahraničných hostí z mnohých štátov Európy. Okrem krátkodobých návštev uskutočnili sa aj dlhodobejšie stáže a prednáškové pobyty. Pracovníci katedry tiež pomerne často navštevovali zahraničné vysoké školy a to aj pri dlhodobejších stykoch v ZSSR, NDR, Poľsku, Francúzku, Švédsku, Fínsku, V. Británii, USA, Japonsku a i.

Konferencie

V tomto období usporiadala katedra 5 sympózií: v r. 1982 "Smery rozvoja oceľových mostov" a v r. I976, I980, 1984 a 1989 medzinárodné sympóziá "Drevo v stavebníctve", ktoré si vytvorili trvalú tradíciu. Okrem toho sa členovia katedry podieľali na usporiadaní desiatich medzinárodných konferencií a konferencií s medzinárodnou účasťou. Na druhej strane sa členovia katedry zúčastňovali mnohých konferencií doma i v zahraničí, kde predniesli množstvo referátov.

 

Obdobie 1989 - 2000

Vedúci KKDK

                                  

Prof.Ing. Eugen Chladný, CSc.                        Prof.Dr.Ing. Zoltán Agócs, CSc.

1990-1993                                                       1994-2000

 

Pedagogická činnosť

V pedagogickej činnosti katedry sa v tomto období prejavujú zmeny v nadväznosti na celkový prechod fakulty na nové modely štúdia. Prejavilo sa to v zmene náplne prednášok a cvičení a v širšej ponuke voliteľných predmetov pre študentov. Počty absolventov končiacich štúdium diplomovou prácou na katedre sa pohybovali od 10 do 18. Tak ako v minulosti, katedra venovala veľkú pozornosť individuálnej výchove nadaných poslucháčov a absolventov. Už na prvej obnovenej súťaží ŠVOČ na fakulte v roku I99I sa zúčastnil 1 krúžok a  pravidelne od r.1993 vo vlastnej sekcii 6 až  8 krúžkov.

Popritom, že bežala vedecká príprava vo forme vedeckej ašpirantúry (v škol. roku 1988/89 mala katedra 14 ašpirantov) sa od začiatku zapojila do prípravy doktorandského štúdia. Doc. Agócs, v tom čase prodekan fakulty, výrazne prispel k vypracovaniu štatútu tejto formy vedeckej prípravy. Prvý študent bol prijatý v štud. roku 1990/9I. V každom v ďalších štud. rokoch 2 - 3 študenti. Bohužiaľ mnoho ašpirantov aj doktorandov ukončilo predčasne svoju prípravu najmä zo sociálnych dôvodov. Na zmenenú situáciu v stavebníctve v tomto období na Slovensku reagovala katedra tým, že v roku 1992 pripravila kurz PGŠ "Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa DIN I8 800", ktorý mal 3 behy: 2 v Bratislave a 1 v Prahe a zúčastnilo sa ho 78 inžinierov. Tento kurz sa zopakoval aj v roku 1995 so 43 účastníkmi. Tentoraz sa ho zúčastnili aj študenti vyšších ročníkov SvF.

Vedecko-výskumná činnosť.

Rokom 1990skončil celoštátne plánovaný výskum a bola oponovaná čiastková úloha „Zvýšenie efektívnosti využitia konštrukčných kovových a drevených materiálov“, ktorej  osem tém riešili všetci členovia katedry a ašpiranti. V rokoch I99I až 1993 sa pracovalo na troch výskumných úlohách, pričom do úlohy 15/G/9/94 - O16 boli zapojení aj riešitelia z Katedry stavebnej mechaniky a Katedry geotechniky.  V tomto období sa .výrazne zlepšilo vybavenie Katedry výpočtovou technikou. Kým k 1. 10.1990 mala katedra len 3 počítače typu PC, v r.1992 to už bolo 8 PC a na konci roka 1994 19 PC zapojených do siete a vybavených ďalšou technikou (plotter, tlačiarne). K dispozícii je softwarové vybavenie pre technické a vedecké výpočty, ako aj CAD. Toto vybavenie bolo nakúpené z prostriedkov na výskum, z výsledkov VHČ katedry a z prostriedkov TEMPUS. Niektoré programy dostala katedra darom. Začala sa aj modernizácia prístrojového vybavenia laboratória zakúpením tenzometrickej aparatúry Hottinger a induktívnych snímačov

VHČ

Z najvýznamnejších prác z tohto obdobia treba spomenúť: Posúdenie OK vodného diela Gabčíkovo, hlavné prehliadky mostov cez Dunaj (Komárno Bratislava - Starý most, Nový most), posúdenie techn. stavu a návrh zosilnenia oceľ. konštrukcií hál pre Slov. hodváb Senica, experimentálne overenie nosných systémov SIMEK, posúdenie techn. stavu a návrh zosilnenia oceľ. konštrukcií hál lodeníc Komárno, prehliadky VN línií pre SE a.s. a od roku 1995 začala doteraz trvajúca spolupráca s SPP,a.s. Divíziou Slovtransgaz, prevádzkovým úsekom Nitra a závodom 07 Senica. Skupina členov katedry vedená Prof. Agócsom vyvíjala dlhoročné úsilie o rekonštrukciu posledného mosta cez Dunaj, zničeného za 2. svetovej vojny - mosta Márie ValérieŠtúrovo-Ostrihom, ktorý bol v  roku 2001 obnovený a uvedený do prevádzky.

