Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií

Katedra kovových a drevených konštrukcií patrí k popredným vedecko-pedagogickým inštitúciám v oblasti navrhovania oceľových, spriahnutých, hybridných a drevených nosných sústav. Katedra rieši úlohy, ktoré majú charakter základného a aplikovaného výskumu s výsledkami využiteľnými pre prax nielen v oblasti stavebníctva, ale aj v chemickom priemysle, doprave, energetike a iných odvetviach hospodárstva. Pracovisko má dlhoročné skúsenosti v oblasti tenzometrických meraní i pri všeobecnom overovaní skutočného pôsobenia konštrukcií. V súčasnom období má katedra KDK 10 pracovníkov a 6 doktorandov.

Ponuka katedry pre odbornú prax:

  • Katedra ponúka doktorandské štúdium vo vednom obore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, zameranie Oceľové, drevené a mostné konštrukcie
  • Výškové a veľkorozponové konštrukcie, tenkostenné sústavy, spriahnuté konštrukcie, diagnostika a rekonštrukcie, drevené konštrukcie, špeciálne sústavy z materiálov na báze dreva.
  • Postgraduálne vzdelávanie v oblastiach: teoretické a konštrukčné problémy hybridných vodorovných a vertikálnych sústav, konštrukcie z profilov za studena tvarovaných, navrhovanie oceľových konštrukcií v zmysle nových harmonizovaných noriem, diagnostikovanie a rekonštrukcie oceľových a drevených konštrukcií, špeciálne drevené a kombinované nosné sústavy
  • Spracúva štúdie oceľových, spriahnutých a drevených konštrukcií premostení tokov a iných prekážok, štúdie oceľových konštrukcií pre rôzne odvetvia hospodárstva, výškové a špeciálne vertikálne konštrukcie.
  • Dodáva projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačné projekty oceľových, spriahnutých a drevených nosných konštrukcií a mostov.
  • Rieši expertízy zložitých a rozsiahlych nosných konštrukcií. Posúdenie technického stavu a návrh opatrení na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti a predĺženie životnosti. Expertízne posúdenie návrhov konštrukcií pre veľké investičné celky, posúdenie po haváriách a pred uvažovanou rekonštrukciou.
  • Poskytuje odborné konzultácie v oblastiach: statika, dynamika, diagnostika a rekonštrukcie nosných konštrukcií.

Prístrojová vybavenosť

Laboratórium katedry je vybavené lisom do 500 kN na ťahové a tlakové skúšky a sústavou prenosných zaťažovacích hydraulických lisov. Taktiež vlastní meraciu aparatúru Hottinger Badlwin Messtechnik a National Instruments s počítačovým vyhodnotením výsledkov pre meranie tenzometrie, deformácii a frekvencií. V priestoroch laboratória je možné skúšanie vzoriek do 4,5 m. K tomuto účelu je vybavené rôznymi zaťažovacími rámami.