Personálne zloženie katedry

V roku 1989 odišiel do dôchodku Doc. Ing. Vladimír Voříšek, CSc. po 42 rokoch činnosti na Katedre. Svoju činnosť na katedre ukončil i Prof. Ing. dr. Arpád Tesár, DrSc., ktorý krátko na to, 15. 6. 1989 zomrel. Na začiatku roka 1990 mala katedra dvoch profesorov, 7 docentov, 9 odborných asistentov a 10 technických a administratívnych pracovníkov, 3 ašpirantov školiaceho pracoviska, spolu 31 osôb. V polovici roka 1990 odišiel z katedry Prof. Ing. Pavol Ferjenčík, CSc.V apríli I99I boli za profesorov menovaní Doc. Ing. Pavel Dutko, CSc. a Doc. Ing. Eugen Chladný, CSc. Ing. lvan Baláž bol menovaný za docenta 15. 6. 1990. Vedúcim katedry v rokoch 1990 až 1993 bol Prof. Ing. Chladný, CSc., ktorý 1.09.1993 odišiel do dôchodku. Dočasne bol vedením katedry poverený Doc. Ing. I. Baláž, CSc. V apríli 1994 bol vymenovaný za docenta Ing. Jozef Vajda, CSc. a za profesora Doc. Dr. Ing. Zoltán Agócs, CSc. 1.septembra 1994 odišiel do dôchodku Prof. Ing. Pavel Dutko, CSc. po 43 rokoch práce na katedre. Ing. J. Brodniansky, CSc. sa habilitoval a bol vymenovaný za docenta 1. 4. I995.

Na konci roka 1994 mala katedra 2 profesorov, 6 docentov, 7 odborných asistentov a 7 technických a administratívnych pracovníkov. Spolu 22zamestnancov a 4 interní doktorandi. Za 5 rokov klesol počet zamestnancov o 6, t. j. o 2I%. Z katedry odchádzajú Ing. A. Belica, CSc., Ing. P. Nádaský, CSc. a  do dôchodku postupne odišli Prof. Ing. J. Schun, CSc., Ing. Z. Chomová, CSc  a Doc. Ing. J. Vajda, CSc. Na katedru postupne nastúpili Ing. J. Sandanus, Ing. M. Chladná, Ing. J. Vrábel ( 1996 – 1999), Ing. P. Mališ a Ing. M. Erdei. Doc. Baláž bol menovaný profesorom v roku 1997.

Z členov katedry bol Doc. Agócs vo vedení fakulty v r. 1990 až 1994 vo funkcii  prodekana pre vedu a výskum. Tú istú funkciu vykonával v rokoch 1944 až 2000 Prof. Baláž.

Vedúcim katedry v rokoch 1994 až 2000 bol Prof. Agócs a od roku 2000 zastáva funkciu vedúceho Doc. Brodniansky. Súčasné obsadenie je nasledovné: 2 profesori, 5 docentov, 6 odborných asistentov , 5technických a administratívnych pracovníkov a 3 interní doktorandi. Za 10 rokov ( k roku 1990 ) klesol počet zamestnancov o 10, t. j. o 36%.

Zahraničné styky

Aj v tomto období pokračovali tradične veľmi dobré vzťahy so zahraničnými univerzitami v Budapešti, Krakowe, Gdansku a v Štetíne. Zmenená politická situácia umožnila nadviazať styky aj s univerzitami v ďalších štátoch strednej a západnej Európy. Veľmi dobré styky má Katedra so sesterskými katedrami na TU vo Viedni, Grazi, Mníchove, Stuttgarte a Liége. Obnovila spoluprácu s HAB WEIMAR a TU Dresden. Okrem toho sa uskutočnili vzájomné návštevy s ďalšími univerzitami: Timisoara, Beograd, Graz, Innsbruck, Atheny, Melbourne a i. Katedra naďalej udržuje kontakty so sesterskými katedrami v ČR: v Prahe a Brne.

Z podnetu katedry udelila STU v r. 1993 titul Dr. h. c. Prof. Jörgovi Schlaichoviz UNI Stuttgart a v r.1998 prof. Kawaguchimu z univerzity Tokyo a SvF svoje pamätné medaily Dr. lvanovi Viestovi z USA - jednému z prvých absolventov SVŠT a Prof. Kattingerovi z TU Wien. K stykom so zahraničím treba pridať zahraničné exkurzie študentov, zahraničnú študijnú cestu pracovníkov katedry v r.1992 a účasť zahraničných hostí na konferenciách poriadaných katedrou. Katedra bola od r. 1989 kolektívnym členom Medzinárodného združenia pre mosty a konštrukcie IABSE. Viacerí pracovníci katedry sú individuálnymi členmi IASS i IABSE.

Konferencie

Katedra pokračovala v tradícii sympózií v drevených konštrukciách. V roku 1989 sa uskutočnilo v Kočovciach IV. sympózium "Drevo v stavebných konštrukciách", ktorého sa zúčastnilo 45 odborníkov, z toho 13 zo zahraničia. Pri príležitosti 70-tich narodenín Prof. Tesára 1.a 2. 2.1989 usporiadala katedra konferenciu "Moderné oceľové konštrukcie" s medzinárodnou účasťou. V dňoch 7. - 11. sept. 1992 sa uskutočnila 1. medzinárodná konferencia "Mosty na Dunaji" na ktorej sa usporiadaním podieľala katedra spolu s BME Budapest a TU Wien. V poradí už 4. medzinárodná konferencia "Mosty na Dunaji" , ktorú usporiadala  katedra sa konala v tomto roku 2001 na SvF STU v Bratislave. Z poverenia Spoločnosti oceľových konštrukcií usporiadala Katedra 17. Česko-Slovenskú medzinárodnú konferenciu "Oceľové konštrukcie a mosty - 94" v dňoch 7. až 9. septembra 1994. Okrem domácich 71 účastníkov sa jej zúčastnilo 56 odborníkov z ČR a 60 z iných štátov, spolu 187 účastníkov z pätnástich štátov. V týchto rokoch katedra každoročne poriadala viacero medzinárodných seminárov i domácich odborných a vedeckých podujatí. Spomenieme len niektoré: Medzinárodný seminár " Oceľové konštrukcie v  Japonsku ", Bratislava, 14.10. 1996, International Symposium „ Design and Reconstruction of Steel Structures „, Bratislava, 22. Máj 1998, Medzinárodné Sympózium „Teoretické a technologické problémy kovových konštrukcií“ pri príležitosti nedožitých 80. rokov Prof. Dr. Ing. Arpáda Tesára, DrSc., 11.2.1999, Smolenice.

Iné aktivity

V dňoch 25. 2. až 5. 3. 1991 usporiadala katedra výstavu odborných a vedeckých publikácií pod názvom "Zaťaženie a navrhovanie oceľových konštrukcii'. Jedným z významných prínosov bol zisk veľkého počtu publikácií zahraničných vydavateľstiev a nadviazanie trvalej spolupráce s niektorými z nich, čo umožnilo získať ďalšie cenné knihy do knižnice katedry. Katedra prispela v r. 1991 darom 20.000,- Kčs na založenie Nadácie Prof. Bellu. V zložitej spoločenskej a ekonomickej situácii posledných rokov katedra prispievala k zachovaniu a znovuoživeniu Spoločnosti oceľových konštrukcií ako profesnej a spoločenskej organizácie pracovníkov v odbore oceľových konštrukcií na Slovensku. Vyvíjala tiež úsilie o založenie Slovenského zväzu oceľových konštrukcií - organizácie právnických osôb pôsobiacich v odbore oceľových konštrukcií.

 

Obdobie 2000 -

Vedúci KKDK

                                        

Prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.                        Doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.

2000-2017                                                           2017-

 

Katedra predstavuje v súčasnej dobe pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko, ktoré zabezpečuje výučbu kovových a drevených konštrukcií takmer na všetkých odboroch fakulty. Profilová rôznorodosť týchto odborov kladie vysoké nároky na prácu učiteľov, ktorí v súlade so zameraním odborov prednášajú jednotlivé disciplíny. Preto sa snažia pracovníci sústavne zdokonaľovať pedagogický proces uplatňovaním novších získaných poznatkov, či už vyplývajúcich z vlastnej vedecko-výskumnej činnosti, alebo nadobudnutých v spolupráci s praxou formou konzultačnej, poradenskej a expertíznej činnosti alebo napokon uplatnením poznatkov z iných vysokých škôl. Z týchto dôvodov udržuje katedra primerané odborné styky s niektorými zahraničnými sesterskými katedrami. Efektívnosť pedagogického procesu je podmienená kvalitnými učebnými pomôckami vo výučbe, ktoré ale v poslednej dobe chýbajú. Okrem pedagogickej činnosti vyvíjajú pracovníci katedry značnú vedecko-výskumnú činnosť, orientovanú prevažne na overovanie skutočného pôsobenia prvkov z oceľových, drevených nosných dielcov. Postupne pribudli i ďalšie materiály ako hliník, sklo, vlákna a membrány. Rad realizovaných význačných objektov dokumentuje trvalo úseky činnosti pracovníkov katedry. Táto činnosť je bezprostredne spätá s pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou katedry a predstavuje bohatý zdroj poučení a podnetov rozpracovávaných vo forme odborných článkov alebo v publikačnej činnosti pracovníkov katedry.

Takmer 70 rokov trvania katedry je ale najmä zaplnených prácou pri formovaní dobrého odborníka. Desiatky našich absolventov, pracujúcich v konštrukčných kanceláriách a dnes i vo vlastných firmách sa radi  vracajú, keď treba poradiť alebo pomôcť, na našu katedru. Ich úspešná činnosť, je tiež výsledkom práce našej Katedry kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU v Bratislave.